Ocuparea posturilor didactice, anul universitar 2019-2020, semestrul I

POSTURI DIDACTICE CU ANGAJARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, SCOASE LA CONCURS ÎN ANUL UNIVERSITAR 2019-2020, SEMESTRUL I

Universitatea Adventus din Cernica anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, publicate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării în Monitorul Oficial al României, nr. 1398 din 26.11.2019, Partea a III-a. Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare la Universitatea Adventus din Cernica. Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune, pe bază de semnătură de predare, la secretariatul Universității Adventus din Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov,  în perioada 26 noiembrie 2019 – 13 ianuarie 2020. Concursurile se vor desfăşura la sediul Universității Adventus din Cernica cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs. Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universității Adventus din Cernica la adresa acestei pagini https://www.uadventus.ro, rubrica Posturi didactice și de cercetare vacante, precum şi pe site-ul web specializat al MEC, la adresa http://jobs.edu.ro.

Reglementări legale

În Universitatea Adventus din Cernica posturile didactice pe durată nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform următoarelor reglementări:

Formularele necesare pentru înscrierea la concurs

Lista documentelor pentru dosarul de concurs sunt precizate în documentul privind informațiile de concurs. [A se vedea Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în anul universitar 2019-2020, coloana Informații concurs]

Toate formularele sunt prezentate în format editabil (MsWord) pentru a putea fi tehnoredactate.

 

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSURILOR 

Calendarul desfășurării concursului [download]

Data Etapele concursului Normative temporale legale

Conf. HG 457/2011

Mi, 09.10.2019 Avizarea concursului în Consiliul Facultății
Mi, 16.10.2019 Aprobarea scoaterii la concurs a posturilor în Consiliul de Administrație
Ma, 26.11.2019 · Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe durată nedeterminată, în Monitorul Oficial nr. 1398 din 26 nov. 2019, Partea a III-a

· Publicarea pe site-ul UA a posturilor didactice scoase la concurs și pe site-ul specializat administrat de MEN, informațiile prevăzute de art.3, al.5 din HG 457/2011.

Cel puţin 2 luni înainte de data desfăşurării primei probe de concurs

Ma, 26.11.2019 –

L, 13.01.2020

Perioada de înscriere la concurs (Depunerea dosarelor de concurs și verificarea documentelor din dosar)

 

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Secretariatul Universităţii Adventus, șos. Decebal, nr. 11-13, Cernica, Ilfov, în intervalul orar 8-16).

Înscrierea la concurs începe în ziua publicării anunţului în M.Of. şi se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfăşurării primei probe de concurs.
Ma, 10.12.2019 Avizarea comisiilor de concurs și a comisiilor se soluționare a contestațiilor de către Consiliul Facultății
Mi, 11.12.2019 · Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor de către Senatul UA

· Emiterea Deciziei Rectorului privind componența comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor

J, 12.12.2019 Transmiterea către MEN a Comisiilor de concurs, publicarea Comisiilor pe pagina web a concursului și, după caz, publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a În termen de 2 zile lucrătoare de la emiterea deciziei rectorului conf. art. 22, al.7.

Ma, 14.01.2020 –

Mi, 15.01.2020

Funcționarea Consiliului științific al FTSS: emiterea rezoluției cu privire la îndeplinirea standardelor de către candidați
J, 16.01.2020 Verificarea de către departamentul juridic a îndeplinirii condițiilor legale de prezentare la concurs

Candidații care îndeplinesc condițiile legale de prezentare la concurs vor fi invitați la susținerea probelor de concurs, în conformitate cu art.19 din HG nr. 457/2011 cu modificările ulterioare.

Avizul juridic se comunică candidatului în 48 de ore de la emiterea sa

V, 17.01.2020 –

L, 20.01.2020

· Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului şi site-ul web al UA (CV şi fişa de verificare), conf. art. 4 din HG 457/2011.

· Anunţarea prin afişare pe site-ul concursului a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concurs

În termen de 5 zile lucrătoare de la data limită pentru înscrierea la concurs
L, 20.01.2020 Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

Ma, 28.01.2020 –

Mi, 29.01.2020

Perioada de susținere a probelor de concurs
Programul desfăşurării probelor de concurs Probele se desfăşoară la orele şi în sala care vor fi anunţate de comisie pe pagina web www.uadventus.ro, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării probei.

Lector universitar, poziţia 7, Domeniul ştiinţific: TEOLOGIE

Data şi ora susţinerii prelegerii didactice*):  –

Data şi ora susţinerii prelegerii publice**):   –

*) Candidaţii care nu au susținut anterior activități didactice în învăţământul superior ori au desfășurat numai activități seminariale vor susţine obligatoriu o prelegere didactică în faţa studenţilor, în prezenţa comisiei de concurs.

