Alegeri Studenți

ALEGERI STUDENȚEȘTI – Mandatul 2020-2024

[Data publicării: 11 decembrie 2019]

Rezultatul alegerilor reprezentanților studenților în structurile de conducere ale UA/FTSS – mandatul 2020-2024

În conformitate cu procesele-verbale ale comisiei electorale privind consemnarea rezultatului votului din data de 11 decembrie 2019, situația votului este următoarea:

Nr. total alegători pe listele electorale: 167

Nr. alegători prezenți la urne: 64 (38%)

Nr. voturi valabil exprimate: 59 (CF); 53 (S)

 

Reprezentanții studenților în Senatul UA:

Membri: NICOLAE GABRIEL-DANIEL – TP III, IANUȘ REBECA – PIPP II, CULEA LAVINIA – PIPP I, AVRAM IONUȚ-MIRCEA-ȘERBAN – AS III 

Membri supleanți: JANKO JACINT-KRISTOF – TP II , MOCANU ANAMARIA-BIANCA – PIPP I, PETREACĂ ABEL-CRISTIAN – PIPP I, TOADER ANA-MARIA – AS II

 

Reprezentanții studenților în Consiliul FTSS:

Membri: FERENCZ-ZORGEL BOTOND – TP III, CĂLUGĂRU ELENA-ROXANA – PIPP II, DRAGOESCU VIOREL – AS I 

Membri supleanți: FӦLDVARI IOAN-DANIEL – TP I, NESTEA SORINA-IULIANA – PIPP I, MĂIMĂSCU ADRIAN-EMANUEL – AS II

 

(NOTĂ: Rezultatul  individual al votului pentru fiecare candidat poate fi consultat la avizierul facultății.)

 


Lista candidaților pentru alegerea reprezentanților studenților în Senatul UA și în Consiliul FTSS:

Pentru Senat

JANKO JACINT-KRISTOF – TP II

NICOLAE GABRIEL-DANIEL – TP III

UNGUR ANDREEAS-CRISTIAN – TP I

IANUȘ REBECA – PIPP II

MOCANU ANAMARIA-BIANCA – PIPP I

PETREACĂ ABEL-CRISTIAN – PIPP I

CULEA LAVINIA – PIPP I

AVRAM IONUȚ-MIRCEA-ȘERBAN – AS III

NĂSTASE GEORGIANA – AS I

TOADER ANA-MARIA – AS II

 

Pentru Consiliul Facultății

DOBRIN DANIEL – TP II

FӦLDVARI IOAN-DANIEL – TP I

FERENCZ-ZORGEL BOTOND – TP III

NESTEA SORINA-IULIANA – PIPP I

ȚUȚUIANU EMINA – PIPP I

CĂLUGĂRU ELENA-ROXANA – PIPP II

DRAGOESCU VIOREL – AS I

PETRICE IONELA – AS I

MĂIMĂSCU ADRIAN-EMANUEL – AS II

 

Formulare – candidaturi

Declarație candidatură – pentru poziția de reprezentant în Consiliul Facultății

Declarație candidatură – pentru poziția de reprezentant în Senat

 

Calendarul alegerilor

Data Etape
Mi, 27.11.2019

Alegerea Biroului electoral al studenților, în cadrul capelei (membri, propuneri și vot deschis)

Organizarea procedurii și informarea tuturor studenților

02 – 09.12.2019, zile lucrătoare, program 8-16,

Secretariatul Universității

Depunerea candidaturilor din partea studenților UA, conform normelor de reprezentare la Senat și Consiliul Facultății, pentru membri și membri supleanți

(Se completează un formular de candidatură )

L, 09.12.2019 Transmiterea candidaturilor către Biroul electoral al studenților pentru validare și afișarea listei candidaților
Mi, 11.12.2019, ora 9:00-16:00, Sala de consiliu

DESFĂȘURAREA SCRUTINULUI

Numărătoarea votului

Întocmirea Procesului-verbal al alegerilor

J, 12.12.2019, 8:00-12:00 Publicarea rezultatului alegerilor pe pagina web dedicata alegerilor

