Avizier ADMITERE 2021

Dragi candidaţi, Informaţii detaliate privind oferta educaţională şi condiţiile de admitere la cele 3 programe de studii ale Universității Adventus, le puteţi consulta accesând rubrica Admitere.

Oferta educaţională pentru anul universitar 2021 – 2022

Avizier admitere

INFORMAŢII ADMITERE – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021


A. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE, DOCUMENTE NECESARE, CALENDARUL ADMITERII

Numărul de locuri rămase neocupate și scoase la concurs în sesiunea septembrie 2021, pe programe de studii de licență:
 • Teologie adventistă pastorală: 26 locuri
 • Asistență socială: 22 locuri
 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar: 6 locuri
 

A1. Informații generale

În anul 2021, înscrierea candidaților pentru procesul de admitere se face exclusiv on-line. Interviul de admitere și examenele, acolo unde este cazul, se organizează exclusiv cu prezența fizică a candidaților și a comisiei de admitere în locul, la data și ora stabilite în calendarul admiterii. Odată cu înscrierea on-line, pentru fiecare candidat, se formează dosarul de concurs. Documentele cuprinse în acest dosar sunt enumerate la punctul ”A.2. Acte/documente necesare pentru înscriere” și sunt transmise de candidat în format electronic, la una din cele două adrese de email precizate mai jos (în funcție de programul de studii ales). Documentele se transmit numai în format PDF (formulare, copii scanate/fotografiate, de calitate bună, lizibile, ale documentelor originale deținute de candidat, conform specificațiilor precizate pentru fiecare document. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului, prin declarație scrisă și semnată. Vă rugăm să acordați atenție deosebită scanării și încărcării documentelor prevăzute la ” Acte/documente necesare pentru înscriere”. Actele și documentele vor fi scanate față/verso, acolo unde este cazul. Toate documentele se trimit de regulă o singură dată, în același mesaj. În cazul în care mărimea fișierelor atașate  nu permite trimiterea mesajului, se pot trimite 2-3 mesaje cu documente atașate. Persoanele care candidează pentru două programe de studii din cadrul UA, transmit două mesaje de înscriere diferite, însoțite de documentele solicitate. (Un candidat poate parcurge cel mult două programe de studii universitare în paralel). Adresele de e-mail pentru înscriere sunt:
Pentru programul de studii Teologie adventistă pastorală, adresa de înscriere este: admitere.tp@uadventus.ro
Pentru programele de studii Asistență socială și Pedagogia învățământului primar și preșcolar, adresa de înscriere este: admitere@uadventus.ro
 Recomandăm ca subiectul mesajului e-mail de transmiterea a dosarului de înscriere să aibă următoarea sintaxă: <Nume Prenume – Dosar admitere 2021 – Programul de studii>. Ex: POPESCU Mihai – Dosar Admitere 2021 – Teologie adventistă Pastorală  

A.2 Acte/documente necesare pentru înscriere on-line:

Nr. crt. Denumirea documentului Explicații/managementul documentelor
1. Fişa de înscriere la admitere. Formular – TIP [Download] Fișa (în format PDF) descărcată este semnată de candidat (tipărire și completare pe hârtie) urmată de scanare. Varianta scanată este trimisă prin e-mail împreună cu celelalte documente. <Nume.Prenume>.Fisa.inscriere.PDF Ex.: Ionescu.Maria.Fișa.inscriere.PDF
2. Diploma de bacalaureat sau diploma  echivalentă cu diploma de bacalaureat, însoțită de foaia matricolă din liceu (clasele IX-XII (XIII)) Foaia matricolă este obligatorie pentru promoțiile 2005-prezent NOTĂ: Absolvenţii care au susținut examenul de bacalaureat în anul 2021 pot prezenta la admitere, în locul diplomei de bacalaureat, Adeverinţa-tip în original, eliberată de către liceu, care atestă promovarea examenului național de bacalaureat, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. Se scanează toate paginile după documentul original, color. <Nume.Prenume>.Dipl.Bac.PDF <Nume.Prenume>.Adev.Bac.PDF <Nume.Prenume>.FMLiceu.PDF
3. Certificatul de naştere al candidatului Copie scanată, color <Nume.Prenume>.CertifN.PDF
4. Certificat de căsătorie al candidatului (Dacă este cazul) sau Sentinţa judecătorească pentru schimbarea numelui (Dacă este cazul) Copie scanată <Nume.Prenume>.CertifC.PDF <Nume.Prenume>.SchimbNume.PDF
5. Cartea de identitate sau pașaport aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii Copie scanată <Nume.Prenume>.CI.PDF
6. Adeverinţa medicală  Eliberată de medicul de familie, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.), eliberată cu cel mult 30 de zile înainte de înscrierea la admitere. Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic; Dacă este cazul, documente justificative privind starea de sănătate (despre eventuale dizabilități sau afecțiuni cronice) <Nume.Prenume>.AdevMed.PDF             <Nume.Prenume>.Starea de sănătate.PDF
7 Dovada achitării taxei de admitere (100 lei) sau dovada din care să reiasă că poate fi scutit de această taxă 10.1 Taxa de înscriere se achită în contul UA, menționându-se următoarele: taxă admitere 2021, <numele și prenumele candidatului> Taxa se achită în contul: UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA Codul fiscal: 8883136 Str. Decebal, Nr.11-13, Cernica, Jud. Ilfov, România IBAN RON: RO80 RNCB 0087 0081 1693 0001 Banca: B.C.R. Basarabiei, Bucureşti 10.2 Pentru scutirea de taxă se transmite, după caz, unul din următoarele documente, scanate: a)       copii simple după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi) b)       adeverinţe de la centrul de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); c)       adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în UA pentru susținătorii legali ai candidatului; d)       adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali. <Nume.Prenume>.Plata.PDF   <Nume.Prenume>.ScutireTaxaAdm.PDF
8 Declarație privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale și cele originale Formular – tip [Download] Declarație (în format PDF) descărcată este semnată de candidat (tipărire și completare pe hârtie) urmată de scanare. Varianta scanată este trimisă prin e-mail împreună cu celelalte documente. <Nume.Prenume>.Declaratie.PDF
9 Dacă este cazul, documente justificative pentru rezultatele la concursuri și olimpiade naționale și internaționale Se transmit, după caz, documente scanate (spre exemplu: diplome, certificate, adeverințe etc.); <Nume.Prenume>.Concursrui.PDF  
10 Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal Formular – TIP [Download] Se încarcă documentul completat și scanat. <Nume.Prenume>.DeclPD.PDF  
Suplimentar, în funcție de contextul fiecărui candidat, mai pot fi depuse și alte tipuri de documente justificative:   2.2 Pentru candidații la programul de studii Teologie adventistă pastorală  Toate documentele de la 1-10 precizate la punctul 2.1, la care se adaugă următoarele 2 documente:
11. Recomandare de la pastor şi comitet Formular – TIP [Download] Recomandarea este confidențială și se transmite on-line, PDF scanat, la adresa admitere.tp@uadventus.ro, numai de către persoana care face recomandarea. (Nu se transmite de către candidat.)
12. Recomandare din partea Conferinței de care aparține candidatul(a) Candidatul/candidata solicită o recomandare Conferinței în care este membru/membră. Recomandarea este confidențială și se transmite on-line, PDF scanat, la adresa admitere.tp@uadventus.ro, numai de către persoana care face recomandarea. (Nu se transmite de către candidat.)
  2.3 Pentru candidații la programele de studii Asistență socială și Pedagogia învățământului primar și preșcolar Toate documentele de la 1-10 precizate la punctul 2.1, la care se adaugă următorul document:
13. Două recomandări Formular – TIP [Download] Recomandarea este confidențială și se transmite on-line, PDF scanat, la adresa admitere@uadventus.ro, numai de către persoana care face recomandarea. (Nu se transmite de candidat)
  2.4 Pentru candidații care au urmat studii liceale în străinătate (cetățeni români cu domiciliul în străinătate sau candidați cetățeni UE/SEE/CE) – în completare față de documentele precizate mai sus (pct. 2.1,), vor transmite următoarele documente: Toate documentele de la 1-10 precizate la punctul 2.1, și după caz 11-12 sau 13, la care se adaugă următorul document:
14. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României Scanări după:
 • Documentele originale de absolvire
 • Traducerea legalizată a diplomei de bacalaureat în limba română
 • Traducerea legalizată a foii matricole  în limba română
 • Atestatul emis de CNRED de recunoaștere/echivalare a diplomei de bacalaureat
 • Atestatul de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale MEN, în cazul candidaților cetățeni UE/SEE/CE
<Nume.Prenume>.Recunoastere Studii.PDF
  2.5 Pentru candidații care sunt deja absolvenți (cu sau fără diplomă) ai unei instituții de învățământ superior și doresc să se înscrie la concursul de admitere în 2021 pentru a se școlariza într-un alt domeniu sunt necesare următoarele documente suplimentare: Toate documentele de la 1-10 precizate la punctul 2.1, și după caz 11-12 sau 13 și/sau 14
15. Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă / Adeverința de finalizare a studiilor, pentru promoția 2021 / Adeverința de finalizare a studiilor, fără diplomă Se scanează toate paginile, color. <Nume.Prenume>.Dipl.Lic.PDF <Nume.Prenume>.Supl.Lic.PDF <Nume.Prenume>.Adev.Lic.PDF
  2.6 Pentru candidații care sunt în prezent studenți ai unei instituții de învățământ superior și doresc să se înscrie la concursul de admitere în 2021 sunt necesare următoarele documente suplimentare: Toate documentele de la 1-10 precizate la punctul 2.1, și după caz 11-12 sau 13 și/sau 14
16. Adeverința din care să rezulte calitatea de student Document scanat, cu denumirea. <Nume.Prenume>.Adev.Stud.PDF
  2.7 Documente care se depun numai în format fizic, de către candidații admiși, după finalizarea admiterii 17. Trei fotografii tip ¾– pe hârtie fotografică, color, frontal, pe fundal neutru, realizate recent. Fotografiile vor fi depuse la secretariat în momentul depunerii dosarului fizic, dar nu mai târziu de data de 28 septembrie 2021, având scris numele pe spatele fiecăreia dintre acestea.   DE REȚINUT: Originalele documentelor transmise cu ocazia înscrierii on-line vor fi necesare pentru înmatriculare și înscrierea în anul I, conform capitolului B.3 ”Înscrierea în anul universitar”. Neconcordanțe între documentele furnizate la înscriere și cele furnizate pentru înmatriculare și înscrierea în anul I, atrag după sine eliminarea din concurs și aplicarea prevederilor legale referitoare la declarați false. Candidații vor prezenta toate documentele originale (inclusiv fotografiile și formularele completate olograf), transmise on-line, în două etape, la alegere:
 1. În ziua interviului, înainte de ora stabilită pentru interviu sau
 2. În perioada înscrierii  în anul universitar 2021-2022 (atunci când se completează contractul de studii și fișa de înscriere în anul I), respectiv până pe data de 28 septembrie 2021.
 • Din componența dosarului de concurs, conform O.U.G. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana care are atribuții desemnate în acest sens. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UA;
 • Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu actele în original. După certificarea conformității cu originalul pe fiecare pagină, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția diplomei de bacalaureat, care se păstrează la dosar pe toată perioada studiilor;
 • Certificarea se face prin compararea documentului original cu copia acestuia și aplicarea pe copie a ștampilei CONFORM CU ORIGINALUL, urmată de data și semnătura olografă a persoanei care face certificarea;
 • În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.
 

A.3.Validarea înscrierii on-line:

Validarea înscrierii on-line se face numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:
 • fișa tip de înscriere este completată corect;
 • candidatul a precizat programul de studii la care dorește să se înscrie;
 • sunt transmise lizibil/la rezoluție corespunzătoare toate documentele precizate/solicitate.
În situația dosarului complet, candidatul va primi pe email o confirmare de acceptare a înscrierii. În cazul în care sunt documente neconforme, scanate defectuos, ilizibile acestea vor trebui refăcute și retransmise în perioada de înscriere. Nu se acceptă documente fotografiate cu telefonul, ci scanate cu un scanner sau cu aplicații mobile dedicate (ex. AdobeScan), salvate în format PDF. Candidatul va fi notificat prin e-mail, în vederea completării și/sau retransmiterii documentelor lipsă sau necorespunzătoare. Urmăriți emailul dvs.! Vă rugăm să vă asigurați că documentele necesare înscrierii, respectiv achitarea taxei de înscriere, să fie efectuată până cel târziu la data stabilită prin calendarul publicat, pentru a rămâne timp suficient pentru remedierea eventualelor probleme. Dacă în termen de 1 zi lucrătoare de la data transmiterii prin e-mail a dosarului de înscriere, nu primiți un mesaj de acceptare a înscrierii sau eventual de neconformitate a unor documente transmise, vă rugăm să sunați la unul din numerele de telefon precizate mai jos. Pentru orice problemă legată de înscriere, secretariatul vă stă la dispoziție cu următoarele contacte:
 • Pentru Asistență socială (AS) și Pedagogia înv. primar și preșcolar (PIPP), Lavinia Diaconu, e-mail: admitere@uadventus.ro, tel. 0744 685 123, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.
 • Pentru Teologie adventistă pastorală, Erna-Eva Moldvai, e-mail: admitere.tp@uadventus.ro, tel. 0744 383 590, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.
Toți candidații vor fi înscriși la concursul de admitere cu numele din certificatul de naștere. În cazul în care numele din certificatul de naștere a fost schimbat, în listele candidaților înscriși se consemnează între paranteze și numele din actul de identitate; În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe propria răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat). După încheierea definitivă a înscrierii, comisiile de admitere întocmesc listele nominale cu candidaţii înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, într-un timp util. Dosarul cu toate actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia unde s-a făcut înscrierea. După încheierea perioadei de înscriere, opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate. Interviul de admitere și probele scrise, după caz, se realizează la sediul Universității Adventus, Şos. Decebal, nr. 11-13, Comuna Cernica, Judeţul Ilfov, în prezența candidatului și a comisiei de admitere.  

A.4 Programul desfășurării admiterii pe programe de studii/specializări:

TEOLOGIE ADVENTISTĂ PASTORALĂ 

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 403/2021) Numărul total de locuri: 26 Perioada de înscrieri: 6 – 13 septembrie 2021, on-line Program interviu şi examene: Tematica și bibliografia poate fi consultată aici. Marţi, 14 septembrie 2021:
 • Interviul: orele 9:00-12:00 – Sala de consiliu (lângă secretariat )
 • Examen Limba engleză: orele 14:00-15:00 – Sala E3
Miercuri, 15 septembrie 2021:
 • Examen la Cunoştinţe biblice şi Limba română: orele 9:00-12:00 – Sala E3
 • Afișarea rezultatelor: 16 septembrie 2021, orele 12:00 – 16:00 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății, anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)
 • Depunerea eventualelor contestații: 17 septembrie, orele 8:00-12:00, secretariat
 • Afișarea rezultatelor, după contestații: 20 septembrie
 • Confirmarea locului: 21 – 23 septembrie 2021 (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați punctul B de mai jos.)
 • Afișarea listelor de admitere, după confirmarea locului: 24 septembrie

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 403/2021) Numărul total de locuri: 22
 • Perioada de înscrieri: 6 – 15 septembrie 2021, on-line
 • Interviul: joi, 16 septembrie, începând cu ora 10:00, Sala de consiliu (lângă secretariat)
 • Afișarea rezultatelor: 17 septembrie, după ora 10:00 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății, anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)
 • Confirmarea locului: 18 – 23 septembrie 2021 (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați punctul B de mai jos.)
 • Afișare liste admitere, după confirmare: 24 septembrie
 

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 403/2021) Numărul total de locuri: 5
 • Perioada de înscrieri: 6 – 14 septembrie 2021, on-line
 • Interviul: miercuri, 15 septembrie, începând cu ora 14:00, Sala de consiliu (lângă secretariat )
 • Afișarea rezultatelor: 16 septembrie, după ora 10:00 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății, anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)
 • Confirmarea locului: 17 – 23 septembrie 2021 (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați punctul B de mai jos.)
 • Afișare liste admitere, după confirmare: 24 septembrie
NOTĂ: Detalii privitoare la criteriile de admitere și metodologia admiterii pentru fiecare program de studii poate fi consultată pe paginile dedicate, la rubrica ADMITERE 2021. Cazare și masă în perioada admiterii: Candidaţii la admitere şi însoţitorii lor pot beneficia de servicii de cazare în căminele studenţeşti şi masă la cantina campusului. Pentru cazare sau rezervări în căminele studenţeşti, vă rugăm să luaţi legătura cu  pedagoga Luiza Stăncioi la tel.: 0747 046 905 sau prin email: pedagog @ uadventus.ro.    

