Concursuri didactice

POST DIDACTIC PERIOADĂ DETERMINATĂ – NORMĂ ÎNTREAGĂ

[publicat 20.07.2023]

Universitatea Adventus din Cernica anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului didactic de asistent universitar, domeniul științe ale educației, poz. 30 în Statul de funcții aprobat pentru anul universitar 2023-2024, vacant, normă întreagă, pe perioadă determinată.

Concursul se desfășoară pe baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 26 / 18.06.2023.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune, pe bază de semnătură de predare, la secretariatul UA, şos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov,  în perioada 20.07.2023 – 06.09.2023. Concursul se va desfăşura la sediul UA cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor de desfăşurare a probelor de concurs.


Informații privind structura postului și desfășurarea concursului:

Nr. crt.   Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică Disciplinele din planul de învăţământ Încadrarea postului în domeniul ştiinţific Informaţii concurs
[Descarcă]
 1. 30 Asistent
universitar – perioadă determinată
Metodologia cercetării în științele educației; Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia instruirii; Practică pedagogică – învățământ primar; Practică pedagogică – învățământ preșcolar  Științe ale educației Informații detaliate privind desfășurarea concursului

Formularele necesare pentru înscrierea la concurs:

Lista completă a documentelor pentru dosarul de înscriere la concurs sunt precizate în documentul privind informațiile de concurs.

Comisia de concurs:

Funcţia didactică / Poziţia în Statul de funcţii Decizia
de numire a Comisiilor
 Asistent universitar,
Poz. 30
Decizia nr. 39 / 20.07.2023

Comisie concurs

  • Conf. univ. dr. Roxana Paraschiv – președinte
  • Conf. univ. dr. Gianina-Estera Petre – membru
  • Conf. univ. dr. Eliza-Mihaela Spătărelu – membru
  • Lect. univ. dr. Ramona-Simona Kiru – membru

Comisia de soluționare a contestațiilor

  • Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin Moț – președinte
  • Conf. univ. dr. Mihai Covaci – membru
  • Lect. univ. dr. Nicoleta-Laura Maftei – membru
  • Lect. univ. dr. Zenobia Niculiță – membru

Lista candidaților pe posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în anul universitar 2022-2023, semestrul al II-lea, invitați să susțină proba/probele de concurs

Nr.
crt.
Poziţia postului în Statul de funcţii Funcţia didactică în concurs/

domeniul

Numele şi prenumele candidatului înscris la concurs / Nr. înreg. dosar Număr probe de concurs Data, ora și locul susţinerii probelor (Toate probele se vor susține la sediul UA, Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13) Prezentare
Candidat
1. 30 Asistent
universitar
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Drd. ALBU Simona-Cristina

Nr. înreg. dosar: 164/14.06.2023

Proba  – Proba scrisă (2 ore)

 

Proba 1 – Prelegere publică (min. 30 minute)

miercuri,  13 sept. 2023, începând cu ora 10:00, în Sala de consiliu

miercuri,  13 sept. 2023, începând cu ora 13:00, în Sala de consiliu

CV

Lista de lucrări

Fișa de verificare

 

Rezoluția Consiliul științific

Candidata drd. ALBU Simona-Cristina îndeplinește standardele minimale de participare la concurs. (Rezoluția cu nr. înreg. 240/11.09.2023)

 

Rezultat concurs, asistent universitar – poz.31, cf. Stat de funcții  2023-2024,  cu angajare pe perioadă determinată [data afișării: 13.09.2023]

Nr.

crt.

Candidaţi înscrişi I. Îndeplinirea standardelor minimale și obligatorii II. Îndeplinirea cerinţelor privind calităţile didactice ştiinţifice III. Punctaj

Proba scrisă (*)

III. Punctaj

prelegerea

publică (*)

Punctaj

Final(*)

DA NU DA NU
1. ALBU Simona-Cristina

(candidat unic)

DA DA 10 (zece) 10

(zece)

10

(zece)

––––– –– –– –– –– –– –– ––

 


POSTURI DIDACTICE CU ANGAJARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, SCOASE LA CONCURS ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022-2023, SEMESTRUL al II-lea

Universitatea Adventus din Cernica anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea postului didactic vacant, pe perioadă nedeterminată, publicat de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României, nr. 153 din 24.04.2023, Partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare la Universitatea Adventus din Cernica.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune, pe bază de semnătură de predare, la secretariatul Universității Adventus din Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov,  în perioada 24 aprilie –  14 iunie 2023. Dosarul se primește doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută în Opis. Dosarul se verifică la depunere pentru a stabili conformitatea și completitudinea acestuia. Eventuale documente neconforme vor fi returnate, solicitându-se refacerea acestora.

Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se atașează la dosar. Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucrări) vor fi prezentate pe CD/DVD inscripționat sau memorie USB.

Concursurile se vor desfăşura la sediul Universității Adventus din Cernica cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universității Adventus din Cernica la adresa acestei pagini https://www.uadventus.ro, rubrica Posturi didactice și de cercetare vacante, precum şi pe site-ul web specializat al ME, la adresa http://jobs.edu.ro.

 

I. Reglementări legale:

În Universitatea Adventus din Cernica posturile didactice pe durată nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform următoarelor reglementări:

 

2. Formularele necesare pentru înscrierea la concurs:

NOTA BENE: Lista documentelor pentru dosarul de concurs sunt precizate în documentul privind informațiile de concurs, pentru fiecare post/poziție. [A se vedea Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs, coloana Informații concurs]

Toate formularele sunt prezentate în format editabil (MsWord) pentru a putea fi tehnoredactate.

 

3. Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în anul universitar 2022-2023, semestrul II, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 153 din 24 aprilie 2023, Partea a III-a

Nr. 

crt.  

Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică Disciplinele din planul de învăţământ Încadrarea postului în domeniul / domeniile ştiinţifice Informaţii concurs

[Descarcă/Download]
1. 2 Profesor universitar Literatura NT – Evanghelii, Literatura NT – Epistole, Exegeza NT, Apocaliptică II: Apocalipsa; Introducere în NT Teologie Informații concurs

[Download RO]

[Download EN]

2. 12 Lector universitar Istorie bisericească universală I, Istorie bisericească universală II, Istoria și filosofia religiilor, Istoria Bisericii Adventiste, Liturgică, Poimenică Teologie Informații concurs

[Download]

3. 19 Lector universitar Doctrine fundamentale A.Z.Ș., Teologie sistematică III: Soteriologie, Teologie sistematică IV: Escatologie, Apologetică creștină Teologie Informații concurs

[Download]

 

4. Calendarul desfășurării concursului [Download]

Data Etapele concursului Normative temporale legale, Conf. HG 457/2011
03.10.2022 Avizarea concursului în Consiliul Facultății
22.02.2023 Aprobarea scoaterii la concurs a postului în Consiliul de Administrație
24.04.2023 Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe durată nedeterminată, în Monitorul Oficial nr. 153 din 24.04.2023, Partea a III-a

Publicarea pe site-ul UA a posturilor didactice scoase la concurs și pe site-ul specializat administrat de ME, informațiile prevăzute de art.3, al.5 din HG 457/2011.

Cel puțin 2 luni înainte de data desfășurării primei probe de concurs

L, 24.04.2023 –

Mi, 14.06.2023

Perioada de înscriere la concurs (Depunerea dosarelor de concurs și verificarea documentelor din dosar)

Dosarul de concurs este constituit de către candidat și se depune la Secretariatul Universității Adventus, șos. Decebal, nr. 11-13, Cernica, Ilfov, în intervalul orar 8-16).

Înscrierea la concurs începe în ziua publicării anunțului în M.Of. și se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfășurării primei probe de concurs.
J-V, 15 – 16.06.2023 Funcționarea Consiliului științific al FTSS: emiterea rezoluției cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați.
L-Ma, 19-20.06.2023 Verificarea de către departamentul juridic a îndeplinirii condițiilor legale de prezentare la concurs.

Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs vor fi invitați la susținerea probelor de concurs, în conformitate cu art.19 din HG nr. 457/2011 cu modificările ulterioare.

Avizul juridic se comunică candidatului în 48 de ore de la emiterea sa
L, 22.05.2023 Avizarea comisiilor de concurs și a comisiilor se soluționare a contestațiilor de către Consiliul Facultății
Ma, 23.05.2023 Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UA

Emiterea Deciziei Rectorului privind componența comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor

Mi, 24.05.2023 Transmiterea către ME a Comisiilor de concurs, publicarea Comisiilor pe pagina web a concursului și, după caz, publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. În termen de 2 zile lucrătoare de la emiterea deciziei rectorului conf. art. 22, al.7.
Mi, 21.06.2023 Anunțarea candidaților, prin afișare pe site-ul concursului și site-ul web al UA (CV și fișa de verificare), conf. art. 4 din HG 457/2011.

Anunțarea prin afișare pe site-ul concursului a zilei, orei și locului desfășurării probelor de concurs.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data limită pentru înscrierea la concurs
J, 22.06.2023 Transmiterea dosarelor candidaților către membrii comisiilor de concurs.
J – V, 29 – 30.06.2023 Data / Perioada de susținere a probelor de concurs.
Programul desfășurării probelor de concurs Probele se desfășoară la orele și în sala care vor fi anunţate de comisie pe pagina web www.uadventus.ro, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării probei.

Profesor universitar, poziţia 2, Domeniul științific: TEOLOGIE, disciplinele: Literatura NT – Evanghelii, Literatura NT – Epistole, Exegeza NT, Apocaliptică II: Apocalipsa; Introducere în NT

Data și ora susținerii prelegerii publice**): [ora și sala se vor anunța cu cel puțin 5 zile înaintea susținerii probei]

Lector universitar, poziția 12, Domeniul științific: TEOLOGIE, disciplinele: Istorie bisericească universală I, Istorie bisericească universală II, Istoria și filosofia religiilor, Istoria Bisericii Adventiste, Liturgică, Poimenică

Data și ora susținerii prelegerii didactice*): [ora și sala se vor anunța cu cel puțin 5 zile înaintea susținerii probei]; Data și ora susținerii prelegerii publice**): [ora și sala se vor anunța cu cel puțin 5 zile înaintea susținerii probei]

Lector universitar, poziția 19, Domeniul științific: TEOLOGIE, disciplinele: Doctrine fundamentale A.Z.Ș., Teologie sistematică III: Soteriologie, Teologie sistematică IV: Escatologie, Apologetică creștină

Data și ora susținerii prelegerii didactice*): [ora și sala se vor anunța cu cel puțin 5 zile înaintea susținerii probei]; Data și ora susținerii prelegerii publice**): [ora și sala se vor anunța cu cel puțin 5 zile înaintea susținerii probei]

*) Candidaţii care nu au susținut anterior activități didactice în învăţământul superior ori au desfășurat numai activități seminariale vor susţine obligatoriu o prelegere didactică (prezentarea unui curs) în fața studenților, în prezenţa comisiei de concurs.

**) Candiații prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare.

Probele de concurs vor fi susținute la sediul Universității Adventus din Cernica, șos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov.

V, 30.06.2023 –

L, 03.07.2023

Publicarea rezultatelor concursului pe pagina web / Afișarea rezultatelor concursului la avizier. Termen de două zile lucrătoare de la finalizarea concursului
L – Mi, 03-05.07.2023 Depunerea contestațiilor conf. art.1, al.7 din HG 457/2011. Termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului
J – V, 06-07.07.2023 Soluționarea contestațiilor
L, 10.07.2023 Avizarea rapoartelor comisiilor de concurs de către Consiliul FTSS (În cazul în care nu au fost depuse contestații în termen, avizarea se poate face și anterior acestei date).
Mi, 12.07.2023 Verificarea și validarea rapoartelor concursurilor de către Senat și finalizarea concursului.