J, 12.12.2019, intervalul 12:00-16:00

V, 13.12.2019, intervalul orar 8:00 – 12:00

Depunerea eventualelor contestații – pe procedură

 

Soluționarea contestațiilor și afișarea soluționării acestora

L, 16.12.2019 Transmiterea rezultatului alegerilor (procesul-verbal) către Birolul electoral al UA și Senatul Universității

 

Procedura de alegere a reprezentanților studenților în structurile de conducere

 1. Reprezentanții studenților în Senat și în Consiliul Facultății se aleg prin votul întregii comunități studențești aparținând facultății, pe bază de candidaturi.
 2. Alegerea reprezentanţilor studenţilor în Consiliul facultăţii poate avea loc odată cu aceea pentru reprezentanţii studenţilor în Senat.
 3. Mandatul unui reprezentant student în Consiliul facultăţii sau în Senat este de cel mult 4 ani şi se încheie odată cu legislatura pentru care au fost aleși sau cu încheierea calității de student.
 4. Un student poate fi reales o singură dată ca membru al Senatului/Consiliului facultății, fără ca durata cumulată a celor două mandate să depășească 4 ani.
 5. Calitatea de membru în structurile de conducere se pierde ca urmare a încetării calităţii de student.
 6. Consiliul facultății se compune dintr-un număr impar de membri plini, respectiv 9 membri, dintre care 6 cadre didactice (67%) și 3 studenți (33%).
 7. Senatul UA este format din 13 senatori, dintre care 9 cadre didactice/cercetători (69%) și 4 studenți (31%). Fiecare domeniu/specializare are o pondere egală de reprezentativitate, atât pentru cadrele didactice cât și pentru studenți, conform Anexei 2 din Metodologia alegerilor pentru mandatul 2020-2024.
 8. Cvorumul de prezenţă pentru alegerea reprezentanţilor studenţilor în structurile Universităţii este îndeplinit dacă participă la vot cel puțin 30% din totalul studenților înscriși în listele electorale.
 9. Dacă la primul tur nu se realizează cvorumul de prezență, se organizează un al doilea tur de scrutin în cel mult 7 zile lucrătoare.
 10. Cvorumul de prezență nu se modifică la reluarea unei proceduri.
 11. Alegerile la nivel de Facultate vor fi conduse de Biroul electoral al studenților (BES), având 3 membri, format din câte un reprezentant al fiecărui program de studiu. Comisia își desemnează un Președinte din cei 3 membri. Coordonarea formării BES este responsabilitatea capelanului si secretariatului facultății. Membrii BES nu pot candida pentru reprezentare în structurile de conducere.
 12. BES are următoarele atribuții:
 • Funcționează într-o locație corespunzătoare asigurată de conducerea facultății.
 • Întocmește, cu sprijinul secretariatului facultății, listele de votanți cuprinzând studenții existenți în facultate, la data alegerilor;
 • Stabilește împreună cu Biroul electoral locul de desfășurare al alegerilor;
 • Primește candidaturile prin autopropuneri; numărul de candidaturi este mai mare decât suma numărului membrilor și membrilor supleanți, conform normelor de reprezentare;
 • Întocmește buletinele de vot, având candidații înscriși în liste în ordinea depunerii autopropunerilor; buletinele de vot vor fi ștampilate la Biroul Electoral cu ștampila “CONTROL”.
 • Informează comunitatea studențească privind alegerile studenților utilizând site-ul UA, avizierele facultăților și ale căminelor.
 • Supraveghează desfășurarea scrutinului;
 • Realizează numărătoarea votului;
 • Întocmește procesul-verbal al alegerilor pe care îl transmite Biroului Electoral al UA, în aceeași zi. La procesul-verbal se anexează lista de prezență la vot, lista candidaților aleși (membri și membri supleanți) și buletinele de vot;
 1. Exprimarea votului se face prin aplicarea ștampilei “Votat” pe buletinul de vot. Voturile seanulează dacă buletinul de vot se află în oricare din situațiile :
 • nu este aplicată ștampila “CONTROL”;
 • nu este aplicată ștampila “VOTAT”;
 • ștampila “VOTAT” nu este aplicată în interiorul unui dreptunghi ce conține numele unei persoane;
 • se aplică ștampila votat unui număr mai mare de candidați decât numărul maxim de poziții eligibile.
 • apar mențiuni suplimentare, semne grafice, sau orice altă scriitură.
 1. Se întocmește lista candidaților votați, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi “pentru”;
 2. Calitatea de membru și membru supleant se dobândește conform ordinii din lista de candidați votați și a normei de reprezentare;
 3. În caz de balotaj, se repetă votul în aceeași zi sau următoarele două zile pentru candidații care au obținut același număr de voturi.
 4. BES întocmește Procesul Verbal al alegerilor în aceeași zi. La procesul verbal se anexează lista candidaților aleși (membri și membri supleanți).
 5. Rezultatul alegerilor se aduce la cunoștința comunității academice prin afișare pe web-site.
 6. După afișarea rezultatelor, studenții pot depune contestații numai pentru aspecte privind desfășurarea procedurii de alegeri.
 7. BES a studenților din facultate înaintează un raport către Senat privind rezultatul alegerilor.