B. INFORMAȚII PRIVIND ETAPA IMEDIAT URMĂTOARE ÎNCHEIERII SESIUNII DE ADMITERE ȘI ÎNSCRIERII ÎN ANUL UNIVERSITAR

B.1 Confirmarea locului

 • Candidații admiși în urma celor două sesiuni de admitere vor confirma locul ocupat, prin achitarea primei rate din taxa de studii (50%), în cuantum de 1375 lei și depunerea la secretariat a cererii de înmatriculare. Taxa poate fi achitată cu cardul la POS-ul casieriei, cu numerar la casieria UA sau prin virament bancar. Coordonatele fiscale ale UA se găsesc pe pagina uadventus.ro/contact. Din documentul de plată trebuie să reiasă clar numele candidatului/ei și explicația ”taxa de studii, rata I – 2021-2022”.
 • Termenele obligatorii pentru confirmarea locului: 30 iulie 2021 –pentru candidații admiși în sesiunea din IULIE; 23 septembrie 2021 – pentru candidații admiși în sesiunea din SEPTEMBRIE.
 • După achitarea taxei pentru confirmare locului se depune la secretariat cererea de înmatriculare – formular tip, la care se atașează o copie după dovada plății sau se specifică pe cererea de înmatriculare informații referitoare la plata efectuată (nr./dată chitanță/OP).
 • Pentru confirmarea locului, se poate achita taxa de studii integral, situație în care candidatul beneficiază de o reducere de 10%, respectiv va achita  2500 lei. Achitarea integrală a taxei (cu reducere de 10%) se poate face până pe data de 1 octombrie 2021, inclusiv.
 • În cazul renunțării la locul ocupat după confirmarea locului, printr-o cerere scrisă și înregistrată la secretariatul facultății, dar până la data operării înmatriculării (de regulă prima săptămână a anului universitar), taxa de studii achitată se returnează integral. Dacă retragerea intervine după emiterea deciziei de înmatriculare, taxa achitată (indiferent de cuantum) nu se restituie.
Formular cerere înmatriculare [DOWNLOAD]  

B.2 Retragerea dosarului

 • În cazul retragerii dosarului de înscriere, candidatul pierde dreptul de a fi admis, în urma retragerii altui candidat.
 • În cazul retragerii dosarului de înscriere sau renunțarea la locul ocupat prin concurs și în cazul candidaților respinși, taxa de înscriere nu se returnează.
 • Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mai scurt timp, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate.
Formular cerere de retragere [DOWNLOAD]  

B.3 Înscrierea în anul universitar

 • Au dreptul să se înscrie în anul I de studii numai studenții care au confirmat locul ocupat prin concurs și au depus toate actele/documentele la dosarul de înscriere.
 • Pentru înscrierea în anul I de studii, toți studenții care au confirmat locul în urma procesului de admitere din acest an vor trebui să prezinte la secretariatul UA, până cel târziu la data de 28 septembrie 2021, următoarele :
  • (dacă nu au fost depuse la data interviului) toate documentele transmise on-line pentru dosarul de admitere, respectiv actele în original pentru confirmarea cu originalul de către secretariatul UA, sau în copie legalizată, inclusiv formularele-tip completate și semnate ;
  • contractul de studii și fișa de înscriere anuală, completate și semnate (formularele se ridică de la secretariatul UA în ziua înscrierii);
În cazul în care studenții nu prezintă documentele necesare la secretariatul UA până la data de 28 septembrie 2021, sau în cazul în care se constată discrepanțe între datele înscrise în aceste documente și datele/documentele transmise de candidați la dosarul de admitere, se consideră că persoana admisă a renunțat la studii și își va pierde locul confirmat. NOTĂ:
 • Calitatea de student se obține numai după prezentarea documentelor în original, semnarea contractului de studii și emiterea deciziei de înmatriculare de către rectorul UA. Studentul UA beneficiază de toate drepturile și obligațiile care îi revin în baza contractului de studii și a legilor în vigoare.
 • Ulterior înscrierii, studenții au dreptul să solicite secretariatului adeverințe de student. Carnetul de student și legitimația de transport vor fi transmise studenților la termenele comunicate de secretariat.
 • În cazul în care un candidat la admitere este admis la cel mult 2 programe de studii la UA, acesta poate opta pentru păstrarea calității de student pentru ambele specializări, cu condiția să nu fie înmatriculat la mai mult de 2 programe de studii în același timp.
 • Anul universitar 2021-2022 începe cu deschiderea festivă, luni, 27 septembrie 2021, ora 10:00, în capela Universității.
 • Fiecare grupă de studenți va avea un cadru didactic tutore de an, un șef de grupă ales dintre studenți și un secretar al facultății care se vor ocupa de îndrumare, organizare și comunicare cu studenții.
 

B.4 Cereri diverse adresate conducerii în perioada studiilor

 • Cererile studenților pe parcursul școlarității se înaintează decanului/rectorului (după caz) prin intermediul secretariatului facultății. Studenții vor fi îndrumați de secretariat în acest sens.
 • În anul I de studii nu se pot face cereri de întrerupere a studiilor.
 • Cererile pentru cazare în cămine se transmit departamentului administrativ al UA în intervalul comunicat de secretariat, dar până la începutul anului universitar. Cazarea în cămine se poate face începând de duminică, 27 septembrie 2021.
 

 B.5 Achitarea taxelor

 • Cuantumul taxei de studii este de 2750 lei care se poate achita în 2 rate egale. Pentru studenții din anul I prima rată se achită pentru  confirmarea locului, iar a doua rată se achită în prima săptămână (zile lucrătoare) din semestrul al II-lea (februarie 2022). Absolvenții ITA/UA care se înscriu la un al doilea program de studii de licență beneficiază de reducerea taxei de studii cu 50%. În cazul în care există un student care studiază la UA concomitent cu un frate/soră/părinte/soț/soție, unul din ei beneficiază de reducere a taxei de studii cu 50%.
 

 B.6 Informații de contact

Pentru neclarități legate de admitere, taxe, cazare, vă stăm la dispoziție cu următoarele contacte:
 • Pentru Asistență socială și Pedagogia înv. primar și preșcolar, Lavinia Diaconu, e-mail: as.pipp@uadventus.ro, tel. 0744 685 123, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.
 • Pentru Teologie adventistă pastorală, Erna-Eva Moldvai, e-mail: tp@uadventus.ro, tel. 0744 383 590, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.
Program cu studenții Secretariat: L – J 12-13;14-15; V 11-12, Tel: 021 369 53 50 / 0744 68 51 23; Email: secretariat@uadventus.rotp@uadventus.ro; as.pipp@uadventus.ro Program Casierie: L – J 8-16; V 8-12 (Pauză de masă 13-14), Tel: 021 369 53 50 / 0744 68 51 23, contabilitate@uadventus.ro; casierie@uadventus.ro Pedagog: 0747 046 905 / 0751 267 384, pedagog@uadventus.ro    
 

INFORMAŢII ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2021


A. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE, DOCUMENTE NECESARE, CALENDARUL ADMITERII

A1. Informații generale

În anul 2021, înscrierea candidaților pentru procesul de admitere se face exclusiv on-line. Interviul de admitere și examenele, acolo unde este cazul, se organizează exclusiv cu prezența fizică a candidaților și a comisiei de admitere în locul, la data și ora stabilite în calendarul admiterii. Odată cu înscrierea on-line, pentru fiecare candidat, se formează dosarul de concurs. Documentele cuprinse în acest dosar sunt enumerate la punctul ”A.2. Acte/documente necesare pentru înscriere” și sunt transmise de candidat în format electronic, la una din cele două adrese de email precizate mai jos (în funcție de programul de studii ales). Documentele se transmit numai în format PDF (formulare, copii scanate/fotografiate, de calitate bună, lizibile, ale documentelor originale deținute de candidat, conform specificațiilor precizate pentru fiecare document. Candidații își asumă responsabilitatea referitoare la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului, prin declarație scrisă și semnată. Vă rugăm să acordați atenție deosebită scanării și încărcării documentelor prevăzute la ” Acte/documente necesare pentru înscriere”. Actele și documentele vor fi scanate față/verso, acolo unde este cazul. Toate documentele se trimit de regulă o singură dată, în același mesaj. În cazul în care mărimea fișierelor atașate  nu permite trimiterea mesajului, se pot trimite 2-3 mesaje cu documente atașate. Persoanele care candidează pentru două programe de studii din cadrul UA, transmit două mesaje de înscriere diferite, însoțite de documentele solicitate. (Un candidat poate parcurge cel mult două programe de studii universitare în paralel). Adresele de e-mail pentru înscriere sunt:
Pentru programul de studii Teologie adventistă pastorală, adresa de înscriere este: admitere.tp@uadventus.ro
Pentru programele de studii Asistență socială și Pedagogia învățământului primar și preșcolar, adresa de înscriere este: admitere@uadventus.ro
 Recomandăm ca subiectul mesajului e-mail de transmiterea a dosarului de înscriere să aibă următoarea sintaxă: <Nume Prenume – Dosar admitere 2021 – Programul de studii>. Ex: POPESCU Mihai – Dosar Admitere 2021 – Teologie adventistă Pastorală  

A.2 Acte/documente necesare pentru înscriere on-line:

