Concursuri didactice

POSTURI DIDACTICE CU ANGAJARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, SCOASE LA CONCURS ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022, SEMESTRUL II

Universitatea Adventus din Cernica anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea postului didactic vacant, pe perioadă nedeterminată, publicat de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României, nr. 392 din 27.04.2022, Partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare la Universitatea Adventus din Cernica.

Dosarul de concurs (format din I Mapa de documente și II Mapa de publicații) este constituit de către candidat şi se depune, pe bază de semnătură de predare, la secretariatul Universității Adventus din Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov,  în perioada 27 aprilie 2022 –  17 iunie 2022. Dosarul se primește doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută în Opis. Dosarul se verifică la depunere pentru a stabili conformitatea și completitudinea acestuia. Eventuale documente neconforme vor fi returnate, solicitându-se refacerea acestora.

Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se atașează la mapa de documente, cât și la mapa de lucrări. Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucrări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.

Concursurile se vor desfăşura la sediul Universității Adventus din Cernica cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universității Adventus din Cernica la adresa acestei pagini https://www.uadventus.ro, rubrica Posturi didactice și de cercetare vacante, precum şi pe site-ul web specializat al ME, la adresa http://jobs.edu.ro.

 

Reglementări legale:

În Universitatea Adventus din Cernica posturile didactice pe durată nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform următoarelor reglementări:

 

Formularele necesare pentru înscrierea la concurs:

NOTA BENE: Lista documentelor pentru dosarul de concurs sunt precizate în documentul privind informațiile de concurs. [A se vedea Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs, coloana Informații concurs]

Toate formularele sunt prezentate în format editabil (MsWord) pentru a putea fi tehnoredactate.

 

Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în anul universitar 2021-2022, semestrul II, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 392 din 27 aprilie 2022, Partea a III-a

Nr. 

crt.  

Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică Disciplinele din planul de învăţământ Încadrarea postului în domeniul/domeniile ştiinţifice Informaţii concurs[Descarcă/

Download]

1. 2 Profesor universitar
  • Literatura NT – Evanghelii
  • Literatura NT – Epistole
  • Exegeza NT
  • Apocaliptica II: Apocalipsa
  • Introducere în NT
Teologie Informații concurs

[Download RO]

[Download EN]

2. 20 Lector universitar
  • Doctrine fundamentale A.Z.Ş.
  • Teologie sistematică III: Hamartologie
  • Teologie sistematică IV: Escatologie
  • Apologetică creștină
Teologie Informații concurs

[Download RO]

 

Calendarul desfășurării concursului [download PDF]

Data Etapele concursului Normative temporale legale

Conf. HG 457/2011

06.10.2021 Avizarea concursului în Consiliul Facultății
09.03.2022 Aprobarea scoaterii la concurs a postului în Consiliul de Administrație
Mi, 27.04.2022 · Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe durată nedeterminată, în Monitorul Oficial nr. 392 din 27.04.2022, Partea a III-a

· Publicarea pe site-ul UA a posturilor didactice scoase la concurs și pe site-ul specializat administrat de ME, informațiile prevăzute de art.3, al.5 din HG 457/2011.

Cel puțin 2 luni înainte de data desfășurării primei probe de concurs

Mi, 27.04.2022 –

V, 17.06.2022

Perioada de înscriere la concurs (Depunerea dosarelor de concurs și verificarea documentelor din dosar)

 

Dosarul de concurs este constituit de către candidat și se depune la Secretariatul Universității Adventus, șos. Decebal, nr. 11-13, Cernica, Ilfov, în intervalul orar 8-16).

Înscrierea la concurs începe în ziua publicării anunțului în M.Of. și se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfășurării primei probe de concurs.

L-Ma, 20-21.06.2022

 

Funcționarea Consiliului științific al FTSS: emiterea rezoluției cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați.

Ma-Mi,

21-22.06.2022

Verificarea de către departamentul juridic a îndeplinirii condițiilor legale de prezentare la concurs.

Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs vor fi invitați la susținerea probelor de concurs, în conformitate cu art.19 din HG nr. 457/2011 cu modificările ulterioare.

Avizul juridic se comunică candidatului în 48 de ore de la emiterea sa
L, 20.06.2022 Avizarea comisiilor de concurs și a comisiilor se soluționare a contestațiilor de către Consiliul Facultății
Ma, 21.06.2022 · Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UA

· Emiterea Deciziei Rectorului privind componența comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor

Ma-Mi, 21-22.06.2022 Transmiterea către ME a Comisiilor de concurs, publicarea Comisiilor pe pagina web a concursului și, după caz, publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. În termen de 2 zile lucrătoare de la emiterea deciziei rectorului conf. art. 22, al.7.

Mi, 22.06.2022

 

· Anunțarea candidaților, prin afișare pe site-ul concursului și site-ul web al UA (CV și fișa de verificare), conf. art. 4 din HG 457/2011.

· Anunțarea prin afișare pe site-ul concursului a zilei, orei și locului desfășurării probelor de concurs.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data limită pentru înscrierea la concurs
J, 23.06.2022 Transmiterea dosarelor candidaților către membrii comisiilor de concurs.

Ma-Mi,

05-06.07.2022

Data / Perioada de susținere a probelor de concurs.
Programul desfășurării probelor de concurs Probele se desfășoară la orele și în sala care vor fi anunţate de comisie pe pagina web www.uadventus.ro, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării probei.

Profesor universitar, poziția 2, Domeniul științific: TEOLOGIE, disciplinele: Literatura NT – Evanghelii; Literatura NT – Epistole; Exegeza NT; Apocaliptică II – Apocalipsa; Introducere în NT

Data și ora susținerii prelegerii publice**): [ora și sala se vor anunța cu cel puțin 5 zile înaintea susținerii probei]

Lector universitar, poziția 20, Domeniul științific: TEOLOGIE, disciplinele: Doctrine fundamentale AZȘ; Teologie sistematică III: Hamartologie; Teologie sistematică IV: Escatologie; Apologetică creștină

Data și ora susținerii prelegerii didactice*): [ora și sala se vor anunța cu cel puțin 5 zile înaintea susținerii probei]

Data și ora susținerii prelegerii publice**): [ora și sala se vor anunța cu cel puțin 5 zile înaintea susținerii probei]

*) Candidaţii care nu au susținut anterior activități didactice în învăţământul superior ori au desfășurat numai activități seminariale vor susţine obligatoriu o prelegere didactică (prezentarea unui curs) în fața studenților, în prezenţa comisiei de concurs.

**) Candiații prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare.

Probele de concurs vor fi susținute la sediul Universității Adventus din Cernica, șos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov.

Mi-J, 06-07.06.2022 Publicarea rezultatelor concursului pe pagina web / Afișarea rezultatelor concursului la avizier. Termen de două zile lucrătoare de la finalizarea concursului
V-Ma, 08-12.07.2022 (zilele lucrătoare) Depunerea contestațiilor conf. art.1, al.7 din HG 457/2011. Termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului
Mi-J, 13-14.07.2022 Soluționarea contestațiilor
Ma, 19.07.2022 Avizarea rapoartelor comisiilor de concurs de către Consiliul FTSS
Mi, 20.07.2022 Verificarea și validarea rapoartelor concursurilor de către Senat și finalizarea concursului

Emiterea Deciziei Rectorului privind numirea pe post și acordarea titlului candidaților reușiți începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2022-2023

J-V, 21-22.07.2022 Transmiterea către ME și CNATDCU a deciziilor de numire și de acordare a titlului universitar aferent, împreună cu rapoartele comisiilor de concurs. Termen de 2 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire

 

 

Lista candidaților pe posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în anul universitar 2021-2022, semestrul II, invitați să susțină proba/probele de concurs:

Concursul se suspendă din lipsa de candidați pentru cele două posturi didactice scoase la concurs, respectiv posturile de profesor universitar, poz.2 și lector universitar, poz.20.

 

 

––––

Arhiva