 

Norme de reprezentare a studenților pe programe de studii în Consiliul facultății și în Senat

Specializare Nr. studenți

Norma de reprezentare în

Consiliul Facultății

Norma de reprezentare în Senat
Membri Supleanți Nr. minim candiaturi Membri Supleanți Nr. minim candiaturi
Teologie adventistă pastorală 54 1 1 3 1 1 3
Asistență socială 42 1 1 3 1 1 3
Pedagogia învățământului primar și preșcolar 72 1 1 3 2 1 4
TOTAL 168*) 3 3   4 3  
6   7  

*) Reprezintă nr. de persoane. Studenții înscriși la 2 programe de studii au fost distribuiți conform opțiunii principale.

 

Biroul electoral al studenților

 1. Valentin Dinu (TP)
 2. Elena-Cristina-Oprea (AS)
 3. Violeta-Mihaela Ene (PIPP)

Propus și votat în cadrul Capelei din data de 27 nov. 2019.

 


 

ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR ÎN SENAT ȘI CONSILIUL FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ȘI ȘTIINȚE SOCIALE – Mandatul 2018-2020

 

[Data publicării: 1 noiembrie 2018]

Rezultatul alegerilor reprezentanților studenților în structurile de conducere ale UA/FTSS – mandatul 2018-2020

În conformitate cu procesele-verbale ale comisiei electorale privind consemnarea rezultatului votului din data de 31 octombrie 2018, situația votului este următoarea:

Nr. total alegători: 171

Nr. alegători prezenți la urne: 91

Nr. voturi valabil exprimate: 88 (CF); 90 (S)

 

Reprezentanții studenților în Senatul UA, în ordinea voturilor obținute:

Membri: PETREACĂ Abel-Cristian (TP), ENEA David (TP), CĂLUGĂRU Elena-Roxana (PIPP), OPREA Elena-Cristina (AS)

Membri supleanți: CUCU Albert-Beniamin (TP), DOBRIN Daniel (TP), ENE Violeta-Mihaela (PIPP), PETREA Virginia-Estera (AS)

 

Reprezentanții studenților în Consiliul FTSS, în ordinea voturilor obținute:

Membri: BOCIOROAGĂ Andrei-Bogdan (TP), IANUȘ Rebeca (PIPP), LUDU Ioana-Karina (AS)

Membri supleanți: SĂNDULACHI Eliza-Ecaterina (AS), CĂLUGĂRU Elena-Roxana (PIPP), NAGY Hunor-Sándor (TP)

 

[Data publicării: 17 octombrie 2018]

Calendarul desfășurării alegerilor

Data Etape
Mi, 17.10.2018 Alegerea comisiei electorale a studenților, în cadrul capelei (5 membri, propuneri și vot deschis)

Publicarea procedurii de alegeri și informarea tuturor studenților

J, 25.10.2018, ora 15:00, Secretariatul Universității Termenul limită pentru depunerea candidaturilor din partea studenților UA

(Se completează un formular tip)

L, 29.10.2018 Transmiterea candidaturilor către comisia electorală a studenților pentru validare și afișarea listei candidaților
Mi, 31.10. 2018, ora 9:00-16:00, sala P5