Nr. crt. Denumirea documentului Explicații/managementul documentelor
1. Fişa de înscriere la admitere. Formular – TIP [Download] Fișa (în format PDF) descărcată este semnată de candidat (tipărire și completare pe hârtie) urmată de scanare. Varianta scanată este trimisă prin e-mail împreună cu celelalte documente. <Nume.Prenume>.Fisa.inscriere.PDF Ex.: Ionescu.Maria.Fișa.inscriere.PDF
2. Diploma de bacalaureat sau diploma  echivalentă cu diploma de bacalaureat, însoțită de foaia matricolă din liceu (clasele IX-XII (XIII)) Foaia matricolă este obligatorie pentru promoțiile 2005-prezent NOTĂ: Absolvenţii care au susținut examenul de bacalaureat în anul 2021 pot prezenta la admitere, în locul diplomei de bacalaureat, Adeverinţa-tip în original, eliberată de către liceu, care atestă promovarea examenului național de bacalaureat, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. Se scanează toate paginile după documentul original, color. <Nume.Prenume>.Dipl.Bac.PDF <Nume.Prenume>.Adev.Bac.PDF <Nume.Prenume>.FMLiceu.PDF
3. Certificatul de naştere al candidatului Copie scanată, color <Nume.Prenume>.CertifN.PDF
4. Certificat de căsătorie al candidatului (Dacă este cazul) sau Sentinţa judecătorească pentru schimbarea numelui (Dacă este cazul) Copie scanată <Nume.Prenume>.CertifC.PDF <Nume.Prenume>.SchimbNume.PDF
5. Cartea de identitate sau pașaport aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii Copie scanată <Nume.Prenume>.CI.PDF
6. Adeverinţa medicală  Eliberată de medicul de familie, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.), eliberată cu cel mult 30 de zile înainte de înscrierea la admitere. Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic; Dacă este cazul, documente justificative privind starea de sănătate (despre eventuale dizabilități sau afecțiuni cronice) <Nume.Prenume>.AdevMed.PDF             <Nume.Prenume>.Starea de sănătate.PDF
7 Dovada achitării taxei de admitere (100 lei) sau dovada din care să reiasă că poate fi scutit de această taxă 10.1 Taxa de înscriere se achită în contul UA, menționându-se următoarele: taxă admitere 2021, <numele și prenumele candidatului> Taxa se achită în contul: UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA Codul fiscal: 8883136 Str. Decebal, Nr.11-13, Cernica, Jud. Ilfov, România IBAN RON: RO80 RNCB 0087 0081 1693 0001 Banca: B.C.R. Basarabiei, Bucureşti 10.2 Pentru scutirea de taxă se transmite, după caz, unul din următoarele documente, scanate: a)       copii simple după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi) b)       adeverinţe de la centrul de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); c)       adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în UA pentru susținătorii legali ai candidatului; d)       adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali. <Nume.Prenume>.Plata.PDF   <Nume.Prenume>.ScutireTaxaAdm.PDF
8 Declarație privind autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale și cele originale Formular – tip [Download] Declarație (în format PDF) descărcată este semnată de candidat (tipărire și completare pe hârtie) urmată de scanare. Varianta scanată este trimisă prin e-mail împreună cu celelalte documente. <Nume.Prenume>.Declaratie.PDF
9 Dacă este cazul, documente justificative pentru rezultatele la concursuri și olimpiade naționale și internaționale Se transmit, după caz, documente scanate (spre exemplu: diplome, certificate, adeverințe etc.); <Nume.Prenume>.Concursrui.PDF  
10 Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal Formular – TIP [Download] Se încarcă documentul completat și scanat. <Nume.Prenume>.DeclPD.PDF  
Suplimentar, în funcție de contextul fiecărui candidat, mai pot fi depuse și alte tipuri de documente justificative:   2.2 Pentru candidații la programul de studii Teologie adventistă pastorală  Toate documentele de la 1-10 precizate la punctul 2.1, la care se adaugă următoarele 2 documente:
11. Recomandare de la pastor şi comitet Formular – TIP [Download] Recomandarea este confidențială și se transmite on-line, PDF scanat, la adresa admitere.tp@uadventus.ro, numai de către persoana care face recomandarea. (Nu se transmite de către candidat.)
12. Recomandare din partea Conferinței de care aparține candidatul(a) Candidatul/candidata solicită o recomandare Conferinței în care este membru/membră. Recomandarea este confidențială și se transmite on-line, PDF scanat, la adresa admitere.tp@uadventus.ro, numai de către persoana care face recomandarea. (Nu se transmite de către candidat.)
  2.3 Pentru candidații la programele de studii Asistență socială și Pedagogia învățământului primar și preșcolar Toate documentele de la 1-10 precizate la punctul 2.1, la care se adaugă următorul document:
13. Două recomandări Formular – TIP [Download] Recomandarea este confidențială și se transmite on-line, PDF scanat, la adresa admitere@uadventus.ro, numai de către persoana care face recomandarea. (Nu se transmite de candidat)
  2.4 Pentru candidații care au urmat studii liceale în străinătate (cetățeni români cu domiciliul în străinătate sau candidați cetățeni UE/SEE/CE) – în completare față de documentele precizate mai sus (pct. 2.1,), vor transmite următoarele documente: Toate documentele de la 1-10 precizate la punctul 2.1, și după caz 11-12 sau 13, la care se adaugă următorul document:
14. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României Scanări după:
 • Documentele originale de absolvire
 • Traducerea legalizată a diplomei de bacalaureat în limba română
 • Traducerea legalizată a foii matricole  în limba română
 • Atestatul emis de CNRED de recunoaștere/echivalare a diplomei de bacalaureat
 • Atestatul de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate ale MEN, în cazul candidaților cetățeni UE/SEE/CE
<Nume.Prenume>.Recunoastere Studii.PDF
  2.5 Pentru candidații care sunt deja absolvenți (cu sau fără diplomă) ai unei instituții de învățământ superior și doresc să se înscrie la concursul de admitere în 2021 pentru a se școlariza într-un alt domeniu sunt necesare următoarele documente suplimentare: Toate documentele de la 1-10 precizate la punctul 2.1, și după caz 11-12 sau 13 și/sau 14
15. Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă / Adeverința de finalizare a studiilor, pentru promoția 2021 / Adeverința de finalizare a studiilor, fără diplomă Se scanează toate paginile, color. <Nume.Prenume>.Dipl.Lic.PDF <Nume.Prenume>.Supl.Lic.PDF <Nume.Prenume>.Adev.Lic.PDF
  2.6 Pentru candidații care sunt în prezent studenți ai unei instituții de învățământ superior și doresc să se înscrie la concursul de admitere în 2021 sunt necesare următoarele documente suplimentare: Toate documentele de la 1-10 precizate la punctul 2.1, și după caz 11-12 sau 13 și/sau 14
16. Adeverința din care să rezulte calitatea de student Document scanat, cu denumirea. <Nume.Prenume>.Adev.Stud.PDF
  2.7 Documente care se depun numai în format fizic, de către candidații admiși, după finalizarea admiterii 17. Trei fotografii tip ¾– pe hârtie fotografică, color, frontal, pe fundal neutru, realizate recent. Fotografiile vor fi depuse la secretariat în momentul depunerii dosarului fizic, dar nu mai târziu de data de 28 septembrie 2021, având scris numele pe spatele fiecăreia dintre acestea.   DE REȚINUT: Originalele documentelor transmise cu ocazia înscrierii on-line vor fi necesare pentru înmatriculare și înscrierea în anul I, conform capitolului B.3 ”Înscrierea în anul universitar”. Neconcordanțe între documentele furnizate la înscriere și cele furnizate pentru înmatriculare și înscrierea în anul I, atrag după sine eliminarea din concurs și aplicarea prevederilor legale referitoare la declarați false. Candidații vor prezenta toate documentele originale (inclusiv fotografiile și formularele completate olograf), transmise on-line, în două etape, la alegere:
 1. În ziua interviului, înainte de ora stabilită pentru interviu sau
 2. În perioada înscrierii  în anul universitar 2021-2022 (atunci când se completează contractul de studii și fișa de înscriere în anul I), respectiv până pe data de 28 septembrie 2021.
 • Din componența dosarului de concurs, conform O.U.G. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana care are atribuții desemnate în acest sens. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UA;
 • Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu actele în original. După certificarea conformității cu originalul pe fiecare pagină, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția diplomei de bacalaureat, care se păstrează la dosar pe toată perioada studiilor;
 • Certificarea se face prin compararea documentului original cu copia acestuia și aplicarea pe copie a ștampilei CONFORM CU ORIGINALUL, urmată de data și semnătura olografă a persoanei care face certificarea;
 • În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.
 

A.3.Validarea înscrierii on-line:

Validarea înscrierii on-line se face numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:
 • fișa tip de înscriere este completată corect;
 • candidatul a precizat programul de studii la care dorește să se înscrie;
 • sunt transmise lizibil/la rezoluție corespunzătoare toate documentele precizate/solicitate.
În situația dosarului complet, candidatul va primi pe email o confirmare de acceptare a înscrierii. În cazul în care sunt documente neconforme, scanate defectuos, ilizibile acestea vor trebui refăcute și retransmise în perioada de înscriere. Nu se acceptă documente fotografiate cu telefonul, ci scanate cu un scanner sau cu aplicații mobile dedicate (ex. AdobeScan), salvate în format PDF. Candidatul va fi notificat prin e-mail, în vederea completării și/sau retransmiterii documentelor lipsă sau necorespunzătoare. Urmăriți emailul dvs.! Vă rugăm să vă asigurați că documentele necesare înscrierii, respectiv achitarea taxei de înscriere, să fie efectuată până cel târziu la data stabilită prin calendarul publicat, pentru a rămâne timp suficient pentru remedierea eventualelor probleme. Dacă în termen de 1 zi lucrătoare de la data transmiterii prin e-mail a dosarului de înscriere, nu primiți un mesaj de acceptare a înscrierii sau eventual de neconformitate a unor documente transmise, vă rugăm să sunați la unul din numerele de telefon precizate mai jos. Pentru orice problemă legată de înscriere, secretariatul vă stă la dispoziție cu următoarele contacte:
 • Pentru Asistență socială (AS) și Pedagogia înv. primar și preșcolar (PIPP), Lavinia Diaconu, e-mail: admitere@uadventus.ro, tel. 0744 974 310, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.
 • Pentru Teologie adventistă pastorală, Erna-Eva Moldvai, e-mail: admitere.tp@uadventus.ro, tel. 0744 383 590, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.
Toți candidații vor fi înscriși la concursul de admitere cu numele din certificatul de naștere. În cazul în care numele din certificatul de naștere a fost schimbat, în listele candidaților înscriși se consemnează între paranteze și numele din actul de identitate; În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe propria răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat). După încheierea definitivă a înscrierii, comisiile de admitere întocmesc listele nominale cu candidaţii înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, într-un timp util. Dosarul cu toate actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia unde s-a făcut înscrierea. După încheierea perioadei de înscriere, opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate. Interviul de admitere și probele scrise, după caz, se realizează la sediul Universității Adventus, Şos. Decebal, nr. 11-13, Comuna Cernica, Judeţul Ilfov, în prezența candidatului și a comisiei de admitere.  

A.4 Programul desfășurării admiterii pe programe de studii/specializări:

TEOLOGIE ADVENTISTĂ PASTORALĂ 

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 299/09.04.2020) Numărul total de locuri: 30 Perioada de înscrieri: 12 – 19 iulie 2021, on-line Program interviu şi examene: Tematica și bibliografia poate fi consultată aici. Marţi, 20 iulie 2021:
 • Interviul: orele 9:00-12:00 – Sala de consiliu (lângă secretariat )
 • Examen Limba engleză: orele 14:00-15:00 – Sala P3
Miercuri, 21 iulie 2021:
 • Examen la Cunoştinţe biblice şi Limba română: orele 9:00-12:00 – Sala P3
 • Afișarea rezultatelor: 22 iulie 2021, orele 12:00 – 16:00 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății, anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)
 • Depunerea eventualelor contestații: 23 iulie, orele 8:00-12:00, secretariat
 • Afișarea rezultatelor, după contestații: 26 iulie
 • Confirmarea locului: 26 – 30 iulie 2021 (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați punctul B de mai jos.)
 • Afișarea listelor de admitere, după confirmarea locului: 30 iulie

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 299/09.04.2020) Numărul total de locuri: 30
 • Perioada de înscrieri: 12 – 20 iulie 2021, on-line
 • Interviul: joi, 22 iulie, începând cu ora 10:00,  Sala de consiliu (lângă secretariat)
 • Afișarea rezultatelor: 23 iulie, după ora 10:00 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății, anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)
 • Confirmarea locului: 26 – 30 iulie 2021 (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați punctul B de mai jos.)
 • Afișare liste admitere, după confirmare: 30 iulie
 

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 299/09.04.2020) Numărul total de locuri: 30
 • Perioada de înscrieri: 12 – 19 iulie 2021, on-line
 • Interviul: miercuri, 21 iulie, începând cu ora 14:00, Sala de consiliu (lângă secretariat )
 • Afișarea rezultatelor: 22 iulie, după ora 10:00 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății, anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)
 • Confirmarea locului: 23 – 30 iulie 2021 (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați punctul B de mai jos.)
 • Afișare liste admitere, după confirmare: 30 iulie
NOTĂ: Detalii privitoare la criteriile de admitere și metodologia admiterii pentru fiecare program de studii poate fi consultată pe paginile dedicate, la rubrica ADMITERE 2021. Cazare și masă în perioada admiterii: Candidaţii la admitere şi însoţitorii lor pot beneficia de servicii de cazare în căminele studenţeşti şi masă la cantina campusului. Pentru cazare sau rezervări în căminele studenţeşti, vă rugăm să luaţi legătura cu  pedagoga Luiza Stăncioi la tel.: 0747 046 905 sau prin email: pedagog @ uadventus.ro.    

