Concursuri didactice, AU 2021-2022, sem. I

POSTURI DIDACTICE CU ANGAJARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, SCOASE LA CONCURS ÎN ANUL UNIVERSITAR 2021-2022, SEMESTRUL I

Universitatea Adventus din Cernica anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea postului didactic vacant, pe perioadă nedeterminată, publicat de către Ministerul Educaţiei și Cercetării în Monitorul Oficial al României, nr. 1241 din 03.12.2021, Partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare la Universitatea Adventus din Cernica.

Dosarul de concurs (format din I Mapa de documente și II Mapa de publicații) este constituit de către candidat şi se depune, pe bază de semnătură de predare, la secretariatul Universității Adventus din Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov,  în perioada 03 dec. 2021 –  19 ianuarie 2022. Dosarul se primește doar în formă completă, conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută în Opis. Dosarul se verifică la depunere pentru a stabili conformitatea și completitudinea acestuia. Eventuale documente neconforme vor fi returnate, solicitându-se refacerea acestora.

Formularul-tip al copertei se completează de către candidat și se atașează la mapa de documente, cât și la mapa de lucrări. Documentele care sunt solicitate în format electronic (CV-ul, Lista de publicații și Fisa de verificare, precum și cele maximum 10 publicații din mapa de lucrări) vor fi prezentate pe CD/DVD sau memorie USB.

Concursurile se vor desfăşura la sediul Universității Adventus din Cernica cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universității Adventus din Cernica la adresa acestei pagini https://www.uadventus.ro, rubrica Posturi didactice și de cercetare vacante, precum şi pe site-ul web specializat al MEC, la adresa http://jobs.edu.ro.

 

Reglementări legale:

În Universitatea Adventus din Cernica posturile didactice pe durată nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform următoarelor reglementări:

 

Formularele necesare pentru înscrierea la concurs:

NOTA BENE: Lista documentelor pentru dosarul de concurs sunt precizate în documentul privind informațiile de concurs. [A se vedea Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs, coloana Informații concurs]

Toate formularele sunt prezentate în format editabil (MsWord) pentru a putea fi tehnoredactate.

 

Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în anul universitar 2021-2022, semestrul I, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 1241 din 03 dec. 2021, Partea a III-a

Nr. crt.   Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică Disciplinele din planul de învăţământ Încadrarea postului în domeniul/domeniile ştiinţifice Informaţii concurs[Descarcă/ 

Download]

1. 8 Conferențiar universitar Fundamentele pedagogieiEducație timpuriePedagogia învățământului primar și preșcolarPolitici educaționale și socialeFilosofia educației adventiste ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Informații concurs  

[Download RO]

[Download EN]

 

Calendarul desfășurării concursului [download PDF]

Data Etapele concursului Normative temporale legale 

Conf. HG 457/2011

30.09.2021 Avizarea concursului în Consiliul Facultății
06.10.2021 Aprobarea scoaterii la concurs a postului în Consiliul de Administrație
V, 03.12.2021 · Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe durată nedeterminată, în Monitorul Oficial nr. 1241 din 03.12.2021, Partea a III-a 

· Publicarea pe site-ul UA a posturilor didactice scoase la concurs și pe site-ul specializat administrat de ME, informațiile prevăzute de art.3, al.5 din HG 457/2011.

Cel puțin 2 luni înainte de data desfășurării primei probe de concurs
V, 03.12.2021 – 

Mi, 19.01.2022

Perioada de înscriere la concurs (Depunerea dosarelor de concurs și verificarea documentelor din dosar) 

 

Dosarul de concurs este constituit de către candidat și se depune la Secretariatul Universității Adventus, șos. Decebal, nr. 11-13, Cernica, Ilfov, în intervalul orar 8-16).

Înscrierea la concurs începe în ziua publicării anunțului în M.Of. și se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfășurării primei probe de concurs.
Ma, 11.01.2022 Avizarea comisiilor de concurs și a comisiilor se soluționare a contestațiilor de către Consiliul Facultății
Mi, 12.01.2022 · Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UA 

· Emiterea Deciziei Rectorului privind componența comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor

J-V, 13-14.01.2022 Transmiterea către ME a Comisiilor de concurs, publicarea Comisiilor pe pagina web a concursului și, după caz, publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. În termen de 2 zile lucrătoare de la emiterea deciziei rectorului conf. art. 22, al.7.
J-V, 20 – 21.01.2022 

 

Funcționarea Consiliului științific al FTSS: emiterea rezoluției cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați.
L-Ma, 24-25.01.2022 Verificarea de către departamentul juridic a îndeplinirii condițiilor legale de prezentare la concurs. 

Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs vor fi invitați la susținerea probelor de concurs, în conformitate cu art.19 din HG nr. 457/2011 cu modificările ulterioare.

Avizul juridic se comunică candidatului în 48 de ore de la emiterea sa
Mi, 26.01.2022 

 

· Anunțarea candidaților, prin afișare pe site-ul concursului și site-ul web al UA (CV și fișa de verificare), conf. art. 4 din HG 457/2011. 

· Anunțarea prin afișare pe site-ul concursului a zilei, orei și locului desfășurării probelor de concurs.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data limită pentru înscrierea la concurs
Mi-J, 26-27.01.2022 Transmiterea dosarelor candidaților către membrii comisiilor de concurs.
J, 03.02.2022 Data / Perioada de susținere a probelor de concurs.
Programul desfășurării probelor de concurs Probele se desfășoară la orele și în sala care vor fi anunţate de comisie pe pagina web www.uadventus.ro, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării probei. 