Desfășurarea scrutinului

Publicarea rezultatului alegerilor

J, 01.11. 2018, intervalul orar 8:00- 14:00 Eventuale contestații – pe procedură
J, 01.11. 2018 Comunicarea rezultatului alegerilor către conducerea Universității, pentru validare

 

PROCEDURA DE ALEGERE A REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE – Mandatul 2018-2020

 1. Reprezentanții studenților în Senat și în Consiliul Facultății se aleg prin votul întregii comunități studențești aparținând facultății.
 2. Alegerile la nivel de Facultate vor fi conduse de Comisia electorală a studenților, având 5 membri, formate din cel puțin câte un reprezentant al fiecărui program de studiu (2 reprezentanți TP, 1 reprezentant AS și 2 reprezentanți PIPP). Comisia își desemnează un Președinte, un Vice-președinte și un Secretar. Coordonarea formării Comisiei electorale este responsabilitatea capelanului si secretariatului facultății. Membrii Comisiei electorale nu pot candida pentru reprezentare în structurile de conducere.
 3. Comisia Electorală a studenților din facultate are următoarele atribuții:
  • Funcționează într-o locație corespunzătoare asigurată de conducerea facultății.
  • Întocmește, cu sprijinul secretariatului facultății, listele de votanți cuprinzând studenții existenți în facultate, la data alegerilor;
  • Stabilește data alegerilor. Stabilește locul de desfășurare al alegerilor astfel încât desfășurarea acestora să se facă într-o singură zi.
  • Primește candidaturile prin autopropuneri și le validează; numărul de candidaturi este cel puțin egal cu suma numărului membrilor și membrilor supleanți, conform normelor de reprezentare.
  • Întocmește buletinele de vot, având candidații înscriși în liste în ordinea depunerii autopropunerilor; buletinele de vot vor fi ștampilate cu ștampila “CONTROL”.
  • Informează comunitatea studențească privind alegerile studenților utilizând site-ul Universității, avizierele facultăților și ale căminelor.
 4. Exprimarea votului se face prin aplicarea ștampilei “Votat” pe buletinul de vot. Voturile seanulează dacă buletinul de vot se află în oricare din situațiile :
  • nu este aplicată ștampila “CONTROL”;
  • nu este aplicată ștampila “Votat;
  • există mai multe ștampile “Votat” aplicate decât cele precizate;
  • apar mențiuni suplimentare.
 5. Se întocmește lista candidaților votați, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi “pentru”;
 6. Calitatea de membru și membru supleant se dobândește conform ordinii din lista de candidațivotați și a normei de reprezentare;
 7. În caz de balotaj, se repetă votul în următoarele două zile pentru candidații care au obținut același număr de voturi.
 8. Comisia Electorală a studenților din facultate întocmește Procesul Verbal al alegerilor în aceeași zi. La procesul verbal se anexează lista candidaților aleși (membri și membri supleanți). Rezultatul alegerilor se publică în aceeași zi.
 9. După afișarea rezultatelor, studenții pot depune contestații numai pentru aspecte privind desfășurarea procedurii de alegeri. Contestațiile se analizează de către consiliul șefilor de grupă – care nu sunt dintre candidați sau din comisia electorală, împreună cu decanul facultății.
 10. Comisia Electorală a studenților din facultate înaintează un raport către Senat privind rezultatul alegerilor.

 

NORME DE REPREZENTARE A STUDENȚILOR PE PROGRAME DE STUDII ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII ȘI ÎN SENAT

Specializare Nr. studenți Norma de reprezentare în

Consiliul Facultății

Norma de reprezentare în Senat
Membri Supleanți Membri Supleanți
Teologie adventistă pastorală 60 1 1 2 2
Asistență socială 39 1 1 1 1
Pedagogia învățământului primar și preșcolar 72 1 1 1 1
TOTAL 171*) 3 3 4 4
6 8

 

Comisia electorala a studenților

Președintele comisiei:          

Mihăilă Lucian

Secretar:

Noață Abel-Daniel

Membri:

Bălan-Prodan Gerlinde

Fandarac Gabriela

Surugiu Raluca