Emiterea Deciziei Rectorului privind numirea pe post și acordarea titlului candidaților reușiți

(În cazul în care nu au fost depuse contestații în termen, validarea se poate face și anterior acestei date).
Iulie 2023 Transmiterea către MEd și CNATDCU a deciziilor de numire și de acordare a titlului universitar aferent, împreună cu rapoartele comisiilor de concurs. Termen de 2 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire

5. Comisiile de concurs [data publicării 25.05.2023]

Comisia de concurs pentru postul de profesor universitar, poz.2: 

Președinte:

Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV, Universitatea Adventus din Cernica

Membri:

Prof. univ. dr. Otniel BUNACIU, Universitatea din București

Prof. univ. dr. George ISTODOR, Universitatea Ovidius din Constanța

Prof. univ. dr. Corneliu SIMUȚ, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Prof. univ. dr. Ciprian TERINTE, Institutul Teologic Penticostal din București

 

Comisia de concurs pentru postul de lector universitar, poz. 12: 

Președinte:

Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV, Universitatea Adventus din Cernica

Membri:

Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin MOȚ, Universitatea Adventus din Cernica

Conf. univ. dr. Zoltán SZALLÓS-FARKAS, Universitatea Adventus din Cernica

Lect. univ. dr. Gheorghe MODORAN, Universitatea Adventus din Cernica

Lect. univ. dr. Virgiliu PEICU, Universitatea Adventus din Cernica

 

Comisia de concurs pentru postul de lector universitar, poz. 19: 

Președinte:

Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV, Universitatea Adventus din Cernica

Membri:

Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin MOȚ, Universitatea Adventus din Cernica

Conf. univ. dr. Zoltán SZALLÓS-FARKAS, Universitatea Adventus din Cernica

Lect. univ. dr. Gheorghe MODORAN, Universitatea Adventus din Cernica

Lect. univ. dr. Virgiliu PEICU, Universitatea Adventus din Cernica

 

6. Lista candidaților pe posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în anul universitar 2022-2023, semestrul al II-lea, invitați să susțină proba/probele de concurs

Nr.
crt.
Poziţia postului în Statul de funcţii Funcţia didactică în concurs/

domeniul

Numele şi prenumele candidatului înscris la concurs / Nr. înreg. dosar Număr probe de concurs Data, ora și locul susţinerii probelor (Toate probele se vor susține la sediul UA, Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13) Prezentare
Candidat
1. 2 Profesor
universitar
TEOLOGIE

Conf. univ. dr. habil. Laurențiu-Florentin MOȚ

Nr. înreg. dosar: 164/14.06.2023

Proba 1 – Prelegere publică

 

joi,  29 iunie 2023, începând cu ora 12:00, în Sala de consiliu

 

CV

Lista de lucrări

Fișa de verificare

2. 12

Lector universitar

TEOLOGIE

Dr. Iosif DIACONU

Nr. înreg. dosar: 163/14.06.2023

 

Proba 1 – prelegere publică

 

Proba 2 – prelegere didactică

joi,  29 iunie 2023, începând cu ora 8:30, în Sala de consiliu

joi,  29 iunie 2023, începând cu ora 9:00, în Sala E2

 

CV

Lista de lucrări

Fișa de verificare

3. 19

Lector universitar

TEOLOGIE

Dr. Dan-Adrian PETRE

Nr. înreg. dosar: 162/13.06.2023

 

Proba 1 – prelegere publică

Proba 2 – prelegere didactică

joi,  29 iunie 2023, începând cu ora 10:30, în Sala de consiliu

joi,  29 iunie 2023, începând cu ora 11:00, în Sala E2

 

CV

Lista de lucrări

Fișa de verificare

 