**) Candiații prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare

 

Asistent universitar, poziţia 18, Domeniul ştiinţific: TEOLOGIE

Data şi ora susţinerii probei scrise:  –

Data şi ora susţinerii activității de seminar în fața studeților:  –

Data şi ora susţinerii prelegerii publice *): –

*) Candiații prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare

 Probele de concurs vor fi susținute la sediul Universității Adventus din Cernica, șos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov

Mi, 29.01.2020 –

J, 30.01.2020

Publicarea rezultatelor concursului pe pagina web /Afişarea rezultatelor concursului la avizier Termen de două zile lucrătoare de la finalizarea concursului

V, 31.01.2020 –

Ma, 04.02.2020

Depunerea contestațiilor conf. art.1, al.7 din HG 457/2011 Termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului

Mi, 05.02.2020 –

J, 06.02.2020

Soluționarea contestațiilor
L, 10.02.2020 Avizarea rapoartelor comisiilor de concurs de către Consiliul FTSS
Mi, 12.02.2020 Verificarea și validarea rapoartelor concursurilor de către Senat şi finalizarea concursului

Emiterea Deciziei Rectorului privind numirea pe post și acordarea titlului candidaților admiși începând cu prima zi a semestrului II al anului universitar 2019-2020

J, 13.02.2020 –

V, 14.02.2020

Transmiterea către MEN şi CNATDCU a deciziilor de numire şi de acordare a titlului universitar aferent, împreună cu rapoartele comisiilor de concurs. Termen de 2 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire

 

Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în anul universitar 2019-2020, semestrul I, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 1398 din 26 noiembrie 2019, Partea a III-a

Nr. 

crt.  

Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică Disciplinele din planul de învăţământ Încadrarea postului în domeniul/

domeniile ştiinţifice

Informaţii concurs

[Descarcă/

Download]

1. 7 Lector universitar

Hermeneutică

Literatura VT:  Scrieri

Literatura VT: Profeții VT

Teologia VT

Teologia NT

Liturgică

TEOLOGIE Informații concurs [DOWNLOAD]
2. 18 Asistent universitar

Studii E.G.White

Introducere în etică

Filosofia educației adventiste

Doctrine fundamentale A.Z.Ș.

Tutoriat elaborare lucrare licență

Liturgică

Omiletică I

Omiletică II

Omiletică III: Atelier

Practică pastorală I/II

Practică pastorală III/IV

Practică pastorală V/VI

TEOLOGIE Informații concurs [DOWNLOAD]

–––-

Comisii posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în anul universitar 2019-2020, semestrul I

Comisii pentru concursul didactic de lector universitar, poz. 7, domeniul teologie, numite prin Decizia Rectorului nr. 79/11.12.2019:

Comisia de concurs:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin MOȚ, Universitatea Adventus din Cernica

Membri:

Conf. univ. dr. Zoltán SZALLÓS-FARKAS, Universitatea Adventus din Cernica

Lect. univ. dr. Dragoș ȘTEFĂNICĂ, Institutul Teologic Penticostal din București

Lect. univ. dr. Gheorghe MODORAN, Universitatea Adventus din Cernica

Lect. univ. dr. Virgiliu PEICU, Universitatea Adventus din Cernica

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Elena-Simona RODAT, Universitatea Adventus din Cernica

Membri:

Prof. univ. dr. habil. Ioan-Gheorghe ROTARU, Institutul Teologic Creștin după Evanghelie ”Timotheus” din București

Conf. univ. dr. Ieremia RUSU, Institutul Teologic Creștin după Evanghelie ”Timotheus” din București

Lect. univ. dr. Teodor DOBRIN,  Institutul Teologic Creștin după Evanghelie ”Timotheus” din București

Lect. univ. dr. Daniel ISTRATE, Institutul Teologic Creștin după Evanghelie ”Timotheus” din București

–––

Comisii pentru concursul didactic de asistent universitar, poz. 18, domeniul teologie, numite prin Decizia Rectorului nr.  80/11.12.2019:

Comisia de concurs:

Preşedinte:

Conf. univ. dr. Laurențiu-Florentin MOȚ, Universitatea Adventus din Cernica

Membri:

Conf. univ. dr. Zoltán SZALLÓS-FARKAS, Universitatea Adventus din Cernica

Lect. univ. dr. Dragoș ȘTEFĂNICĂ, Institutul Teologic Penticostal din București

Lect. univ. dr. Gheorghe MODORAN, Universitatea Adventus din Cernica

Lect. univ. dr. Virgiliu PEICU, Universitatea Adventus din Cernica

 

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Preşedinte:

Prof. univ. dr. Elena-Simona RODAT, Universitatea Adventus din Cernica

Membri:

