Ocuparea posturilor didactice, anul universitar 2019-2020, semestrul II

POSTURI DIDACTICE CU ANGAJARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, SCOASE LA CONCURS ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020, SEMESTRUL al II-lea

Universitatea Adventus din Cernica anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, publicate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării în Monitorul Oficial al României, nr. 307 din 15.04.2020, Partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare la Universitatea Adventus din Cernica.

Dosarul de concurs (format din I Mapa de documente și II Mapa de publicații) este constituit de către candidat şi se depune, pe bază de semnătură de predare, la secretariatul Universității Adventus din Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov,  în perioada 15 aprilie –  2 iunie 2020. Dosarul se primește doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută în Opis.

Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se atașează la mapa de documente, cât și la mapa de lucrări. Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.

Concursurile se vor desfăşura la sediul Universității Adventus din Cernica cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universității Adventus din Cernica la adresa acestei pagini https://www.uadventus.ro, rubrica Posturi didactice și de cercetare vacante, precum şi pe site-ul web specializat al MEC, la adresa http://jobs.edu.ro.

 

Reglementări legale:

În Universitatea Adventus din Cernica posturile didactice pe durată nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform următoarelor reglementări:

 

Formularele necesare pentru înscrierea la concurs:

NOTA BENE: Lista documentelor pentru dosarul de concurs sunt precizate în documentul privind informațiile de concurs. [A se vedea Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs, coloana Informații concurs]

Toate formularele sunt prezentate în format editabil (MsWord) pentru a putea fi tehnoredactate.

 

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSURILOR 

Calendarul desfășurării concursului [download]

Data Etapele concursului Normative temporale legale

Conf. HG 457/2011

10.02.2020 Avizarea concursului în Consiliul Facultății
26.02.2020 Aprobarea scoaterii la concurs a postului în Consiliul de Administrație
Mi, 15.04.2020 · Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe durată nedeterminată, în Monitorul Oficial nr. 307 din 15.04.2020, Partea a III-a

· Publicarea pe site-ul UA a posturilor didactice scoase la concurs și pe site-ul specializat administrat de MEN, informațiile prevăzute de art.3, al.5 din HG 457/2011.

Cel puţin 2 luni înainte de data desfăşurării primei probe de concurs
Mi, 15.04.2020 –

Ma, 02.06.2020

Perioada de înscriere la concurs (Depunerea dosarelor de concurs și verificarea documentelor din dosar)

 

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Secretariatul Universităţii Adventus, șos. Decebal, nr. 11-13, Cernica, Ilfov, în intervalul orar 8-16).

Înscrierea la concurs începe în ziua publicării anunţului în M.Of. şi se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfăşurării primei probe de concurs.
Ma, 12.05.2020 Avizarea comisiilor de concurs și a comisiilor se soluționare a contestațiilor de către Consiliul Facultății
Mi, 13.05.2020 · Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UA

· Emiterea Deciziei Rectorului privind componența comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor

J-V, 14-15.05.2020 Transmiterea către MEC a Comisiilor de concurs, publicarea Comisiilor pe pagina web a concursului și, după caz, publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. În termen de 2 zile lucrătoare de la emiterea deciziei rectorului conf. art. 22, al.7.
Ma, 03.06.2020 –

Mi, 04.06.2020

Funcționarea Consiliului științific al FTSS: emiterea rezoluției cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați.
L, 08.06.2020 Verificarea de către departamentul juridic a îndeplinirii condițiilor legale de prezentare la concurs.

Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs vor fi invitați la susținerea probelor de concurs, în conformitate cu art.19 din HG nr. 457/2011 cu modificările ulterioare.

Avizul juridic se comunică candidatului în 48 de ore de la emiterea sa
Ma, 09.06.2020 –

Mi, 10.06.2020

· Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului şi site-ul web al UA (CV şi fişa de verificare), conf. art. 4 din HG 457/2011.

· Anunţarea prin afişare pe site-ul concursului a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concurs.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data limită pentru înscrierea la concurs
Mi, 10.06.2020 Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs.
Mi, 17.06.2020 –

J, 18.06.2020

Perioada de susținere a probelor de concurs.
Programul desfăşurării probelor de concurs Probele se desfăşoară la orele şi în sala care vor fi anunţate de comisie pe pagina web www.uadventus.ro, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării probei.

Lector universitar, poziţia 17, Domeniul ştiinţific: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Data şi ora susţinerii prelegerii publice**):  miercuri,  17 iunie 2020, orele 13:00 – 13:30, în Sala E2

Data şi ora susţinerii prelegerii didactice*): miercuri,  17 iunie 2020, orele 13:45 – 14:30, în Sala E2

*) Candidaţii care nu au susținut anterior activități didactice în învăţământul superior ori au desfășurat numai activități seminariale vor susţine obligatoriu o prelegere didactică în faţa studenţilor, în prezenţa comisiei de concurs.

