Ocuparea posturilor didactice, anul universitar 2017-2018, semestrul I

POSTURI DIDACTICE CU ANGAJARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, SCOASE LA CONCURS ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018, SEMESTRUL I

Institutul Teologic Adventist din Cernica-Ilfov anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în Monitorul Oficial al României, nr. 1646 din 24.11.2017, Partea a III-a. Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Institutul Teologic Adventist. Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune, pe bază de semnătură de predare, la secretariatul Institutului Teologic Adventist, şos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov,  în perioada 24 noiembrie 2017 – 12 ianuarie 2018. Concursurile se vor desfăşura la sediul Institutului Teologic Adventist cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs. Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Institutului Teologic Adventist la adresa acestei pagini http://www.institutadventist.ro, rubrica Posturi didactice și de cercetare vacante, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro.

Reglementări legale

În Institutul Teologic Adventist posturile didactice pe durată nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform următoarelor reglementări:

Formularele necesare pentru înscrierea la concursuri

Lista documentelor pentru dosarul de concurs sunt precizate în documentul privind informațiile de concurs.

 

Rezultatul concursului didactic pentru postul de lector universitar, poziția 17, din data de 31.01.2018 (data afișarii on-line 01.02.2018)

 

Tema prelegerii didactice selectată de comisia de concurs din tematica de concurs pentru postul didactic de lector universitar, poz.17. (publicat 29.01.2018)

 

Lista candidaților înscriși:

Nr.
crt.
Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică în concurs Numele şi prenumele candidatului înscris la concurs / Nr. inreg. Număr probe de concurs Data, ora și locul susţinerii probelor Fișiere
Candidat
1. 17 Lector
universitar
Dr. Spătărelu Eliza-Mihaela

 

Nr. dosar: 9/10.01.2018

Proba 1

Prelegere publică

miercuri, 31 ianuarie 2018, ora 14:30 -15:00

Sediul UA, Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13

CV

Fișa de verificare

Lista de lucrări

 

 

Proba 2

Prelegere didactică

miercuri, 31 ianuarie 2018, ora 15:10 -16:00

Sediul UA, Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13

2 6 Conferențiar universitar Nu s-a înscris nici un candidat

 

Comisiile de concurs:

Funcţia didactică / Poziţia în Statul de funcţii Decizia
Rectorului de numire a comisiei
Comisia de concurs
Conferențiar universitar,
Poz. 6
Decizia nr. 66 / 14.12.2017

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Roxana Paraschiv, Rector, Institutul Teologic Adventist din Cernica

 Membri:

Prof. univ. dr. Gabriel Albu, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea de Litere și Științe

Prof. univ. dr. Marin Manolescu, Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Conf. univ. dr. Diana Csorba, Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Conf. univ. dr. Georgeta Mihai, Institutul Teologic Adventist, Facultatea de Teologie Adventistă

Lector universitar,
Poz. 17
Decizia nr. 67 / 14.12.2017

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Roxana Paraschiv, Rector, Institutul Teologic Adventist din Cernica

Membri:

Prof. univ. dr. Marin Manolescu, Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației – Departamentul de Formare a Profesorilor

Conf. univ. dr. Diana Csorba, Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației – Departamentul de Formare a Profesorilor

Conf. univ. dr. Maria-Magdalena Dumitrana, Institutul Teologic Adventist, Facultatea de Teologie Adventistă

Conf. univ. dr. Georgeta Mihai, Institutul Teologic Adventist, Facultatea de Teologie Adventistă

 

 

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSURILOR pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017-2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 1646 din 24 noiembrie 2017, Partea a III-a

Data Etapele concursului Normative temporale legale

Conf. HG 457/2011

Ma, 10.10.2017 Avizarea concursului în Consiliul Facultății
Mi, 18.10.2017 Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor în Consiliul de Administrație
V, 24.11.2017 ·  Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe durată nedeterminată în Monitorul Oficial nr. 1646 din 24 noiembrie 2017, Partea a III-a

·  Publicarea pe site-ul ITA a posturilor didactice scoase la concurs și pe site-ul specializat administrat de MEN, informațiile prevăzute de art.3, al.5 din HG 457/2011.

Cel puţin 2 luni înainte de data desfăşurării primei probe de concurs
V, 24.11.2017 –

V, 12.01.2018

Perioada de înscriere la concurs (Depunerea dosarelor de concurs și verificarea documentelor din dosar)

 

Înscrierea la concurs începe în ziua publicării anunţului în M.Of. şi se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfăşurării primei probe de concurs.
Verificarea de către departamentul juridic a îndeplinirii condițiilor legale de prezentare la concurs Avizul juridic se comunică candidatului în 48 de ore de la emiterea sa
Mi, 13.12.2017 Avizarea comisiilor de concurs de către Consiliul Facultății
J, 14.12.2017 ·  Aprobarea comisiilor de concurs de către Senatul ITA

·  Emiterea Deciziei Rectorului privind componența Comisiilor de Concurs

V, 15.12.2017 –

L, 18.12.2017

Transmiterea către MEN a Comisiilor de concurs, publicarea Comisiilor pe pagina web a concursului și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a
L, 15.01.2018 –

V, 19.01.2018

·  Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului şi site-ul web al ITA (CV şi fişa de verificare), conf. art. 4 din HG 457/2011.

·  Anunţarea prin afişare pe site-ul concursului a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concurs

·  Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

În termen de 5 zile lucrătoare de la data limită pentru înscrierea la concurs
L, 22.01.2018 –

Mi, 24.01.2018

Comisia de concurs evaluează dosarele depuse de candidați. Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs vor fi invitați la susținerea probelor de concurs, în conformitate cu art.19 din HG nr. 457/2011 cu modificările ulterioare.
L, 29.01.2018 –

Mi, 31.01.2018

Perioada de susținere a probelor de concurs

 

Desfăşurarea probelor de concurs  

Conferențiar  universitar, poziţia 6

Domeniul ştiinţific: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Data şi ora susţinerii prelegerii publice:

Data şi ora susţinerii prelegerii didactice*):

*) Pentru candidaţii la postul de conferenţiar universitar, prelegerea didactică se susţine numai dacă nu provin din învăţământul superior

 

Lector universitar, poziţia 17

Domeniul ştiinţific: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Data şi ora susţinerii prelegerii publice:

Data şi ora susţinerii prelegerii didactice*):

 

Probele de concurs vor fi susținute la sediul Institutului Teologic Adventist, șos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov

 

J, 1.02.2018 –

V, 2.02.2018

Publicarea rezultatelor concursului pe pagina web /Afişarea rezultatelor concursului la avizier Termen de două zile lucrătoare de la finalizarea concursului
L, 5.02.2018 –

V, 9.02.2018

Depunerea contestațiilor conf. art.1, al.7 din HG 457/2011

Comisia de soluționare a contestațiilor analizează contestațiile depuse și asigură afișarea rezultatelor finale în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor

Termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului
Ma, 13.02.2018 Avizarea rapoartelor comisiilor de concurs de către Consiliul Facultății
Mi, 14.02.2018 Verificarea și validarea rapoartelor concursurilor de către Senat şi finalizarea concursului

Emiterea Deciziei Rectorului privind numirea pe post și acordarea titlului a candidaților admiși începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2017-2018

J, 15.02.2018 –

V, 16.02.2018

Transmiterea către MEN şi CNATDCU a deciziilor de numire şi de acordare a titlului universitar aferent, împreună cu rapoartele comisiilor de concurs. Termen de 2 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire

 

Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în anul universitar 2017-2018, semestrul I, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 1646 din 24 noiembrie 2017, Partea a III-a

Nr.     crt.   Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică Disciplinele din planul de învăţământ Încadrarea postului în domeniul/domeniile ştiinţifice Informaţii concurs

[Descarcă/

Download]

 1. 6 Conferențiar universitar Management educațional, Managementul clasei/grupei, Istoria pedagogiei, Sociologia educaţiei (opţional) ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI RO

EN

 2.  19  Lector universitar Educație timpurie, Psihopedagogia jocului, Pedagogia învățământului primar, Practică pedagogică – învățământ primar I, Practică pedagogică – învățământ primar III, Practică pedagogică – învățământ primar IV ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI  RO