Licență 2021

Informații privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor – ciclul I – studii universitare de licență

Anul universitar 2020-2021


Sesiunea SEPTEMBRIE 2021

!!! În sesiunea septembrie 2021 se va organiza examen de finalizarea studiilor – examen de licență – numai pentru programele de studii Teologie adventistă pastorală și Asistență socială, cu condiția să se înscrie minimum 3 candidați.

 

A. Calendarul sesiunii de licență – septembrie 2021

Joi-vineri, 16-17 sept. – Perioada de înscrieri (program joi: 8:00-16:00, vineri: 8:00-12:00.)

Marți, 21 sept., începând cu ora 10:00 – Proba 1 (scris): evaluarea cunoștințelor fundamentale şi de specialitate

 • Rezultatele la proba 1 se comunică în ziua desfășurării probei, prin afișare anonimizată la avizierul Facultății și la adresa de email a absolventului.
 • Contestațiile la proba 1 se pot depune în scris, on-line, pe adresa de email secretariat@uadventus.ro, în termen de 5 ore de la data afișării rezultatelor la avizier.
 • Rezolvarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor acestora se realizează cu cel mult 2 ore înainte de începerea probei 2.

Miercuri, 22 sept., începând cu ora 10:00 – Proba 2 (oral): prezentarea și susținerea lucrării de licență

 

B. Precizări privind înscrierea

Înscrierea candidaților la examenul de licență – sesiunea septembrie 2021 – se va face prin depunerea dosarului cu documentele/actele fizice la secretariatul facultății, în perioada de înscriere (se acceptă numai prezența titularului);

Înainte de cazarea în căminele UA toți absolvenții vor transmite completat și semnat Formularul de evaluare a riscului de contagiozitate către pedagogi, la adresa pedagog@uadventus.ro.

Formular Declarație pentru evaluarea riscului de contagiozitate [DOWNLOAD]

 

Documentele solicitate pentru înscriere sunt următoarele:

Actele originale solicitate la înscriere se prezintă pentru confirmare cu originalul și se returnează imediat titularului.

a) Cerere de înscriere și susținere a examenului de licență – Formular – tip (tipizatul de poate accesa aici);

b) Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă în original și copie (Numai pentru absolvenții care nu au diploma de bacalaureat la secretariatul UA);

c) Certificatul de naștere în original și în copie;

d) Certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui sau orice alt act care atestă preschimbarea numelui, în original și în copie;

e) Copie după cartea de identitate;

f) Atestat de competență lingvistică (dacă este cazul). (Numai pentru absolvenții care nu au efectuat 4 module de limbă în perioada studiilor.);

g) Lucrarea de licență în varianta tipărită, legată cu coperte tari de culoare vișinie (Coperta și pagina de titlu pentru lucrarea de licență au format standardizat la nivelul UA vor respecta modelul din Ghidul de licență/Metodologie). (Nu se admit lucrări spiralate.)

h) CD/DVD pe care este inscripționată lucrarea de licență într-un singur fișier PDF read-only. Pe CD se vor menționa următoarele informații (Numele și prenumele absolventului, Lucrarea de licență, sesiunea iunie 2021). ATENȚIE: Formatul tipărit al lucrării de licență obligatoriu va fi identic cu formatul electronic încărcat on-line-inscripționat pe CD/DVD. Nu sunt permise modificări ulterioare;

i) Declarația de asumare a răspunderii privind conținutul lucrării de licență, completată, semnată și datată. Declarația se va lega la începutul lucrării, după pagina de titlu;

j) Declarația privind informarea referitoare la protecția datelor personale

k) Fișa de lichidare. Fișa de lichidare va fi completată de către secretariat, urmând a fi semnată de student la înscriere. (Avizele privind debitele studentului se vor obține prin intermediul secretariatului. Lichidarea debitelor este în sarcina studentului și se vor face până în ultima zi de înscriere la licență. Diploma de bacalaureat în original se va returna absolventului după verificarea debitelor și semnarea fișei de lichidare.

l) 2 fotografii color, format 3/4 cm, realizate recent, la un studio foto profesional, pe hârtie fotografică poroasă, pentru diplomă, scrise pe verso cu numele candidatului;

m) Dovada achitării taxei de susținere a examenului de licență. (Taxa de licență (500 lei) se achită în contul UA RON: RO80 RNCB 0087 0081 1693 0001, Banca: B.C.R. Basarabiei, Bucureşti)

C. Desfășurarea examenelor de licență

C.1 Desfășurarea examenelor de licență

Pentru toate programele de studii, examenul de licență constă din două probe, după cum urmează:

 1. proba 1 (scris): evaluarea cunoștințelor fundamentale şi de specialitate;
 2. proba 2 (oral): prezentarea şi susținerea lucrării de licență.