B. INFORMAȚII PRIVIND ETAPA IMEDIAT URMĂTOARE ÎNCHEIERII SESIUNII DE ADMITERE ȘI ÎNSCRIERII ÎN ANUL UNIVERSITAR

B.1 Confirmarea locului

 • Candidații admiși în urma celor două sesiuni de admitere vor confirma locul ocupat, prin achitarea primei rate din taxa de studii (50%), în cuantum de 1375 lei și depunerea la secretariat a cererii de înmatriculare. Taxa poate fi achitată cu cardul la POS-ul casieriei, cu numerar la casieria UA sau prin virament bancar. Coordonatele fiscale ale UA se găsesc pe pagina uadventus.ro/contact. Din documentul de plată trebuie să reiasă clar numele candidatului/ei și explicația ”taxa de studii, rata I – 2021-2022”.
 • Termenele obligatorii pentru confirmarea locului: 30 iulie 2021 –pentru candidații admiși în sesiunea din IULIE; 23 septembrie 2021 – pentru candidații admiși în sesiunea din SEPTEMBRIE.
 • După achitarea taxei pentru confirmare locului se depune la secretariat cererea de înmatriculare – formular tip, la care se atașează o copie după dovada plății sau se specifică pe cererea de înmatriculare informații referitoare la plata efectuată (nr./dată chitanță/OP).
 • Pentru confirmarea locului, se poate achita taxa de studii integral, situație în care candidatul beneficiază de o reducere de 10%, respectiv va achita  2500 lei. Achitarea integrală a taxei (cu reducere de 10%) se poate face până pe data de 1 octombrie 2021, inclusiv.
 • În cazul renunțării la locul ocupat după confirmarea locului, printr-o cerere scrisă și înregistrată la secretariatul facultății, dar până la data operării înmatriculării (de regulă prima săptămână a anului universitar), taxa de studii achitată se returnează integral. Dacă retragerea intervine după emiterea deciziei de înmatriculare, taxa achitată (indiferent de cuantum) nu se restituie.
Formular cerere înmatriculare [DOWNLOAD]  

B.2 Retragerea dosarului

 • În cazul retragerii dosarului de înscriere, candidatul pierde dreptul de a fi admis, în urma retragerii altui candidat.
 • În cazul retragerii dosarului de înscriere sau renunțarea la locul ocupat prin concurs și în cazul candidaților respinși, taxa de înscriere nu se returnează.
 • Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mai scurt timp, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate.
Formular cerere de retragere [DOWNLOAD]  

B.3 Înscrierea în anul universitar

 • Au dreptul să se înscrie în anul I de studii numai studenții care au confirmat locul ocupat prin concurs și au depus toate actele/documentele la dosarul de înscriere.
 • Pentru înscrierea în anul I de studii, toți studenții care au confirmat locul în urma procesului de admitere din acest an vor trebui să prezinte la secretariatul UA, până cel târziu la data de 28 septembrie 2021, următoarele :
  • (dacă nu au fost depuse la data interviului) toate documentele transmise on-line pentru dosarul de admitere, respectiv actele în original pentru confirmarea cu originalul de către secretariatul UA, sau în copie legalizată, inclusiv formularele-tip completate și semnate ;
  • contractul de studii și fișa de înscriere anuală, completate și semnate (formularele se ridică de la secretariatul UA în ziua înscrierii);
În cazul în care studenții nu prezintă documentele necesare la secretariatul UA până la data de 28 septembrie 2021, sau în cazul în care se constată discrepanțe între datele înscrise în aceste documente și datele/documentele transmise de candidați la dosarul de admitere, se consideră că persoana admisă a renunțat la studii și își va pierde locul confirmat. NOTĂ:
 • Calitatea de student se obține numai după prezentarea documentelor în original, semnarea contractului de studii și emiterea deciziei de înmatriculare de către rectorul UA. Studentul UA beneficiază de toate drepturile și obligațiile care îi revin în baza contractului de studii și a legilor în vigoare.
 • Ulterior înscrierii, studenții au dreptul să solicite secretariatului adeverințe de student. Carnetul de student și legitimația de transport vor fi transmise studenților la termenele comunicate de secretariat.
 • În cazul în care un candidat la admitere este admis la cel mult 2 programe de studii la UA, acesta poate opta pentru păstrarea calității de student pentru ambele specializări, cu condiția să nu fie înmatriculat la mai mult de 2 programe de studii în același timp.
 • Anul universitar 2021-2022 începe cu deschiderea festivă, luni, 27 septembrie 2021, ora 10:00, în capela Universității.
 • Fiecare grupă de studenți va avea un cadru didactic tutore de an, un șef de grupă ales dintre studenți și un secretar al facultății care se vor ocupa de îndrumare, organizare și comunicare cu studenții.
 

B.4 Cereri diverse adresate conducerii în perioada studiilor

 • Cererile studenților pe parcursul școlarității se înaintează decanului/rectorului (după caz) prin intermediul secretariatului facultății. Studenții vor fi îndrumați de secretariat în acest sens.
 • În anul I de studii nu se pot face cereri de întrerupere a studiilor.
 • Cererile pentru cazare în cămine se transmit departamentului administrativ al UA în intervalul comunicat de secretariat, dar până la începutul anului universitar. Cazarea în cămine se poate face începând de duminică, 27 septembrie 2021.
 

 B.5 Achitarea taxelor

 • Cuantumul taxei de studii este de 2750 lei care se poate achita în 2 rate egale. Pentru studenții din anul I prima rată se achită pentru  confirmarea locului, iar a doua rată se achită în prima săptămână (zile lucrătoare) din semestrul al II-lea (februarie 2022). Absolvenții ITA/UA care se înscriu la un al doilea program de studii de licență beneficiază de reducerea taxei de studii cu 50%. În cazul în care există un student care studiază la UA concomitent cu un frate/soră/părinte/soț/soție, unul din ei beneficiază de reducere a taxei de studii cu 50%.
 

 B.6 Informații de contact

Pentru neclarități legate de admitere, taxe, cazare, vă stăm la dispoziție cu următoarele contacte:
 • Pentru Asistență socială și Pedagogia înv. primar și preșcolar, Lavinia Diaconu, e-mail: as.pipp@uadventus.ro, tel. 0744 974 310, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.
 • Pentru Teologie adventistă pastorală, Erna-Eva Moldvai, e-mail: tp@uadventus.ro, tel. 0744 383 590, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.
Program cu studenții Secretariat: L – J 12-13;14-15; V 11-12, Tel: 021 369 53 50 / 0744 68 51 23; Email: secretariat@uadventus.rotp@uadventus.ro; as.pipp@uadventus.ro Program Casierie: L – J 8-16; V 8-12 (Pauză de masă 13-14), Tel: 021 369 53 50 / 0744 68 51 23, contabilitate@uadventus.ro; casierie@uadventus.ro Pedagog: 0747 046 905 / 0751 267 384, pedagog@uadventus.ro     Arhiva Avizier ADMITERE 2020 Avizier ADMITERE 2019 Avizier ADMITERE 2018 Avizier ADMITERE 2017