Licență 2019

Informații privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor – ciclul I – studii universitare de licență

Anul universitar 2018-2019

 

Eliberare adeverinţe de absolvire a studiilor – sesiunea IUNIE 2019

În perioada 1-30 iulie 2019, între orele 10-12, se eliberează ADEVERINŢELE DE ABSOLVIRE A STUDIILOR.

Până la eliberarea Diplomei de licență și a Suplimentului la diplomă, absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, Adeverințe de absolvire a studiilor și Situațiile școlare.

Adeverinţa de absolvire a studiilor conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma de licență și este valabilă până la eliberarea Diplomei de licenţă şi a Suplimentului la diplomă. Diploma de licenţă se va elibera după cel mult 12 luni de la susţinerea examenului de licenţă, de la Secretariatul Facultății.

(Atenție la folosirea documentului original!) În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii, conform Ordinului MENCS nr. 657/24.11.2014.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERARE:

  • Cartea de identitate;
  • Procură notarială – DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE ACTELE DE STUDII SUNT RIDICATE DE O ALTĂ PERSOANĂ DECÂT TITULARUL. În acest caz persoana împuternicită se va prezenta cu C.I. sau paşaportul. În procură trebuie menţionate, în mod expres, faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Facultatea de Teologie și Științe Sociale. Se vor mai menţiona: numele titularului actului de studii, aşa cum apare acesta pe diplomă, facultatea absolvită, specializarea, sesiunea examenului promovat (lună, an) şi documentele care se solicită de la Secretariatul Facultăţii (adeverinţă de absolvent, etc.). De asemenea, în procură trebuie să figureze seria şi numărul actelor de identitate ale titularului şi împuternicitului acestuia.

RECOMANDĂRI:

Verificaţi datele din adeverinţă și situația școlară în momentul eliberării acestora.

Păstrați în bune condiții actele de studii și evitați depunerea acestora în original la dosarele de concurs/angajare etc. (Dacă este obligatoriu să depuneți adeverința sau situația școlară în original (pentru înscriere la masterat sau angajare) este recomandat să faceți copii legalizate la notariat.)

Faceţi mai multe copii legalizate după adeverinţa de absolvire și situația școlară.

Nu plastifiați originalele actelor de studii, deoarece puteți avea dificultăți în privința recunoașterii acestora.

ELIBERAREA DUPLICATELOR LA ACTELE DE STUDII:

Duplicatele se eliberează în cazul pierderii, distrugerii complete, deteriorării parţiale sau plastifierii unui act de studii.

Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii titularul adresează în scris, conducerii Universității

(1) o cerere, însoțită, după caz, de următoarele documente:

(2) declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet, deteriorat parţial sau plastifiat;

(3) copie după cartea de identitate;

(4) copie legalizată a certificatului de naştere și a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);

(5) două fotografii – realizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm – ale titularului actului;

(6) actul de studii în cauză, dacă acesta este deteriorat parţial sau plastifiat;

(7) dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii, distrugerii, deteriorării sau plastifierii actului de studii respectiv (sediul: șos. Panduri, nr. 1) (Atenție! Este necesară prezentarea cu publicația integrală și originală);

Pentru publicarea pierderii unui act de studii, titularul acestuia se adresează Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, anunţul urmând să cuprindă următoarele date: denumirea actului de studii original; numele, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei), prenumele titularului; anul finalizării studiilor în cauză; seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data la care a fost înregistrat în registrul de evidenţă a eliberării actelor de studii; denumirea instituţiei emitente.

În cazul în care nu mai  dețineți nici o copie a actului pierdut, puteți solicita o adeverință cu datele necesare publicării în Monitorul Oficial.

(8) dovada plăţii taxei pentru eliberarea duplicatului (200 lei).

 

Dosarul cuprinzând documentele menționate mai sus se depune la registratura Universității.

Duplicatul se eliberează în 30 de zile de la înregistrarea cererii, însoțită de toate documentele specificate.

Eliberarea duplicatului se face personal sau prin împuternicit, în condițiile specificate mai sus.

 


 

Stimați studenți/absolvenți,

Examenele de finalizare a studiilor pentru promoția 2019 și absolvenții din promoțiile anterioare, care nu au susținut examenele de licență, se vor organiza de către Universitatea Adventus din Cernica și se vor desfășura la sediul acesteia.

Pentru pregătirea eficientă a examenelor de licență vă rugăm să consultați documentele specifice publicate pe această pagină.

 

Repartizarea pe săli de examen

Proba 1 (scris)

Teologie pastorală, luni 24 iunie

Pedagogia învățământului primar și preșcolar, luni 24 iunie

Asistență socială, marți, 25 iunie

 

!!! Precizări pentru candidați privind desfășurarea probei scrie a examenului de licență

 

Comisii examen de licență

Specializarea Teologie adventistă pastorală

Specializarea Asistență socială

Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

 

 

Calendarul examenelor de finalizare a studiilor

Calendarul examenului de licență – sesiunea iunie 2019 [actualizat: 27.05.2019, modificat: 17.06.2019]

Specializarea Teologie adventistă pastorală

  • Proba 1 (scris): evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: luni, 24 iunie 2019, începând cu ora 9:00, sala P3
  • Proba 2 (oral): prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: miercuri, 26 iunie 2019, începând cu ora 10:00, sala P3

Specializarea Asistență socială

  • Proba 1 (scris): evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: marți, 25 iunie 2019, începând cu ora 9:00, sala P2
  • Proba 2 (oral): prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: joi, 27 iunie 2019, începând cu ora 10:00, sala P2

Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar

  • Proba 1 (scris): evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate: luni, 24 iunie 2019, începând cu ora 9:00, sălile P1 și P2
  • Proba 2 (oral): prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: joi, 27 iunie 2019, începând cu ora 9:00, sala P3

 

 

Tematica și bibliografia

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Teologie adventistă pastorală 
[data publicării: 14.12.2018]

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Asistență socială 
[data publicării: 14.12.2018]

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă – specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
[data publicării: 14.12.2018]

 

 

Ghidurile metodologie pentru studenți și cadrele didactice

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăTeologie adventistă pastorală  [data publicării: 17.12.2018]

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăAsistență socială [data publicării: 18.12.2018]

Ghid metodologic pentru realizarea lucrării de licențăPedagogia învățământului primar și preșcolar [data publicării: 17.12.2018]

 

 

Formulare necesare procedurii de finalizare a studiilor

[Secțiunea de formulare de unde candidații pot descărca formularele. Formularele cu mai multe pagini se tipăresc față /verso]

Cerere aprobare titlu licență

Declarație de asumare a răspunderii privind originalitatea lucrării

Cerere de înscriere la licență

Fișa de lichidare – finalizare studii

 

 

Acte normative interne

Regulamentul de organizare și desfășurare  a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență  [data publicării: 14.12.2018]

Anexa nr.1 – Model coperta lucrare licenta

Anexa nr.2 – Model pagina de titlu

Anexa nr.3 – Declaratia de asumare a raspunderii

Anexa nr.4 – Cerere aprobare titlu

Anexa nr. 5 – Cerere inscriere examen licenta

Anexa nr.6 – Fisa de lichidare finalizare studii

Anexa nr. 7 – Certificate si atestate lingvistice acceptate