Înscrierea candidaților

Candidații la admitere

(a) La concursul de admitere la programele de studii universitare de licență organizate de Universitatea Adventus din Cernica se pot înscrie numai absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat obținută în România sau diplomă echivalentă cu aceasta, recunoscută de MEN (în cazul absolvenților de liceu care au susținut examenul de bacalaureat în afara României), indiferent de anul absolvirii liceului.

(b) Candidații cu alte cetățenii (din țările UE/SEE/CE) pot participa la admiterea la programele de studii universitare în aceleași condiții prevăzute de lege și de prezentul regulament pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxa de înscriere la concurs și taxa de studii. Recunoașterea studiilor efectuate de aceștia în afara României se va realiza de către direcțiile de specialitate din cadrul MEN înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaștere a studiilor. Dosarul pentru recunoașterea diplomelor poate fi depus la CNRED, cu cel puțin 30 de zile înainte de data concursului de admitere. Candidații care au obținut atestatele de recunoaștere în anii anteriori pot fi înscriși la concursul de admitere în baza acestora.

(c) Cetățenii străini din state terțe (non-UE/SEE/CE) se pot înscrie pe cont propriu valutar, pe baza scrisorii de acceptare la studii în România, eliberată de direcțiile de specialitate din cadrul MEN, dacă îndeplinesc cumulativ condițiile: (1) au documente care atestă cetățenia unui stat terț al UE și (2) sunt absolvenți cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia conform listei prevăzută în anexa nr. 1 din OMEN nr. 3473/17.03.2017.

(d) Candidații care beneficiază de cetățenie multiplă optează la înscrierea la concursul de admitere pentru una dintre cetățenii și această opțiune nu poate fi schimbată pe parcursul admiterii. Cetățenia se dovedește prin prezentarea unui pașaport valabil.

(e) Candidații cetățeni români care au obținut diplome de studii în străinătate susțin concurs de admitere în condițiile în vigoare pentru cetățenii români, după emiterea Atestatului de echivalare a studiilor de către CNRED.

(f) La admitere, candidații cetățeni străini (din țările UE/SEE/CE și non-UE/SEE/CE ) au obligația să facă dovada cunoaşterii limbii române și să prezinte la înscriere unul din următoarele documente, după caz:

– atestatul de cunoaștere a limbii române, nivelul minim B1, conform cadrului european comun de referință pentru limbile străine (Evaluarea și atestarea se realizează de către instituții de învățământ superior acreditate din țară care organizează anul pregătitor de limba română, lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau Institutul Cultural Român)

sau

– acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare  care să ateste cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate școlară din sistemul național din România

sau

– certificatul de absolvire a anului pregătitor pentru învățarea limbii române. (Înscrierea în anul pregătitor se face în conformitate cu prevederile Ordinului 6156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini și a Ordinului 3873/2017 privind modificarea OM 6156/2016).

(g) Candidaţii din rândul minorităţilor naţionale pot depune o cerere în care să solicite susţinerea examenului de admitere în limba maternă.

(h) Candidații la admitere care au obținut în perioada studiilor liceale premiile I, II, III și mențiune la olimpiadele şcolare naționale şi internaţionale recunoscute de MEN, beneficiază de dreptul de a se înscrie și a fi admiși, fără susținerea concursului de admitere, la unul din programele de studii la care candidează. Candidații care se încadrează în prevederile prezentului articol vor depune la dosar diplomele care dovedesc distincțiile obținute. Secretariatul va comunica Rectoratului cu cel puțin o zi înainte de admitere, listele nominale ale olimpicilor, menţionând concursul/olimpiada la care au fost câştigători şi anul obţinerii distincției.

(i) Pentru candidații cu dizabilități evidente și/sau dovedite, permanente sau temporare, vor fi prevăzute condiții speciale referitoare la desfășurarea concursului de admitere, în funcție de tipul probelor de concurs. Pentru desfășurarea în condiții optime a studiilor universitare, UA asigură condiții speciale adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități.

(j) Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe programe de studii din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

(k) Candidații cetățeni UE și cetățeni din state terțe, declaraţi admişi în ciclul de studii universitare de licenţă, vor fi înmatriculați numai în baza diplomei de bacalaureat recunoscută în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul MEN.