Prof. univ. dr. habil. Ioan-Gheorghe ROTARU, Institutul Teologic Creștin după Evanghelie ”Timotheus” din București

Conf. univ. dr. Ieremia RUSU, Institutul Teologic Creștin după Evanghelie ”Timotheus” din București

Lect. univ. dr. Teodor DOBRIN,  Institutul Teologic Creștin după Evanghelie ”Timotheus” din București

Lect. univ. dr. Daniel ISTRATE, Institutul Teologic Creștin după Evanghelie ”Timotheus” din București

–––

 

Candidați posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în anul universitar 2019-2020, semestrul I 

Nr.
crt.
Poziţia postului în Statul de funcţii Funcţia didactică în concurs Numele şi prenumele candidatului înscris la concurs / Nr. înreg. dosar Număr probe de concurs Data, ora și locul susţinerii probelor

 

(Toate probele se vor susține la sediul UA, Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13)

Prezentare
Candidat
1. 7 Lector
universitar
TEOLOGIE
Dr. Ionescu Laurențiu Gabriel

Nr. înreg. dosar: 16/09.01.2020

 

Proba 1

Prelegere publică

marți, 28 ianuarie 2020, orele 11:00 – 11:45, în Sala de consiliu CV

Lista de lucrări

Fișa de verificare

Proba 2

Prelegere didactică

NU este cazul

(candidatul are 13 ani vechie în înv. universitar)

2. 18 Asistent

universitar

TEOLOGIE

Dr. Munteanu Cristian-Marius

Nr. înreg. dosar: 17/13.01.2020

Proba 1

Proba scrisă

marți, 28 ianuarie 2020, ora 10:00 -12:00, Sala P4 CV

Lista de lucrări

Fișa de verificare

Proba 2

Prelegere publică

marți, 28 ianuarie 2020, ora 12:30 -13:15, în Sala de consiliu
Proba 3

Activitate de seminar

marți, 28 ianuarie 2020, ora 13:30 -14:30, în Sala E3

 

Numele şi prenumele candidatului Rezoluția Consiliul științific Avizul juridic de legalitate
Dr. Ionescu Laurențiu Gabriel

 

Candidatul îndeplinește standardele minimale de participare la concurs

(Rezoluția cu nr. înreg. 25/15.01.2020)

Candidatul îndeplinește cerințele legale de prezentare la concurs

(Avizul primit în data de 16.01.2020)

Dr. Munteanu Cristian-Marius

 

Candidatul îndeplinește standardele minimale de participare la concurs

(Rezoluția cu nr. înreg. 26/15.01.2020)

Candidatul îndeplinește cerințele legale de prezentare la concurs

(Avizul primit în data de 16.01.2020)

 

[Data publicării: 24.01.2020]


Tema aleasă de comisia de concurs pentru  susținerea activității de seminar, în cadrul concursului pentru postul de asistent universitar: ”Etica pastorală”

 

[Data publicării: 28.01.2020]


Rezultate concursuri posturi didactice scoase la concurs pe durată nedeterminată în anul universitar 2019-2020, semestrul I

 

Rezultatul probelor de concurs, desfăşurate în data de 28.01.2020, pentru ocuparea postului de asistent universitar, cu angajare pe perioadă nedeterminată, vacant, poz. 18, domeniul teologie, prevăzut în Statul de funcţii şi de personal didactic, în anul universitar 2019-2020

Nr.

crt.

Candidaţi înscrişi I. Îndeplinirea standardelor minimale și obligatorii II. Evaluarea activității didactice și științifice

III. Punctaj

Prelegerea publică(*)

IV. Punctaj

Prelegerea publică(*)

V. Activitatea de seminar(*)

Punctaj

Final(*)

DA NU DA NU
1. Dr. MUNTEANU Cristian-Marius

(Candidat unic)

DA DA 10 (zece) 10 (zece) 10 (zece) 10 (zece)
––––– –– –– –– –– –– –– –– ––

 

Rezultatul probelor de concurs, desfăşurate în data de 28.01.2020, pentru ocuparea postului de lector universitar, cu angajare pe perioadă nedeterminată, vacant, poz. 7, domeniul teologie, prevăzut în Statul de funcţii şi de personal didactic, în anul universitar 2019-2020

Nr.

crt.

Candidaţi înscrişi I. Îndeplinirea standardelor minimale și obligatorii II. Evaluarea activității didactice și științifice

III. Punctaj

Prelegerea publică(*)

Punctaj

Final(*)

DA NU DA NU
1. Dr. IONESCU Laurențiu-Gabriel

(Candidat unic)

DA DA 10 (zece) 10 (zece)
––––– –– –– –– –– –– ––

Arhiva