 

Conferențiar universitar, poziția 8, Domeniul științific: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Data și ora susținerii prelegerii didactice*): nu este cazul, pentru candidata înscrisă

Data și ora susținerii prelegerii publice**)joi, 03 febr. 2022, ora 13:00, Sala de consiliu

*) Candidaţii care nu au susținut anterior activități didactice în învăţământul superior ori au desfășurat numai activități seminariale vor susţine obligatoriu o prelegere didactică (prezentarea unui curs) în fața studenților, în prezenţa comisiei de concurs.

**) Candiații prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare

Probele de concurs vor fi susținute la sediul Universității Adventus din Cernica, șos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov

J, 04.02.2022 Publicarea rezultatelor concursului pe pagina web / Afișarea rezultatelor concursului la avizier. Termen de două zile lucrătoare de la finalizarea concursului
L-Mi, 07-09.02.2022 Depunerea contestațiilor conf. art.1, al.7 din HG 457/2011. Termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului
J-V, 10-11.02.2022 Soluționarea contestațiilor
Ma, 15.02.2022 Avizarea rapoartelor comisiilor de concurs de către Consiliul FTSS
Mi, 16.02.2022 Verificarea și validarea rapoartelor concursurilor de către Senat și finalizarea concursului 

Emiterea Deciziei Rectorului privind numirea pe post și acordarea titlului candidaților admiși începând cu prima zi a semestrului al II-lea al anului universitar 2021-2022

Mi, 17.02.2022 – 

J, 18.02.2022

Transmiterea către ME și CNATDCU a deciziilor de numire și de acordare a titlului universitar aferent, împreună cu rapoartele comisiilor de concurs. Termen de 2 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire

Comisii de concurs: 

În conformitate cu Decizia Rectorului nr.  1 / 12.01.2022, componența comisiilor pentru concursul de conferențiar universitar, poz. 8, este următoarea:

A. Comisia de concurs, formată din:

Președinte:

Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV, Universitatea Adventus din Cernica

Membri:

Prof. univ. dr. Marin MANOLESCU, Universitatea din București, FPSE

Conf. univ. dr. Diana CSORBA, Universitatea din București, FPSE

Conf. univ. dr. Mihai COVACI, Universitatea Hyperion din București, FPSE

Conf. univ. dr. Georgeta MIHAI, Universitatea Adventus din Cernica

B. Comisia de soluționare a contestațiilor, formată din:

Președinte:

Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin MOȚ, Universitatea Adventus din Cernica

Membri:

Prof. univ. dr. Steliana RIZEANU, Universitatea Hyperion din București

Prof. univ. dr. Elena-Simona RODAT, Universitatea Adventus din Cernica

Conf. univ. dr. Emil Răzvan GÂTEJ, Universitatea Hyperion din București

Conf. univ. dr. Maria GOGA, Universitatea Tehnică de Construcții din București, DDPD

 

Componența Consiliului Științific al FTSS, desemnat să verifice informațiile candidatului consemnate în fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs:

Prof. univ. dr. Elena-Simona RODAT – președinte

Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin Moț – membru

Conf. univ. dr. Szallos-Farkas Zoltan – membru

Lect. univ. dr. Flavia Cracană-Iosub – membru

Lect. univ. dr. Zenobia Niculiță – membru

 

Lista candidaților pe posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în anul universitar 2021-2022, semestrul I, invitați să susțină proba/probele de concurs:

Nr.
crt.
Poziţia postului în Statul de funcţii Funcţia didactică în concurs/ 

domeniul

Numele şi prenumele candidatului înscris la concurs / Nr. înreg. dosar Număr probe de concurs Data, ora și locul susţinerii probelor (Toate probele se vor susține la sediul UA, Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13) Prezentare
Candidat
1. 8 Conferențiar
universitar
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Lect. univ. dr. SPĂTĂRELU Eliza-Mihaela 

Nr. înreg. dosar: 21/17.01.2022

 

 

Proba 1 Prelegere publică joi,  03 februarie 2022, orele 13:00 – 13:30, în Sala de consiliu CV 

Lista de lucrări

Fișa de verificare

Rezoluția Consiliul științific Avizul juridic de legalitate
Lect. univ. dr. SPĂTĂRELU Eliza-Mihaela Candidata îndeplinește standardele minimale de participare la concurs (Rezoluția cu nr. înreg. 23/10.01.2022) Candidata îndeplinește cerințele legale de prezentare la concurs (25.01.2022)

 

Rezultate concursuri posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în anul universitar 2021-2022, semestrul I [data: 4.02.2022]

Nr. 

crt.

Candidaţi înscrişi I. Îndeplinirea cerințelor preliminare și  a standardelor minimale și obligatorii 

(Îndeplinit /Neîndeplinit)

II. Îndeplinirea cerințelor profesionale, didactice și științifice 

(Îndeplinit /Neîndeplinit)

III. Punctaj 

Prelegerea publică(*)

Punctaj 

Final(*)

1. SPĂTĂRELU Eliza-Mihaela  (candidat unic) Îndeplinit (unanimitate) Îndeplinit (unanimitate) 10 (zece) 10 

(zece)

————— —— —— —— —– —— ——

(*) Media punctajelor acordate de membrii comisiei, consemnate în referatele de apreciere

Termen de depunere a contestațiilor: 3 zile de la data publicării rezultatului; contestațiile se depun la secretariatul UA.

———–