Rezoluția Consiliul științific Avizul juridic de legalitate
Conf. univ. dr. habil. Laurențiu-Florentin MOȚ Candidatul îndeplinește standardele minimale de participare la concurs. (Rezoluția cu nr. înreg. 165/16.06.2023) Candidatul îndeplinește cerințele legale de prezentare la concurs. (Avizat juridic, 19.06.2023)
Dr. Iosif DIACONU

 

Candidatul îndeplinește standardele minimale de participare la concurs. (Rezoluția cu nr. înreg. 166/16.06.2023) Candidatul îndeplinește cerințele legale de prezentare la concurs. (Avizat juridic, 19.06.2023)
Dr. Dan-Adrian PETRE

 

Candidatul îndeplinește standardele minimale de participare la concurs. (Rezoluția cu nr. înreg. 167/16.06.2023) Candidatul îndeplinește cerințele legale de prezentare la concurs. (Avizat juridic, 19.06.2023)

 

Tema prelegerii didactice selectată de comisia de concurs din tematica de concurs pentru postul didactic de lector universitar, poz.12, domeniul Teologie este: ”Părinții Bisericii”.

Tema prelegerii didactice selectată de comisia de concurs din tematica de concurs pentru postul didactic de lector universitar, poz.19, domeniul Teologie este: ”Identitatea și misiunea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea”.

 

7. Rezultate concursuri posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în anul universitar 2022-2023, semestrul al II-lea [data: 30.06.2023]

Funcția didactica/Poziția în SF: Profesor universitar, poz.2

Nr.crt. Candidaţi înscrişi I. Îndeplinirea cerințelor preliminare și  a standardelor minimale și obligatorii (Îndeplinit /Neîndeplinit) II. Îndeplinirea cerințelor profesionale, didactice și științifice (Îndeplinit /Neîndeplinit) III. Punctaj Prelegerea publică (*) Punctaj Final (*)
1. Conf. univ. dr. MOȚ Laurențiu-Florentin (candidat unic) Îndeplinit (unanimitate) Îndeplinit (unanimitate) 10 (zece) 10(zece)
————— —— —— —— —– —— ——

(*) Media punctajelor acordate de membrii comisiei, consemnate în referatele de apreciere

Funcția didactica/Poziția în SF: Lector universitar, poz. 12

Nr

crt

Candidaţi înscrişi I. Îndeplinirea cerințelor preliminare și  a standardelor minimale și obligatorii (Îndeplinit /Neîndeplinit) II. Îndeplinirea cerințelor profesionale, didactice și științifice (Îndeplinit /Neîndeplinit) III. Punctaj Prelegerea publică (*) IV. Punctaj prelegerea didactică (*) Punctaj Final (*)
1. Dr. Diaconu Iosif (candidat unic) Îndeplinit (unanimitate) Îndeplinit (unanimitate) 10 (zece) 10 (zece) 10 (zece)
————— —— —— —— —– —— ——

(*) Media punctajelor acordate de membrii comisiei, consemnate în referatele de apreciere

Funcția didactica/Poziția în SF: Lector universitar, poz. 19

Nr

crt

Candidaţi înscrişi I. Îndeplinirea cerințelor preliminare și  a standardelor minimale și obligatorii (Îndeplinit /Neîndeplinit) II. Îndeplinirea cerințelor profesionale, didactice și științifice (Îndeplinit /Neîndeplinit) III. Punctaj Prelegerea publică (*) IV. Punctaj prelegerea didactică (*) Punctaj Final (*)
1. Dr. Petre Dan-Adrian (candidat unic) Îndeplinit (unanimitate) Îndeplinit (unanimitate) 10 (zece) 10 (zece) 10 (zece)
————— —— —— —— —– —— ——

(*) Media punctajelor acordate de membrii comisiei, consemnate în referatele de apreciere

Termen de depunere a contestațiilor: 3 zile de la data publicării rezultatului; contestațiile se depun la secretariatul UA.


Arhiva