Înmatricularea candidaților admiși

(a) Înmatricularea candidaților declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizia Rectorului UA, cu condiția achitării cel puțin a primei rate din taxa anuală de studii, în cuantumul și la termenele anunțate, transmiterii cererii de înmatriculare și semnarea contractului de studii.

(b) După aprobarea înmatriculării, studenţii sunt înscrişi în Registrul matricol unic (RMU) sub număr unic valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la specializarea/ specializările/programul/ programele de studii la care au fost admişi.

(c) Înmatricularea studenților străini din state terțe UE/SEE/CE este condiționată pe lângă promovarea concursului de admitere, de prezentarea documentelor de studii şi de identitate din dosarul de candidatură în original, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii şi paşaportul cu viza valabilă în scop «studii».

În cazuri excepţionale, stabilite la nivel naţional sau ca urmare a unor decizii la nivelul UA, înmatricularea se poate realiza în baza documentelor autentificate transmise prin mijloace electronice, urmând ca originalele să fie depuse în condiţiile prezenţei fizice a candidatului pe teritoriul României, până la începutul anului universitar.

(d) Candidații declarați admiși sunt obligați să achite cel puțin prima rată a taxei de studii la termenele stabilite și să transmită/depună cererea-tip de înmatriculare, conform calendarului stabilit pentru confirmarea locului. În caz contrar candidatul nu va fi înmatriculat în anul I. Candidatul care achită integral taxa de studii, până la sfârșitul primei săptămâni (zile lucrătoare) din semestrul I, beneficiază de o reducere de 10%.

(e) În cazul retragerii de la studii a candidatului reușit, printr-o cerere scrisă și înregistrată la secretariatul facultății, dar până la data operării înmatriculării (de regulă prima săptămână a anului universitar), taxa de studii achitată se returnează integral. Dacă retragerea intervine după emiterea deciziei de înmatriculare, taxa achitată nu se restituie.

(f) În cazul în care un candidat la admitere este admis la cel mult 2 programe de studii la UA, acesta poate opta pentru păstrarea calității de student pentru ambele specializări, cu respectarea condițiilor precizate la art. 17 din  Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere.