Criterii de admitere

Admiterea la programul de studii/specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar se face pe baza unui interviu şi a mediei de admitere calculată conform precizărilor de mai jos.

Etapa I: Interviu – probă orală, eliminatorie

La interviu se verifică aptitudinile vocaționale pentru profesia de cadru didactic pentru învățământul preșcolar și primar (eseu motivațional, comunicare orală, dicție, expresivitate). În cadrul discuțiilor cu candidații se au în vedere valorile morale personale, precum şi motivaţiile care stau la baza deciziei de a opta pentru această specializare/profesie, ţinte şi obiective referitoare la anii de studiu precum şi planuri de viitor în ceea ce priveşte vocaţia sau cariera.

Interviul are caracter eliminatoriu și se evaluează cu Admis/Respins.

Etapa II: Verificarea dosarului în vederea clasificării candidaților

Criterii de selecție/Modul de calcul al mediei de admitere

Clasificarea candidaţilor admiși în prima etapă se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de la examenul de bacalaureat (cu o pondere de 100% în media generală de admitere), în limita numărului de locuri stabilit.

Criterii de departajare în cazul mediilor egale sunt următoarele*:

1. Nota la proba scrisă la disciplina Limba şi literatura română din cadrul examenului de bacalaureat
2. Nota la proba diferențiată în funcție de filieră, profil, specializare (a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat)
*Al doilea criteriu se aplică în cazul în care primul criteriu nu conduce la departajarea candidaților.

Rezultatele concursului de admitere se fac publice prin afişare la avizierul Facultății şi pe pagina web proprie, cu respectarea regulamentului privind protecția datelor personale.