Procedura de înscriere

(a) Înscrierile se fac în perioada de încriere, la birourile secretariatului Universității Adventus din Comuna Cernica, șos. Decebal, nr. 11-13, corpul central, etajul 1, după următorul program: luni – joi: 8:00-16:00; vineri: 8:00-12:00;

(b) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pa baza cărții de identitate/pașaportului și a celorlalte documente solicitate mai jos;

(c) Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură autentificată la notariat;

(d) Toți candidații vor fi înscriși la concursul de admitere cu numele din certificatul de naștere. În cazul în care numele din certificatul de naștere a fost schimbat, în listele candidaților înscriși se consemnează între paranteze și numele din actul de identitate;

(e) Din componența dosarului de concurs, conform O.U.G. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana care are atribuții desemnate în acest sens. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UA;

(f) Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul pe fiecare pagină, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția diplomei de bacalaureat, care în cazul candidaților declarați admiși se păstrează la dosar pe toată perioada studiilor;

(g) Certificarea se face prin compararea documentului original cu copia acestuia și aplicarea pe copie a ștampilei CONFORM CU ORIGINALUL, urmată de data și semnătura olografă a persoanei care face certificarea;

(h) În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate;

(i) În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe propria răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

(j) Se acordă scutirea privind taxa de admitere pentru candidații care prezintă la admitere unul din  următoarele documente: (1) copii simple după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); (2) adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie). Angajații și copiii angajaților UA, precum și copiii personalului didactic și didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituțiile de învățământ universitar și preuniversitar, sunt scutiți de plata taxei de admitere. Scutirea se face în baza actelor doveditoare.

(k) Secretariatele facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi şi efectuează înscrierea numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că: (1) dosarul de admitere este complet; (2) cererea și fișa de înscriere sunt completate corect;

(l)  După încheierea definitivă a înscrierii, comisiile de admitere întocmesc listele nominale cu candidaţii înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, într-un timp util.

(m) Dosarul cu toate actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia unde s-a făcut înscrierea.

(n) După încheierea perioadei de înscriere, opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate.

(0) Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mai scurt timp, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate.

I. Componența DOSARULUI DE ÎNSCRIERE pentru candidații cetățeni români, care au urmat studiile în România

Pentru înscrierea la concursul de admitere la programele de studii universitare de licență, candidații cetățeni români, care au urmat studiile în România prezintă un dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de email și numărul de telefon, cu următoarelor acte și documente:

Fişa de înscriere la admitere (formular tip);

Diploma de bacalaureat în original şi în copie simplă; – Pentru candidații care sunt în momentul înscrierii studenți la o altă facultate, sunt necesare (1) diploma de bacalaureat în copie simplă (care să conțină ștampila CONFORM CU ORIGINALUL și semnătura secretarului de resort) sau diplomă legalizată și (2) o adeverință în care se precizează că diploma de bacalaureat în original se află la dosarul studentului.

Absolvenţii care au susținut examenul de bacalaureat în anul 2020 pot prezenta la admitere, în locul diplomei de bacalaureat, Adeverinţa-tip în original, eliberată de către liceu, care atestă promovarea examenului național de bacalaureat, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. Diploma de bacalaureat în original va fi depusă la secretariat în perioada stabilită pentru confirmarea locului, dar nu mai târziu de prima zi a anului universitar.

Foaia matricolă din liceu – în original și copie simplă (exemplarul original se returnează candidatului la înscriere);

Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, ambele în original și în copii simple – pentru candidaţii care au absolvit deja o facultate şi doresc să urmeze o a doua facultate sau adeverinţa de licenţă în original și în copie simplă pentru absolvenţii studiilor de licență din promoţia 2020 (exemplarele originale se returnează candidatului la înscriere);

Certificatul de naştere – în original și copie simplă (exemplarul original se returnează candidatului la înscriere);

Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – în original și copie simplă (exemplarul original se returnează candidatului la înscriere);

Sentinţa judecătorească pentru schimbarea numelui (dacă este cazul) – în original și copie simplă (exemplarul original se returnează candidatului la înscriere);

Cartea de identitate – în original și copie simplă;

Adeverinţa medicală în original, eliberată de medicul de familie, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, eliberată cu cel mult 30 de zile înainte de înscrierea la admitere;

Declarație pe proprie răspundere privind studiile universitare efectuate în sistemul universitar din România – declarația-tip este inclusă în fișa de înscriere;

Recomandare  de la pastor şi comitet (Descarcă formularul)

Recomandările pot fi transmise direct pe adresa Universității de către persoana/instituția care face recomandarea (cu specificația: ”în atenția comisiei de admitere”) sau să fie înmânată candidatului în plic închis, datat, semnat/ștampilat pe suprafața unde se lipește plicul.

Recomandare din partea Conferinței de care aparține candidatul(a)

Recomandarea se solicită de către candidat(ă) conducerii Conferinței. Conferința va transmite recomandarea electronic către Universitatea Adventus, în atenția comisiei de admitere.

Trei fotografii tip ¾ – pe hârtie fotografică, color, realizate recent;

Dovada achitării taxei de admitere (100 lei), în copie;

II. Componența DOSARULUI DE ÎNSCRIERE pentru candidații care au urmat studiile liceale în străinătate (cetățeni români sau cetățeni UE/SEE/CE)

Pentru admiterea la programele de studii universitare de licență, candidații care au urmat studiile liceale în străinătate (cetățeni români sau cetățeni UE/SEE/CE) prezintă un dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de email și numărul de telefon, cu următoarelor acte și documente:

Fişa de înscriere la admitere (formular tip);

Diploma de bacalaureat și traducerea legalizată a acesteia în limba română – în original şi în copii simple sau legalizate, și atestatul emis de CNRED de recunoaștere/echivalare a diplomei de bacalaureat;

Foaia matricolă din liceu și traducerea legalizată acesteia în limba română – în original și copie simplă sau legalizată (exemplarul original se returnează candidatului la înscriere);

Atestatul de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate ale MEN, în cazul candidaților cetățeni UE/SEE/CE;

Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, ambele în original și în copii simple – pentru candidaţii care au absolvit deja o facultate şi doresc să urmeze o a doua facultate sau o adeverinţă în original și în copie simplă pentru absolvenţii studiilor universitare din promoţia 2020(exemplarele originale se returnează candidatului la înscriere);

Certificatul de naştere – în original și copie simplă (exemplarul original se returnează candidatului la înscriere) și după caz, traducerea legalizată a acestuia în limba română, în original și copie simplă;

Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – în original și copie simplă (exemplarul original se returnează candidatului la înscriere) și după caz, traducerea legalizată a acestuia în limba română, în original și copie simplă;

Sentinţa judecătorească pentru schimbarea numelui (dacă este cazul) – în original și copie simplă (exemplarul original se returnează candidatului la înscriere);

Actul de identitate (CI sau Pașaport) – în original și copie simplă sau legalizată și, după caz, traducerea legalizată în limba română în original și copie simplă sau legalizată;

Adeverinţa medicală în original, eliberată de o autoritate competentă română sau traducere legalizată în limba română, în original, în cazul în care adeverința este eliberată de o autoritate competentă străină, care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, eliberată cu cel mult 30 de zile înainte de înscrierea la admitere;

Declarație pe proprie răspundere, privind studiile universitare efectuate în sistemul universitar din România – formular tip;

Recomandarede la pastor şi comitet, redactată în limba română sau în limba engleză.

Recomandările pot fi transmise direct pe adresa Universității de către persoana/instituția care face recomandarea (cu specificația: ”în atenția comisiei de admitere”) sau să fie înmânată candidatului în plic închis, datat, semnat/ștampilat pe suprafața unde se lipește plicul.

Trei fotografii tip ¾ – pe hârtie fotografică,color, realizate recent;

Dovada achitării taxei de admitere, în copie;

III. Componența DOSARULUI DE ÎNSCRIERE pentru candidații cetățeni străini din țări terțe UE/SEE/CE

Pentru admiterea la programele de studii universitare de licență, candidații cetățeni străini din țări terțe UE/SEE/CE, menționați la art. 9 prezintă un dosar-plic, pe care vor înscrie, cu majuscule, numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), precum și adresa de email și numărul de telefon, cu următoarelor acte și documente:

Fişa de înscriere la admitere (formular tip);

Certificatul de naștere – copie și traducere legalizată;

Copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate;

Copie de pe pașaport;

Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, în conformitate cu Anexa nr. 2 din Ordinul MEN nr. 3473/17.03.2017, completată la toate rubricile;

Copie și traducere legalizată a diplomei de bacalaureat sau echivalentului acesteia, autentificate de către autoritățile de resort din țara emitentă;

Copie și traducere legalizată a adeverinței care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenții anului curent;

Foile matricole – copii și traduceri legalizate, aferente studiilor efectuate;

Atestatul de absolvire a anului de limbă română sau certificatul de competență lingvistică;

Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

Declarație pe proprie răspundere, privind studiile universitare efectuate în sistemul universitar din România – formular tip;

Recomandare de la pastor şi comitet, redactată în limba română sau în limba engleză.

Recomandările pot fi transmise direct pe adresa Universității de către persoana/instituția care face recomandarea (cu specificația: ”în atenția comisiei de admitere”) sau să fie înmânată candidatului în plic închis, datat, semnat/ștampilat pe suprafața unde se lipește plicul.

Trei fotografii tip ¾ – pe hârtie fotografică,color, realizate recent;

Dovada achitării taxei de admitere, în copie;