Ocuparea posturilor de cercetare, anul universitar 2017-2018, semestrul II

POSTURI DIDACTICE CU ANGAJARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, SCOASE LA CONCURS ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018, SEMESTRUL al II-lea

Universitatea Adventus din Cernica anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în Monitorul Oficial al României, nr. 346 din 24.04.2018, Partea a III-a. Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Universitatea Adventus din Cernica. Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune, pe bază de semnătură de predare, la secretariatul Universității Adventus din Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov,  în perioada 24 aprilie 2018 – 11 iunie 2018. Concursurile se vor desfăşura la sediul Universității Adventus din Cernica cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs. Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universității Adventus din Cernica la adresa acestei pagini https://www.uadventus.ro, rubrica Posturi didactice și de cercetare vacante, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro.

Reglementări legale

În Universitatea Adventus din Cernica posturile didactice pe durată nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform următoarelor reglementări:

Formularele necesare pentru înscrierea la concursuri

Lista documentelor pentru dosarul de concurs sunt precizate în documentul privind informațiile de concurs. [A se vedea Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în anul universitar 2017-2018, coloana Informații concurs]

Toate formularele sunt prezentate în format editabil (MsWord) pentru a putea fi tehnoredactate.

Rezultate concursuri

Rezultatul probelor de concurs pentru postul de conferențiar universitar, poziția 7, din data de 27.06.2018 (data afișarii on-line 28.06.2018)

Rezultatul probelor de concurs pentru postul de lector universitar, poziția 10, din data de 27.06.2018 (data afișarii on-line 28.06.2018)

 

Tema prelegerii didactice decisă de Comisia de concurs pentru candidata Dr. Maftei Laura-Nicoleta: ”Provocări etimologice. Înrudiri lingvistice”.

 

Lista candidaților înscriși

Nr.
crt.
Poziţia postului în Statul de funcţii Funcţia didactică în concurs Numele şi prenumele candidatului înscris la concurs / Nr. înreg. dosar Număr probe de concurs Data, ora și locul susţinerii probelor Prezentare
Candidat
1. 10 Lector
universitar
FILOLOGIE
Dr. Maftei Nicoleta-Laura

Nr. înreg. dosar: 266/04.06.2018

Proba 1

Prelegere publică

miercuri, 27 iunie 2018, ora 11:30 -12:15, Sala de consiliu

Sediul UA, Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13

CV

Lista de lucrări

Fișa de verificare

Proba 2

Prelegere didactică

miercuri, 27 iunie 2018, ora 12:30 -13:30, Sala E3

Sediul UA, Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13

2. 7 Converențiar universitar

TEOLOGIE

Lect. univ. dr. Moț Laurențiu-Florentin

Nr. înreg. dosar: 288/08.06.2018

Proba 1

Prelegere publică

miercuri, 27 iunie 2018, ora 15:00 -16:00, Sala de consiliu

Sediul UA, Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13

CV

Lista de lucrări

Fișa de verificare

3. 6 Conferențiar universitar

ȘT. ALE EDUCAȚIEI

Nu s-a înscris nici un candidat

 

 

Comisiile de concurs:

Comisia de concurs pentru postul vacant de conferențiar universitar, poz. 6, domeniul științe ale educației, numită prin Decizia Rectorului nr. 13/17.05.2018

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV, Rector, Universitatea Adventus din Cernica

 Membri:

Prof. univ. dr. Gabriel ALBU, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea de Litere și Științe

Prof. univ. dr. Marin MANOLESCU, Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Conf. univ. dr. Diana CSORBA, Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației

Conf. univ. dr. Georgeta MIHAI, Universitatea Adventus din Cernica, Facultatea de Teologie și Științe Sociale

––

Comisia de concurs pentru postul vacant de conferențiar universitar, poz. 7, domeniul teologie, numită prin Decizia Rectorului nr. 14/17.05.2018

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV, Rector, Universitatea Adventus din Cernica

 Membri:

Prof. univ. dr. Silviu TATU, Institutul Teologic Penticostal din București, Facultatea de Teologie Penticostală

Conf. univ. dr. Octavian BABAN, Institutul Teologic Baptist din București, Facultatea de Teologie

Conf. univ. dr. Ciprian Flavius TERINTE, Institutul Teologic Penticostal din București, Facultatea de Teologie Penticostală

Conf. univ. dr. Zoltán SZALLÓS-FARKAS, Universitatea Adventus din Cernica, Facultatea de Teologie și Științe Sociale

––

Comisia de concurs pentru postul vacant de lector universitar, poz. 10, domeniul filologie, numită prin Decizia Rectorului nr. 15/17.05.2018

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV, Rector, Universitatea Adventus din Cernica

 Membri:

Prof. univ. dr. Petru PISTOL, Universitatea din Pitești, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte

Conf. univ. dr. Valy-Geta CEIA, Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

Lect. univ. dr. Roxana-Alina LUPU, Universitatea Adventus din Cernica, Facultatea de Teologie și Științe Sociale

Lect. univ. dr. Elena PETRESCU, Universitatea Adventus din Cernica, Facultatea de Teologie și Științe Sociale

––

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSURILOR pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2017-2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 346 din 24 aprilie 2018, Partea a III-a

Calendarul desfășurării concursurilor [download]

Data Etapele concursului Normative temporale legale

Conf. HG 457/2011

L, 19.02.2018 Avizarea concursului în Consiliul Facultății
Mi, 21.02.2018 Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor în Consiliul de Administrație
Ma, 24.04.2018 ·  Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe durată nedeterminată în Monitorul Oficial nr. 346 din 24 aprilie 2018, Partea a III-a

·  Publicarea pe site-ul UA a posturilor didactice scoase la concurs și pe site-ul specializat administrat de MEN, informațiile prevăzute de art.3, al.5 din HG 457/2011.

