Înmatricularea candidaților admiși

(a) Înmatricularea candidaților declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizia Rectorului UA, cu condiția achitării cel puțin a primei rate din taxa anuală de studii, în cuantumul și la termenele anunțate și semnarea contractului de studii.

(b) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) sub număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/ specializările/programul/ programele de studii la care au fost admişi.

(c) Înmatricularea studenților străini din state terțe UE/SEE/CE este condiționată pe lângă promovarea concursului de admitere, de obținerea scrisorii de acceptare la studii eliberate de MEC și prezentarea pașaportului cu viză valabilă în scop ”studii”.

(d) Candidații declarați admiși sunt obligați să achite cel puțin prima rată a taxei de studii la termenele stabilite, conform calendarului stabilit pentru confirmarea locului. În caz contrar candidatul nu va fi înmatriculat în anul I.

(e) În cazul retragerii de la studii, printr-o cerere scrisă și înregistrată la secretariatul facultății, dar până la data operării înmatriculării (de regulă prima săptămână a anului universitar), taxa de studii achitată se returnează integral. Dacă retragerea intervine după emiterea deciziei de înmatriculare, taxa achitată nu se restituie.

(f) În cazul în care un candidat la admitere este admis la cel mult 2 programe de studii la UA, acesta poate opta pentru păstrarea calității de student pentru ambele specializări, cu respectarea condițiilor precizate la art. 17 din  Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere.