Acte de studii

Documente necesare pentru eliberarea actelor de studii

1. Carte de identitate sau paşaport valabile (în original). Certificatul de naștere, numai în cazul în care numele de naștere al titularului diferă de numele din documentul de identitate;

2. Chestionar privind monitorizarea inserției socio-profesionale și a continuării studiilor absolvenților – PDF [DOWNLOAD];

Chestionarul se poate descărca de pe site, se printează față/verso, se completează la toate rubricile de către titular și se predă la Biroul acte de studii, în momentul ridicării diplomei.

Chestionarul cuprinde întrebări legate de studiile absolvite, încadrarea pe piaţa muncii, continuarea studiilor şi utilitatea cursurilor universitare urmate. Formularul a fost creat pentru a ajuta la realizarea unor baze de date şi studii privind parcursul educațional și profesional al absolvenților, dar și pentru a ține legătura cu absolvenții în cadrul comunități ALUMNI UA. Absolvenţii pot primi şi asistență pentru completarea chestionarului, online, trimițând întrebările la adresa de email secretariat@uadventus.ro sau direct la sediu.

3. 2 fotografii color, format 3×4 cm, realizate recent, la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică poroasă (numai în cazul în care nu au fost depuse la facultate cu ocazia înscrierii la licență sau acestea nu sunt conforme și s-a primit o notificare în acest sens);
Atenţie: Nu se aplică pe diplomă fotografii necorespunzătoare.

La eliberarea actelor de studii se verifică dacă titularul are anumite debite față de Universitate.


Eliberarea actelor de studii

Absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, o adeverinţă de absolvire a studiilor eliberată de către secretariatele facultăţilor în termen de 1 săptămână de la finalizarea examenului de licenţă şi este valabilă 12 luni de la eliberare.

Absolvenţii care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc adeverinţa privind şcolarizarea/absolvirea fără examen de finalizare a studiilor şi o situaţie şcolară.

Actele de studii (Diploma de licență și Suplimentul de diplomă) se eliberează titularilor în maximum 12 luni de la promovarea examenelor de finalizare a studiilor.

În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocaţială în copie certificată conform cu originalul, în care se menţionează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii.

În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoţită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepţia celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/ consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

În cazul în care, ulterior absolvirii, a survenit o schimbare a numelui, titularul actului de studii va specifica în procură numele avut în timpul studiilor. La procură se anexează o copie a certificatului de naştere al titularului, iar persoana împuternicită se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură. Persoana împuternicită trebuie să prezinte chestionarul completat de titularul actelor de studii. Eventuale debite față de Universitate se rezolvă de către titular prin împuternicit.

Procura notarială, în original, se păstrează, cu termen permanent, în arhiva instituţiei care eliberează actul de studii.

Secretariatul anunță fiecare absolvent, pe email, privind data de la care se pot elibera actele de studii. După această dată, absolvenților li se vor elibera actele de studii în ziua în care se prezintă, conform programului de eliberări precizat mai jos.

Actele de studii se eliberează gratuit în primii 3 ani de la data emiterii acestora. După 3 ani se va percepe o taxă de arhivare de 100 de lei / an de întârziere.

 

Recomandări

  • În momentul ridicării actelor de studii (diploma de licență și suplimentul la diplomă), vă rugăm să verificați datele personale înscrise pe acestea;
  • Păstraţi în bune condiţii originalele actelor de studii şi evitaţi depunerea acestora în original la dosarele de concurs. Diploma de licență și suplimentul la diplomă trebuie păstrate împreună.
  • Nu plastifiaţi originalele actelor de studii, deoarece puteţi avea dificultăţi în privinţa autentificării, vizării şi apostilării acestora.

Contact Birou acte de studii

Biroul Acte de Studii se ocupă cu întocmirea, eliberarea și gestionarea actelor de studii și documentelor universitare necesare absolvenților (suplimentul la diplomă, adeverința de finalizare a studiilor, situația școlară, adeverința de autenticitate.)

Program eliberare acte de studii:

Luni – Vineri: între orele 9:00 – 12:00, Secretariat BSAS

Se recomandă ca eliberarea actelor de studii să se facă pe bază de programare prealabilă. În acest sens, vă rugăm să transmiteți un mesaj la adresa secretariat  [@] uadventus.ro. Răspunsul se va transmite pe email în cel mai scurt timp posibil.

Date de contact:

Adresa: șos. Decebal, nr. 11-13, 077035 Cernica, Ilfov
Telefon: +40 21 369 53 50; Fax: +40 31 04362269

 

Șef Birou: Cristian-Ilie NICULIȚĂ

E-mail: secretariat@uadventus.ro

 

Secretar: Erna-Eva MOLDVAI

E-mail: tp@uadventus.ro