Probele pentru examenul de licență se desfășoară prin contact direct, nemijlocit, prin prezența, în același loc și în același moment, a comisiei de examen şi a examinatului, la sediul UA din Cernica, șos. Decebal, 11-13.

Prezentarea şi susținerea lucrării de licență sunt publice.

Durata probei scrise, tipul și numărul de subiecte, sunt diferite de la un program de studii la altul și sunt prezentate detaliat în Ghidul de licență elaborat pentru fiecare program de studii

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăTeologie adventistă pastorală  [data publicării: 18.12.2020]

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăAsistență socială [data publicării: 18.12.2020]

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Teologie adventistă pastorală [data publicării: 18.12.2020]

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Asistență socială [data publicării: 18.12.2020]

 

C.2  Proba scrisă

 1. Cel târziu cu o zi înainte de data examenului, candidații au obligația de a verifica la avizierul facultății/sau pe pagina web destinată examenului de licență, listele nominale cu repartizarea pe săli.

De asemenea, candidații au obligația să se prezinte la examen la ora și locul stabilite, conform programării.

 

Accesul în sala de examen

 1. Accesul în sala de examen este admis cu o oră înainte de cea stabilită pentru începerea examenului. Se recomandă ca înainte cu 10 minute de ora de începere a examenului toți candidații să fie intrați în sala de examen.
 2. În sala de examen candidații se vor legitima cu cartea de identitate sau pașaportul și vor semna în borderoul de prezență. Candidații care nu au asupra lor documentul de identitate în original nu sunt primiți în sala de examen. Candidatul care nu a semnat în borderoul de prezență este considerat absent.
 3. Candidații se vor așeza câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform numărului de ordine de pe lista afișată la avizier, pe ușa sălii de examen și pe bancă.
 4. Comisiile de supraveghere au obligația verificării și eliminării oricăror surse de informare la intrarea în sala de examen. Pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare (manuale, notițe, însemnări etc.), cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare (smartphone, căști etc.), constituie tentativă de fraudă și atrag după sine eliminarea candidatului din examen. Candidații care încalcă normele de comportament prevăzute de prezentul regulament, precum și aceia care recurg la fraudă sau tentativă de fraudă dovedită vor fi eliminați din examen, fără a avea dreptul de a obține restituirea taxei și de participare la alte probe ale examenului de licență, menționându-se în toate documentele ”eliminat din examen”. Responsabilul de sală întocmește un proces verbal pe care îl semnează alături de ceilalți supraveghetori, de un candidat din sală și de cel în cauză.
 5. Candidații pot intra în sala de examen numai cu instrumente de scris, documentul de identitate și, eventual, o sticlă de apă.
 6. Ținuta la examen trebuie să fie una corespunzătoare.

 

 Desfășurarea examenului scris

 1. Fiecare candidat primeşte o coală de hârtie tipizată, pe care îşi scrie cu majuscule numele din certificatul de naștere, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate, numele actual (dacă acesta este altul decât cel din certificatul de naștere), nr. legitimație şi completează lizibil celelalte date de pe colţul ce urmează a fi lipit. Colţul colii tipizate este lipit, după distribuirea subiectelor în săli, numai după ce responsabilul de sală a verificat completarea corectă a tuturor datelor prevăzute şi după ce acesta semnează în interiorul porţiunii care urmează a fi sigilată. Colţurile lucrărilor sunt lipite numai după ce candidații au început să scrie pe foaie rezolvarea subiectelor. Candidații primesc atâtea coli tipizate şi ciorne marcate cu ştampila Facultății câte le sunt necesare. Aceştia completează, pe fiecare dintre colile tipizate utilizate, datele personale, în colţul care urmează să fie lipit. Pentru lipirea colţului lucrării se foloseşte acelaşi tip de etichete autocolante, pentru toţi candidații.
 2. După desigilarea plicului cu subiecte, subiectele multiplicate se distribuie fiecărui candidat. Din momentul distribuirii subiectelor nici un candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia. Candidații care nu se află în sală în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai susţine examenul de licență în sesiunea respectivă. În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre supraveghetori, până la înapoierea în sala de clasă. În această situaţie, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.
 3. Durata probei scrise este cea comunicată în ghidul de licență/foaia de examen pentru fiecare specializare și începe după finalizarea distribuirii subiectelor.
 4. Candidaţii nu au voie să poarte niciun fel de discuţii între ei, să încerce să se inspire din lucrările celorlalţi colegi sau să schimbe între ei lucrările sau ciornele pe tot parcursul desfăşurării examenului. În timpul desfășurării probei scrise este interzisă comunicarea candidaților între ei, precum și a candidaților cu supraveghetorii, privind modul de rezolvare a subiectelor de examen. Neconformarea implică eliminarea din examen a candidaților respectivi. Supraveghetorii au obligația să sesizează preşedintele comisiei asupra oricărei încălcări a metodologiei de examen.
 5. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor (dacă este cazul) folosesc numai creion negru. Folosirea altor culori pe foaia de examen, constituie semn de recunoaștere și conduce la anularea lucrării de examen. Pentru ciornă se pot utiliza numai coli de hârtie cu ștampila facultății, primite de la supraveghetori.

Candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidați, din diferite motive – corectări numeroase, greşeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaştere – doresc să-şi transcrie lucrările, pot face aceasta numai în limita timpului stabilit pentru desfășurarea probei. În acest scop, celor în cauză li se înmânează coli de examen/formulare de răspuns noi, iar cele folosite inițial sunt anulate pe loc de către responsabilul de sală, sub semnătură; colile de examen/formularele de răspuns anulate sunt predate comisiei, conținutul lor nefiind luat în considerare.

 1. Părăsirea sălii în timpul desfășurării examenului din motive fiziologice, cu intenția declarată de revenire în sală, se poate face numai prin însoțirea candidatului de către unul dintre supraveghetori (dacă sunt mai mulţi doritori simultan, aceştia vor fi însoţiţi pe rând); Această situație nu poate prelungi durata examenului. Părăsirea definitivă a sălii de examen se poate face după cel puțin 30 de minute de la comunicarea subiectelor, dacă absolventul predă luarea scrisă și semnează de predare.
 2. După ce îşi încheie lucrările, candidații numerotează foile, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă candidatul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri. După încheierea numerotării, candidații predau supraveghetorilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini.

La primirea lucrărilor, responsabilul de sală barează spaţiile nescrise, verifică numărul de pagini şi îl trece în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează candidații.

 1. La expirarea timpului de examen, candidații vor înceta să mai scrie și vor rămâne pe locurile lor, așteptând să fie chemați, pentru predarea lucrării. Candidatul căruia i se preia lucrarea se prezintă cu actul de identitate și semnează pentru predarea acesteia în tabelul nominal aflat la responsabilul de sală. În cazul subiectelor de sinteză, candidatul trece pe tabel, în dreptul numelui său, numărul de pagini al lucrării. Toate spațiile libere rămase în lucrare se barează de către responsabilul de sală. La expirarea timpului de examen, absolvenții care nu au terminat lucrarea o predau în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit pentru elaborarea lucrărilor. Ultimii 5 candidați nu pot părăsi sala de examinare până la predarea tuturor lucrărilor responsabilului de sală.

În cazul în care un candidat refuză să predea lucrarea scrisă, acest lucru se consemnează într-un proces-verbal, semnat de supraveghetori şi atrage după sine eliminarea candidatului din examen. Candidaţii aflaţi în această situaţie nu vor fi notați la lucrarea respectivă, nu vor mai putea participa la probele următoare, vor fi menţionaţi în lista finală ca ”eliminaţi”.  Ciornele şi lucrările anulate se strâng separat şi se păstrează la dosarul de licență.

 1. Este interzisă ieșirea din sală a candidatului cu orice fel de alte documente primite de la comisia de supraveghere.
 2. Ciornele folosite de candidați nu se notează și sunt obligatoriu depuse la șeful de sală odată cu lucrarea, pentru a fi distruse ulterior. Este interzisă ieșirea din sală cu ciorne.
 3. Baremul de corectare se afișează în cel mult trei ore de la data începerii examenului scris și va putea fi consultat la avizierul facultății după ieșirea din examen.
 4. Notele vor fi comunicate la avizierul facultății și pe pagina web a examenului de licență, ținând cont de protecția datelor personale. Pentru verificarea notei, candidatul trebuie să cunoască codul unic specificat pe legitimația de examen. Notele vor fi actualizate și on-line în situația academică (GoogleDrive).
 5. Eventualele contestații (valabile numai pentru proba scrisă) se pot depune la secretariat, conform precizărilor de pe lista cu rezultatele probei de examen.
 6. Rezultatele finale ale probei scrise vor fi afișate după expirarea termenului de depunere și soluționare a contestațiilor, dar înainte de desfășurarea următoarei probe de examen.
 7. Măsurile de protecție sanitară pentru desfășurarea examenului scris sunt detaliate la pct. 4.