**) Candiații prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare

Probele de concurs vor fi susținute la sediul Universității Adventus din Cernica, șos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov

J, 18.06.2020 –

V, 19.06.2020

Publicarea rezultatelor concursului pe pagina web /Afişarea rezultatelor concursului la avizier. Termen de două zile lucrătoare de la finalizarea concursului
L, 22.06.2020 –

Mi, 24.06.2020

Depunerea contestațiilor conf. art.1, al.7 din HG 457/2011. Termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului
J, 25.06.2020 –

V, 26.06.2020

Soluționarea contestațiilor
Ma, 06.07.2020 Avizarea rapoartelor comisiilor de concurs de către Consiliul FTSS
Mi, 08.07.2020 Verificarea și validarea rapoartelor concursurilor de către Senat şi finalizarea concursului

Emiterea Deciziei Rectorului privind numirea pe post și acordarea titlului candidaților admiși începând cu prima zi a semestrului I al anului universitar 2020-2021

J, 09.07.2020 –

V, 10.07.2020

Transmiterea către MEC şi CNATDCU a deciziilor de numire şi de acordare a titlului universitar aferent, împreună cu rapoartele comisiilor de concurs. Termen de 2 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire

 

Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în anul universitar 2019-2020, semestrul al II-lea, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 307 din 15 aprilie 2020, Partea a III-a

Nr. crt.   Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică Disciplinele din planul de învăţământ Încadrarea postului în domeniul/domeniile ştiinţifice Informaţii concurs[Descarcă/

Download]

1. 17 Lector universitar ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Informații concurs [DOWNLOAD]

–––-

Comisii posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în anul universitar 2019-2020, semestrul al II-lea

Comisii pentru concursul didactic de lector universitar, poz. 17, domeniul științe ale educației, numite prin Decizia Rectorului nr.  24/14.05.2020:

A. Comisia de concurs, formată din
Preşedinte:
Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV, Universitatea Adventus din Cernica
Membri:
Prof. univ. dr. Marin MANOLESCU, Universitatea din București, FPSE
Conf. univ. dr. Diana CSORBA, Universitatea din București, FPSE
Lect. univ. dr. Zenobia NICULIȚĂ, Universitatea Adventus din Cernica
Lect. univ. dr. Eliza-Mihaela SPĂTĂRELU, Universitatea Adventus din Cernica

B. Comisia de soluționare a contestațiilor:

Preşedinte:
Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin MOȚ, Universitatea Adventus din Cernica
Membri:
Conf. univ. dr. Magdalena DUMITRANA, Universitatea Adventus din Cernica
Conf. univ dr. Mihail ROȘU, Universitatea din București, FPSE
Conf. univ. dr. Georgeta MIHAI, Universitatea Adventus din Cernica
Lect. univ. dr. Mihai COVACI, Universitatea Hyperion din București

–––

Candidați pe posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în anul universitar 2019-2020, semestrul al II-lea

Nr.
crt.
Poziţia postului în Statul de funcţii Funcţia didactică în concurs/

domeniul

Numele şi prenumele candidatului înscris la concurs / Nr. înreg. dosar Număr probe de concurs Data, ora și locul susţinerii probelor 

(Toate probele se vor susține la sediul UA, Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13)

Prezentare
Candidat
1. 17 Lector
universitar
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Dr. KIRU Ramona-Simona Nr. înreg. dosar: 202/02.06.2020

 

Proba 1 Prelegere publică miercuri,  17 iunie 2020, orele 13:00 – 13:30, în Sala E2 CV

Lista de lucrări

Fișa de verificare

Proba 2 Prelegere didactică miercuri,  17 iunie 2020, orele 13:45 – 14:30, în Sala E2

 

Prenumele candidatului Rezoluția Consiliul științific Avizul juridic de legalitate
Dr. KIRU Ramona-Simona Candidata îndeplinește standardele minimale de participare la concurs(Rezoluția cu nr. înreg. 206/04.06.2020) Candidata îndeplinește cerințele legale de prezentare la concurs(Avizul primit în data de 05.06.2020)

 

Tema prelegerii didactice [data afișării 15. 06.2020]

Tema prelegerii didactice selectată de comisia de concurs din tematica de concurs pentru postul didactic de lector universitar, poz.17, domeniul Științe ale educației este următoarea:

Jocul și necesitatea studierii psihopedagogiei jocului

 

Rezultate concursuri posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în anul universitar 2019-2020, semestrul al II-lea [17.06.2020]

 

Nr.

crt.

Candidaţi înscrişi I. Îndeplinirea standardelor minimale și obligatorii II. Evaluarea activității didactice și științifice III. Punctaj

Prelegerea publică(*)

IV. Punctaj

Prelegerea didactică(*)

Punctaj

Final(*)

DA NU DA NU
1. Dr. KIRU Ramona-Simona   (candidat unic) DA DA 10 (zece) 9,75

(nouă,75%)

9,87

(nouă,87%)

––––– –– –– –– –– –– –– ––

(*) Media punctajelor acordate de membrii comisiei, consemnate în referatele de apreciere

Termen de depunere a contestațiilor: 3 zile de la data publicării rezultatului; contestațiile se depun la secretariatul UA.

 

––––

Arhiva