POSTURI DIDACTICE CU ANGAJARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, SCOASE LA CONCURS ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019, SEMESTRUL al II-lea

Universitatea Adventus din Cernica anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în Monitorul Oficial al României, nr. 457 din 03.05.2019, Partea a III-a. Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare la Universitatea Adventus din Cernica. Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune, pe bază de semnătură de predare, la secretariatul Universității Adventus din Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov,  în perioada 3 mai 2019 – 18 iunie 2019. Concursurile se vor desfăşura la sediul Universității Adventus din Cernica cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs. Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universității Adventus din Cernica la adresa acestei pagini https://www.uadventus.ro, rubrica Posturi didactice și de cercetare vacante, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro.

Reglementări legale

În Universitatea Adventus din Cernica posturile didactice pe durată nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform următoarelor reglementări:

Formularele necesare pentru înscrierea la concurs

Lista documentelor pentru dosarul de concurs sunt precizate în documentul privind informațiile de concurs. [A se vedea Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în anul universitar 2018-2019, coloana Informații concurs]

Toate formularele sunt prezentate în format editabil (MsWord) pentru a putea fi tehnoredactate.

 

Comisii pentru concursul didactic de lector universitar, poz. 8, domeniul teologie, numite prin Decizia Rectorului nr. 19/05.06.2019:

Comisia de concurs:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin MOȚ, Universitatea Adventus din Cernica

Membri:

Conf. univ. dr. Zoltán SZALLÓS-FARKAS, Universitatea Adventus din Cernica

Lect. univ. dr. Dragoș ȘTEFĂNICĂ, Institutul Teologic Penticostal din București

Lect. univ. dr. Gheorghe MODORAN, Universitatea Adventus din Cernica

Lect. univ. dr. Virgiliu PEICU, Universitatea Adventus din Cernica

 

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Elena-Simona RODAT, Universitatea Adventus din Cernica

Membri:

Conf. univ. dr. Ieremia RUSU, Institutul Teologic Creștin după Evanghelie ”Timotheus” din București

Conf. univ dr. habil. Ioan-Gheorghe ROTARU, Institutul Teologic Creștin după Evanghelie ”Timotheus” din București

Lect. univ. dr. Teodor DOBRIN,  Institutul Teologic Creștin după Evanghelie ”Timotheus” din București

Lect. univ. dr. Daniel ISTRATE, Institutul Teologic Creștin după Evanghelie ”Timotheus” din București

 

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI pentru ocuparea postului didactic vacant scos la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 457 din 03 mai 2019, Partea a III-a

Calendarul desfășurării concursului [download]

Data Etapele concursului Normative temporale legale

Conf. HG 457/2011

Mi, 19.12.2018 Avizarea concursului în Consiliul Facultății
Ma, 22.01.2019 Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor în Consiliul de Administrație
V, 03.05.2019 ·  Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe durată nedeterminată, în Monitorul Oficial nr. 457 din 3 mai 2019, Partea a III-a

·  Publicarea pe site-ul UA a posturilor didactice scoase la concurs și pe site-ul specializat administrat de MEN, informațiile prevăzute de art.3, al.5 din HG 457/2011.

Cel puţin 2 luni înainte de data desfăşurării primei probe de concurs

V, 03.05.2019 –

L, 18.06.2019

Perioada de înscriere la concurs (Depunerea dosarelor de concurs și verificarea documentelor din dosar)

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Secretariatul Universităţii Adventus, șos. Decebal, nr. 11-13, Cernica, Ilfov, în intervalul orar 8-16).

Înscrierea la concurs începe în ziua publicării anunţului în M.Of. şi se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfăşurării primei probe de concurs.
L, 03.06.2019 Avizarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Consiliul Facultății
Mi, 05.06.2019 ·  Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UA

·  Emiterea Deciziei Rectorului privind componența comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor

J, 06.06.2019 Transmiterea către MEN a Comisiilor de concurs, publicarea Comisiilor pe pagina web a concursului și, după caz, publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a În termen de 2 zile lucrătoare de la emiterea deciziei rectorului conf. art. 22, al.7.

Mi, 19.06.2019 –

J, 20.06.2019

Funcționarea Consiliului științific al FTSS: emiterea rezoluției cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați
V, 21.06.2019 Verificarea de către departamentul juridic a îndeplinirii condițiilor legale de prezentare la concurs

Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs vor fi invitați la susținerea probelor de concurs, în conformitate cu art.19 din HG nr. 457/2011 cu modificările ulterioare.

Avizul juridic se comunică candidatului în 48 de ore de la emiterea sa

V, 21.06.2019 –

L, 24.06.2019

·  Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului şi site-ul web al UA (CV şi fişa de verificare), conf. art. 4 din HG 457/2011.

·  Anunţarea prin afişare pe site-ul concursului a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concurs

În termen de 5 zile lucrătoare de la data limită pentru înscrierea la concurs
Ma, 25.06.2019 Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

J, 04.07.2019 –

V, 05.07.2019

Perioada de susținere a probelor de concurs
Programul desfăşurării probelor de concurs Prelegerea cu caracter didactic şi prelegerea publică se desfăşoară în perioada de susținere a probelor de concurs, la orele şi în sala care vor fi anunţate de comisie pe pagina web www.uadventus.ro, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării probei.

Lector universitar, poziţia 8

Domeniul ştiinţific: TEOLOGIE

Data şi ora susţinerii prelegerii publice:   –

Data şi ora susţinerii prelegerii didactice*):  –

*) Candidaţii care nu au susținut anterior activități didactice în învăţământul superior ori au desfășurat numai activități seminariale vor susţine obligatoriu o prelegere didactică în faţa studenţilor, în prezenţa comisiei de concurs.

Probele de concurs vor fi susținute la sediul Universității Adventus din Cernica, șos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov

V, 05.07.2019 Publicarea rezultatelor concursului pe pagina web /Afişarea rezultatelor concursului la avizier Termen de două zile lucrătoare de la finalizarea concursului

L, 08.07.2019 –

Ma, 10.07.2019

Depunerea contestațiilor conf. art.1, al.7 din HG 457/2011 Termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului

J, 11.07.2019 –

V, 12.07.2019

Soluționarea contestațiilor
L, 15.07.2019 Avizarea rapoartelor comisiilor de concurs de către Consiliul FTSS
Mi, 17.07.2019 Verificarea și validarea rapoartelor concursurilor de către Senat şi finalizarea concursului

Emiterea Deciziei Rectorului privind numirea pe post și acordarea titlului candidaților admiși începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2019-2020

J, 18.07.2019 –

V, 19.07.2019

Transmiterea către MEN şi CNATDCU a deciziilor de numire şi de acordare a titlului universitar aferent, împreună cu rapoartele comisiilor de concurs. Termen de 2 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire

 

Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în anul universitar 2018-2019, semestrul al II-lea, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 457 din 3 mai 2019, Partea a III-a

Nr. 

crt.  

Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică Disciplinele din planul de învăţământ Încadrarea postului în domeniul/

domeniile ştiinţifice

Informaţii concurs

[Descarcă/

Download]

1. 8  Lector universitar

Hermeneutică

Literatura VT – Scrieri

Literatura VT – Profeții VT

Teologia VT

Teologia NT

Liturgica

TEOLOGIE Informații concurs [DOWNLOAD]

Arhiva