 

 C.3. Proba 2 (oral) – prezentarea și susținerea lucrării de licență

 1. Candidații care au promovat proba scrisă se pot prezenta la susținerea lucrării de licență. Candidații trebuie să se prezinte la examen la ora și locul stabilite, conform programării publicate la avizierul facultății și pe pagina web a sesiunii de examen.

Orele de intrare la proba orală vor fi respectate cu strictețe, astfel încât să se evite așteptarea sau staționarea pe holuri în grupuri.

 1. Pentru pregătirea susținerii lucrării de licență în fața comisiei candidatul are datoria să consulte precizările din Ghidul de licență al programului de studii absolvit, privitor la acest aspect, și dacă are neclarități să se consulte cu coordonatorul științific al lucrării.
 2. Rezultatele finale ale examenului de licență vor fi publicate în situația academică a fiecărui absolvent, la avizierul facultății și pe pagina web a sesiunii de licență, cu respectarea protecției datelor personale.
 3. Măsurile de protecție sanitară pentru susținerea probei orale sunt detaliate la pct. 4.

 

D. Măsuri de protecție sanitară în perioada desfășurării examenelor la sediul FTSS

 D.1 Măsuri de igienă și protecție care trebui respectate de către candidații la licență și personalul UA în perioada susținerii examenelor de licență

 1. La intrarea în corpul central se va asigura, pentru întregul personal, triajul epidemiologic (termoscanare și antecedente personale pe simptomatologie respiratorie).
 2. Respectarea circuitului către și din sala de examen. Ușa de intrare în sediul UA pentru candidați/studenți este intrarea nr. 2, iar ușa de ieșire din clădirea principală este ușa nr. 3 (cea dinspre căminul de băieți). Sunt interzise intrările și ieșirile din corpul central prin același loc.
 3. Candidații și supraveghetorii vor fi protejați cu mască facială. Aceasta se pune pe față cel puțin înainte de intrarea în spațiile academice sau de cazare ale UA. Toate persoanele care intră în campusul UA au obligația să aibă în dotare proprie măști faciale de protecție.
 4. Intrarea în sala de examen se face în mod organizat, pe rând, păstrând distanța de 2 m între persoane.
 5. Candidații vor fi conduși/orientați de supraveghetori la banca de examen fără a parcurge toată suprafața sălii.
 6. La intrarea în corpul central și în sala de examen vor fi prevăzute substanțe dezinfectante. Candidații și întreg personalul au obligația dezinfectării mâinilor la intrarea în sala de examen/corpul central.
 7. Mesele de examene vor fi astfel poziționate astfel încât să existe o distanță între candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m.
 8. Înainte de intrarea în sala de examen și după ieșirea din sala de examen, pe holurile facultății se va evita formarea de grupuri mai mari de 3 persoane.
 9. Pentru orice problemă, în momentul în care se apelează la serviciile secretariatului se va avea în vedere să nu intre în birou mai mult de 1 persoană simultan.
 10.  Studenții au obligația de a folosi din plin săpunul lichid și dezinfectantul pus la dispoziție după utilizarea toaletelor.
 11. În sălile de examen se va asigura dezinfectarea, aerisirea periodică a spațiilor și aer condiționat.
 12. Tot timpul cât durează examinarea se vor respecta regulile generale a unei conduite sănătoase (distanțare socială, evitarea atingerii cu mâna a nasului, ochilor și gurii, strănutul în plica cotului/batista de unică folosință, evitarea contactelor directe cu cei din jur.)

 

D.2 Măsuri care trebuie respectate la cazarea în căminele studențești

 1. La cazarea în campus studenții vor completa un Chestionar privind evaluarea riscului de contagiozitate.
 2. Candidații la licență care vin din afara României, vor respecta toate reglementările legale privind perioada de carantinare/izolare pe care o vor declara la cazarea în campus. (Informații concrete se pot obține de la ambasadele/consulatele României).
 3. În spațiile de cazare se vor respecta aceleași măsuri de igienă, protecție și limitare a contactelor descrise mai sus.
 4. Universitatea va asigura cazarea fiecărei persoane separat. Studenții din aceeași familie pot fi cazați în același spațiu. Studenții care se cazează cu un membru al familiei vor fi cazați în același spațiu.

