Competente profesionale AS

Prezentarea programului de studii Asistență socială prin detalierea competențelor profesionale și trasnversale pe care și le propune să le furnizeze studenților și absolvenților:

 

C1. Identificare, culegere de informatii, documentare, evaluare si inregistrare a informatiilor, analiză, evaluare şi intervenţii specifice pentru reducerea riscurilor sociale de la nivel, individual, familial, de grup, comunitar și societal

C1.1. Definirea conceptelor, teoriilor şi a metodelor de diagnoză şi intervenţie în vederea reducerii riscurilor sociale

C1.2. Utilizarea cunoştinţelor de bază în explicarea şi interpretarea riscurilor sociale de la nivel comunitar

C1.3. Aplicarea principiilor şi metodelor specifice în elaborarea de soluţii alternative pentru rezolvarea problemelor şi reducerea riscurilor sociale

C1.4. Evaluarea şi aprecierea politicilor, programelor şi serviciilor specifice asistenţei sociale

C1.5. Elaborarea de proiecte inovative de intervenţie la nivel comunitar

 Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei: Elaborarea unui plan de intervenţie pentru reducerea riscurilor sociale la nivel comunitar, prin aplicarea cunoştinţelor, teoriilor, metodelor şi tehnicilor de identificare, analiză şi evaluare

 

C2. Elaborare, implementare şi evaluare a proiectelor, programelor si politicilor de asistenţă socială pentru diferite categorii vulnerabile

C2.1 Identificarea şi descrierea metodologiei şi a procedurilor de elaborare a politicilor şi programelor sociale destinate persoanelor şi grupurilor vulnerabile

C2.2 Explicarea apariţiei şi menţinerii problemelor sociale ale grupurilor vulnerabile, utilizând procedurile specifice

C2.3 Implementarea politicilor şi programelor sociale prin dezvoltarea şi aplicarea de proceduri şi metodologii specific

C2.4 Utilizarea diagnozei sociale în raport cu normele şi specificul socio-cultural al comunităţii

C2.5 Dezvoltarea de politici sociale pentru persoanele şi grupurile vulnerabile

Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei: Elaborarea unui program coerent de politică socială., pe baza cunoştinţelor, fundamentale, a conceptelor, teoriilor şi metodelor specifice

 

C3. Dezvoltarea serviciilor şi activităţilor de prevenire precum şi a celor de suport acordate beneficiarilor sistemului de asistenţă socială.

C3.1 Definirea conceptelor, metodelor şi tehnicilor specifice de diagnoză a sistemului de asistenţă socială

C3.2 Elaborarea unor strategii şi scenarii alternative de interpretare a realităţilor şi problematicilor sociale

C3.3 Identificarea şi implementarea unor mecanisme de răspuns adecvate situaţiilor problematice cu care se confruntă persoanele, grupurile şi comunităţile aflate în dificultate

C3.4 Utilizarea criteriilor ştiinţifice în evaluarea şi diagnoza sistemului de asistenţă socială

C3.5 Dezvoltarea de parteneriate public-privat care să susţină persoanele şi grupurile aflate în risc social

Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei: Proiectarea şi dezvoltarea unui sistem eficient de asistenţă socială, fundamentat pe o diagnoză socială corectă

 

C4. Consultanţă în accesarea resurselor comunitare pentru persoanele şi grupurile sociale excluse sau aflate în risc de excludere socială (instituţii, servicii, prestaţii)

C4.1 Identificarea şi descrierea elementelor structurale ale sistemului de asistenţă socială

C4.2 Explicarea mecanismelor de intervenţie la nível individual şi comunitar

C4.3 Acordarea de informaţii competente şi realizarea conexiunilor între resursele comunitare şi problemele beneficiarilor

C4.4 Evaluarea situaţiilor de dificultate înregistrate în implementarea unor programe de accesare a resurselor comunitare

C4.5 Dezvoltarea de proiecte de intervenţie pentru accesarea resurselor comunitare

Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei: Proiectarea unui program de consultanţă în scopul accesării resurselor comunitare în funcţie de problemele beneficiarilor

 

C5. Consiliere și alte metode de intervenţie specializată acordate în mediul familial sau instituţional (spitale, şcoli, penitenciare, centre anti-drog, instituţii specializate de asistenţă socială etc.) cu respectarea valorilor și principiilor șpecifice asistentei sociale

C5.1 Recunoaşterea situaţiilor care necesită intervenţie specializată

C5.2 Interpretarea efectelor diverselor proiecte şi progame de asistenţă socială

C5.3 Aplicarea valorilor şi a principiilor deontologiei profesionale în procesul de intervenţie

C5.4 Monitorizarea şi evaluarea procesului de intervenţie de la nivel individual, de grup sau comunitar

C5.5 Elaborarea de planuri de intervenţie specifice în asistarea persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate

Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei: Elaborarea unui plan individual de intervenţie, consiliere şi terapie la nivel individual, de grup şi/sau comunitar, pe baza unei analize de nevoi

 

C6. Comunicare şi relaţionare profesională cu beneficiarii și alți actori sociali implicați

C6.1 Identificarea metodelor şi tehnicilor adecvate de comunicare cu beneficiarii

C6.2 Explicarea şi interpretarea strategiilor de reintegrare socială a grupurilor vulnerabile

C6.3 Monitorizarea planurilor de intervenţie privind integrarea socio-profesională a beneficiarilor

C6.4 Evaluarea mecanismelor de răspuns din partea comunităţii la problemele beneficiarilor

C6.5 Elaborarea de programe în domeniul asistenţei sociale a persoanelor şi grupurilor dezavantajate social

Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei: Proiectarea unui plan de intervenţie pentru asigurarea reintegrării socio-profesionale, cu precizarea tipurilor şi modalităţilor de comunicare eficientă în diferite situaţii

 

Competenţe transversale (conform grilelor RNCIS)

 

CT1. Abordarea obiectivă şi argumentată atât teoretic, cât şi practic, a unor situaţii – problemă în vederea soluţionării eficiente a acestora cu respectarea valorilor și principiilor specifice asistentei sociale

Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei: Elaborarea unui studiu de caz/plan de evaluarea si interventie în vederea soluţionării unei situaţii – problemă aplicând atât cunoştinţe, teorii şi metode de diagnoză şi intervenţie, cât şi norme şi principii de etică profesională

CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă transdisciplinară pe diverse paliere ierahice la nivel intra- si interorganizational

Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei: Identificarea rolurilor profesionale la nivelul unei echipe transdisciplinare într-o situaţie dată şi realizarea unui portofoliu cu descrierea respectivelor roluluri profesionale

CT3. Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională și identificarea resurselor si modalitatilor de dezvoltare personala si profesionala în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii

Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei: Identificarea nevoii de formare profesională şi realizarea unui plan de dezvoltare personală în acest sens, prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesională (internet, baze de date, cursuri , etc).