Cel puţin 2 luni înainte de data desfăşurării primei probe de concurs

Ma, 24.04.2018 –

L, 11.06.2018

Perioada de înscriere la concurs (Depunerea dosarelor de concurs și verificarea documentelor din dosar)

 

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Secretariatul Universităţii Adventus, șos. Decebal, nr. 11-13, Cernica, Ilfov, în intervalul orar 8-16).

Înscrierea la concurs începe în ziua publicării anunţului în M.Of. şi se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfăşurării primei probe de concurs.
Mi, 9.05.2018 Avizarea comisiilor de concurs de către Consiliul Facultății
L, 14.05.2018 ·  Aprobarea comisiilor de concurs de către Senatul UA

·  Emiterea Deciziei Rectorului privind componența Comisiilor de Concurs

V, 14.05.2018 –

Mi, 16.05.2018

Transmiterea către MEN a Comisiilor de concurs, publicarea Comisiilor pe pagina web a concursului și, după caz, publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a În termen de 2 zile lucrătoare de la emiterea deciziei rectorului conf. art. 22, al.7.

Ma, 12.06.2018 –

Mi, 13.06.2018

Verificarea de către departamentul juridic a îndeplinirii condițiilor legale de prezentare la concurs

Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs vor fi invitați la susținerea probelor de concurs, în conformitate cu art.19 din HG nr. 457/2011 cu modificările ulterioare.

Avizul juridic se comunică candidatului în 48 de ore de la emiterea sa

Ma, 12.06.2018 –

L, 18.06.2018

·  Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului şi site-ul web al ITA (CV şi fişa de verificare), conf. art. 4 din HG 457/2011.

·  Anunţarea prin afişare pe site-ul concursului a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concurs

În termen de 5 zile lucrătoare de la data limită pentru înscrierea la concurs
Ma, 19.06.2018 Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

Ma, 26.06.2018 –

J, 28.06.2018

Perioada de susținere a probelor de concurs
Programul desfăşurării probelor de concurs Prelegerea cu caracter didactic şi prelegerea publică se desfăşoară în perioada de susținere a probelor de concurs, la orele şi în sala care vor fi anunţate de comisie pe pagina web www.uadventus.ro, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării probei.

 

Conferențiar  universitar, poziţia 6

Domeniul ştiinţific: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Data şi ora susţinerii prelegerii publice:  –

Data şi ora susţinerii prelegerii didactice*): –

 

Conferențiar universitar, poziţia 7

Domeniul ştiinţific: TEOLOGIE

Data şi ora susţinerii prelegerii publice:  –

Data şi ora susţinerii prelegerii didactice*):  –

 

Lector universitar, poziţia 10

Domeniul ştiinţific: FILOLOGIE

Data şi ora susţinerii prelegerii publice:   –

Data şi ora susţinerii prelegerii didactice*):  –

 

*) Candidaţii care nu au susținut anterior activități didactice în învăţământul superior ori au desfășurat numai activități seminariale vor susţine obligatoriu o prelegere didactică în faţa studenţilor, în prezenţa comisiei de concurs.

 

Probele de concurs vor fi susținute la sediul Universității Adventus din Cernica, șos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov

 

V, 29.06.2018 –

L, 02.07.2018

Publicarea rezultatelor concursului pe pagina web /Afişarea rezultatelor concursului la avizier Termen de două zile lucrătoare de la finalizarea concursului

Ma, 03.07.2018 –

L, 09.07.2018

Depunerea contestațiilor conf. art.1, al.7 din HG 457/2011

Comisia de soluționare a contestațiilor analizează contestațiile depuse și asigură afișarea rezultatelor finale în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor

Termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului
Ma, 10.07.2018 Avizarea rapoartelor comisiilor de concurs de către Consiliul Facultății
Mi, 11.07.2018 Verificarea și validarea rapoartelor concursurilor de către Senat şi finalizarea concursului

Emiterea Deciziei Rectorului privind numirea pe post și acordarea titlului a candidaților admiși începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2018-2019

J, 12.07.2018 –

V, 13.07.2018

Transmiterea către MEN şi CNATDCU a deciziilor de numire şi de acordare a titlului universitar aferent, împreună cu rapoartele comisiilor de concurs. Termen de 2 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire

 

Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în anul universitar 2017-2018, semestrul al II-lea, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 346 din 24 aprilie 2018, Partea a III-a

Nr.     crt.   Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică Disciplinele din planul de învăţământ Încadrarea postului în domeniul/domeniile ştiinţifice Informaţii concurs

[Descarcă/

Download]

1. 6 Conferențiar universitar

Management educațional;

Managementul clasei/grupei;

Istoria pedagogiei;

Sociologia educaţiei.

ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

RO

EN

2. 7 Conferențiar universitar

Apocaliptică I: Daniel;

Apocaliptica II: Apocalipsa;

Literatura NT – Evanghelii;

Literatura NT – Epistole.

TEOLOGIE

RO

EN

3.  10  Lector universitar

Limba română contemporană;

Literatură română;

Literatura pentru copii;

Didactica limbii și literaturii române;

Didactica domeniului limbă și comunicare (înv. preșcolar).

FILOLOGIE RO