 

E. Ce trebuie să facă/să știe absolventul după finalizarea examenului de licență

 1. Înainte de a pleca acasă se va asigura că a predat la secretariat toate documentele obligatorii, a semnat fișa de lichidare și a ridicat diploma de bacalaureat în original.
 2. Până la eliberarea diplomei de licență și suplimentului la diplomă, absolvenții care au promovat examenul de licență, primesc adeverința de finalizare a studiilor însoțită de situația școlară. Adeverința de finalizare a studiilor conferă titularului aceleași drepturi legale ca și diploma și este valabilă timp de 12 luni, timp în care se va elibera diploma de licență.

Eliberarea adeverinței de finalizare a studiilor și ulterior a actelor de studii este condiționată de depunerea tuturor documentelor de înscriere.

 

 


Sesiunea IUNIE 2021

 

Repartizarea absolvenților înscriși la examenul de licență pe săli de examen, la proba scrisă  [data publicării: 28.06.2021]

 Teologie adventistă pastorală

Asistență socială

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

 

 

INFO LICENȚĂ [data publicării: 08.06.2021]

Pentru organizarea examenelor de finalizare a studiilor în perioada de pandemiei și post pandemie au fost adoptate câteva măsuri speciale, consemnate în Ghidul de mai jos. Aceste măsuri completează/modifică temporar unele prevederi ale Regulamentului privind organizarea desfășurare a examenului de finalizare a studiilor de licență aprobat și publicat pe această pagină.

Rugăm absolvenții să citească cu atenție acest document.

1. G H I D privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor (licență) pentru sesiunea iunie 2021, în contextul regulilor impuse pe perioada epidemiei și limitării contactelor între persoane

2.Pentru înscrierea la examenul de licență absolvenții pot opta pentru 2 variante:

 1. depunerea dosarului cu documentele/actele fizice la secretariatul facultății, în perioada de înscriere (se acceptă numai prezența titularului);
 2. pre-înscriere prin completarea unui formular on-line în perioada de înscriere și depunerea tuturor documentelor necesare în format fizic, în perioada examenelor de licență;
  • pre-înscrierea on-line se poate face completând formularul de înscriere aferent programului de studii, prin accesarea link-ului care se găsește în Ghidul de mai sus;
  • pentru completarea chestionarului, fiecare absolvent trebuie să fie logat în contul personal de tipul prenume.nume@uadventus.ro;

Toate instrucțiunile legate de înscriere pentru examenul de licență se află în Ghidul de mai sus.

3. Calendarul probelor examenului de licență a fost actualizat și poate fi consultat pe această pagină, mai jos.

4. Cazarea în campus a candidaților la examenul de licență se face numai începând de duminică, 27 iunie 2021. Înainte de cazare toți absolvenții vor transmite completat și semnat Formularul de evaluare a riscului de contagiozitate către pedagogi, la adresa pedagog@uadventus.ro.

Formular Declarație pentru evaluarea riscului de contagiozitate [DOWNLOAD]

 

 

 

COMISII EXAMEN DE LICENȚĂ

Specializarea Teologie adventistă pastorală

Specializarea Asistență socială

Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

 

Calendarul examenelor de finalizare a studiilor

Calendarul examenului de licență – sesiunea iunie 2021   [data publicării: 18.12.2020; actualizat: 03.06.2021]

 

 

Tematica și bibliografia

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Teologie adventistă pastorală
[data publicării: 18.12.2020]

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Asistență socială 
[data publicării: 18.12.2020]

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
[data publicării: 18.12.2020]

 

 

Ghidurile metodologie pentru studenți și cadrele didactice

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăTeologie adventistă pastorală  [data publicării: 18.12.2020]

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăAsistență socială [data publicării: 18.12.2020]

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăPedagogia învățământului primar și preșcolar [data publicării: 18.12.2020]

 

 

Formulare necesare procedurii de finalizare a studiilor

[Secțiunea de formulare de unde candidații pot descărca formularele. Formularele cu mai multe pagini se tipăresc față /verso.]

Cerere aprobare titlu licență

Declarație de asumare a răspunderii privind originalitatea lucrării

Cerere de înscriere la licență

Fișa de lichidare – finalizare studii

Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal

 

 

Acte normative interne

Regulamentul de organizare și desfășurare  a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență  [data publicării: 18.12.2020]

Anexa nr.1 – Model coperta lucrare licenta

Anexa nr.2 – Model pagina de titlu

Anexa nr.3 – 6 Formulare (vezi secțiunea anterioară)

Anexa nr. 7 – Certificate si atestate lingvistice acceptate

 

ARHIVA

Sesiunea de licență 2019-2020

Sesiunea de licență 2018-2019