Admitere cetățeni extracomunitari

PROCEDURA DE ADMITERE  PENTRU CANDIDAȚII CETĂȚENI STRĂINI DIN ȚĂRI TERȚE UE/SEE/CE, pentru anul universitar 2019-2020

 

I. Norme de organizare și eligibilitate

Primirea la studii și școlarizarea cetățenilor străini în România este reglementată prin OMEN nr. 3473 / 17.03.2017.

Cetățenii străini sunt persoanele care au cetățenia unui stat terț sau al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi al Confederaţiei Elveţiene, dovedită prin deținerea unui pașaport valabil.

Școlarizarea cetățenilor străini (din state terţe), la programele de studiu în limba română se realizează pe locuri cu taxă, pe cont propriu valutar; concursul de admitere se realizează pe bază de dosar.

Cetățenii străini din state terțe (non-UE/SEE/CE) se pot înscrie la Universitatea Adventus din Cernica – universitate privată confesională acreditată, la unul din cele trei programe de studii de licență acreditate, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

(1) au documente care atestă cetățenia unui stat terț al UE; (Candidații care beneficiază de cetățenie multiplă optează la înscrierea la concursul de admitere pentru una dintre cetățenii și această opțiune nu poate fi schimbată pe parcursul admiterii. Cetățenia se dovedește prin prezentarea unui pașaport valabil.)

(2) sunt absolvenți cu diplomă de bacalaureat sau echivalentul acesteia conform listei prevăzută în anexa nr. 1 din OMEN nr. 3473/17.03.2017 – Lista diplomelor de studii liceale recunoscute de MEN pentru înscrierea cetăţenilor străini la studii universitare de licenţă.

(3) fac dovada cunoașterii limbii române, prezentând la înscriere unul din următoarele documente:

– atestatul de cunoaștere a limbii române, nivelul minim B1, conform cadrului european comun de referință pentru limbile străine (Evaluarea și atestarea se realizează de către instituții de învățământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, lectoratele de limbă, literatură, cultură și civilizație românească în universități din străinătate/ Institutul Limbii Române sau Institutul Cultural Român)

sau

– acte de studii românești (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare  care să ateste cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate școlară din sistemul național din România

sau

– certificatul de absolvire a anului pregătitor pentru învățarea limbii române. (Înscrierea în anul pregătitor se face în conformitate cu prevederile Ordinului 6156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini și a Ordinului 3873/2017 privind modificarea OM 6156/2016).

(4) şi-au depus dosarul în termenul stabilit prin prezenta Metodologie.

 

II. Oferta de studii pentru candidații cetățeni străini din țări terțe UE/SEE/CE pentru anul universitar 2019-2020

Facultatea de Teologie și Științe Sociale Domeniul de licență Programul de studii/Specializarea Durata / ECTS Nr. locuri
Teologie Teologie adventistă pastorală 4 ani (240 ECTS) 5
Asistență socială Asistență socială 3 ani (180 ECTS) 5
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar 3 ani (180 ECTS) 5

 

III. Calendarul admiterii pentru candidații cetățeni străini din țări terțe UE/SEE/CE pentru anul universitar 2019-2020

3 iunie 2019: prima zi de depunere a dosarelor

 • 19 iulie 2019: încheierea perioadei de depunere a dosarelor (data intrării dosarului în universitate)
 • 25 iulie 2019: publicarea rezultatelor preselecției candidaților
 • 15-25 septembrie 2019: rezervarea locului de către candidații declarați admiși prin achitarea în avans a taxei pentru anul academic
 • 1 octombrie 2019: încheierea perioadei de înmatriculare

 

IV. Taxe de înscriere la admitere și taxa de școlarizare pentru candidații/studenții cetățeni străini din țări terțe UE/SEE/CE

(Taxele sunt valabile pentru toate programele de studii.)

 

Taxa de înscriere la admitere: 50 EUR (taxa nu este returnabilă)

Taxa de școlarizare: 1980 EUR / an universitar.  Studenții care studiază pe cont propriu valutar, vor achita integral taxa de școlarizare, la începutul fiecărui an de studii.

Candidatul va transmite în prealabil prin email către UA dovada achitării taxei pentru primul an universitar, în vederea confirmării înscrierii la studii.

Plățile în EUR se pot face numai în contul:

RO96 RNCB 0087 0081 1693 0004

Banca Comerciala Romana, București, sucursala Basarabiei, Romania,

SWIFT CODE: RNCBROBU

 

V. Dosarul de candidatură

În vederea admiterii și obținerii scrisorii de acceptare la studii, candidatul trebuie să transmită un dosar care să conțină următoarele documente:

 1. Certificatul de naștere– copie și 2 traduceri legalizate la notariat în original (în limba română sau engleză). Dacă documentul original este emis în una din aceste limbi, traducerea nu mai este necesară;
 2. Copie de pe actul care atestă domiciliul stabil în străinătate (ID);
 3. Copie de pe pașaport – valabil cel puțin 6 luni de la data emiterii scrisorii de acceptare la studii;
 4. Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, în conformitate cu Anexa nr. 2 din Ordinul MEN nr. 3473/17.03.2017, completată la toate rubricile – în 2 exemplare originale; [DOWNLOAD]
 5. Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, copie certificată după original și 2 traduceri legalizate la notariat (în limba română sau engleză), în original. Dacă documentul original este emis în una din aceste limbi, traducerea nu mai este necesară;

Puteți consulta Lista diplomelor acceptate pentru înscriere la studii.

Pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Haga de către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;

Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

Supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Puteți consulta Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea.

 1. Copie certificată și 2 traduceri legalizate (în original) a adeverinței care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenții anului curent. Dacă documentul original este emis în limba engleză, traducerea nu mai este necesară;
 2. Foile matricole aferente studiilor liceale efectuate (pentru toți anii de studii) – copie certificată după original și 2 traduceri legalizate la notariat (în limba română sau engleză), în original. Dacă documentul original este emis în una din aceste limbi, traducerea nu mai este necesară;
 3. Certificatul de competență lingvistică, nivel minim B1, sau atestatul de absolvire a anului de limbă română (În cadrul Universității Adventus din Cernica studiile se efectuează numai în limba română);
 4. Certificatul medical (în limba română sau limba engleză) care să ateste că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase, ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;
 5. Consimțământul pentru prelucrarea datelor personale;
 6. Trei fotografii tip ¾– pe hârtie fotografică,color, realizate recent;
 7. Dovada achităriitaxei de admitere, în copie (50 EUR – IBAN EURO: RO96 RNCB 0087 0081 1693 0004, deschis la Banca Comerciala Romana, București, sucursala Basarabiei, Romania, SWIFT CODE: RNCBROBU);
 8. Datele de contact ale candidatului: adresa de corespondență, numărul de telefon, adresa de email – tehnoredactate pe o pagină A4 și semnată;
 9. Curriculum vitae (Europass) (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae);
 10. Eseu motivațional de maxim 400 de cuvinte în care candidatul își va prezenta interesul personal și profesional cu privire la domeniul de studiu ales; eseul este obligatoriu și constituie un criteriu important de selecție. Editarea eseului se va realiza la computer, utilizând fontul Times New Roman de 12, spațiat la 1,5 rânduri și va fi obligatoriu datat și semnat de către candidat;
 11. Recomandare semnată de comitetul bisericii adventiste unde candidatul este membru;
 12. Fișa de verificare semnată de către candidat care să cuprindă toate documentele din dosar

 

Adresa unde se depune dosarul:

Dosarul de candidatură trebuie să fie trimis PRIN POȘTĂ între 3 iunie – 19 iulie 2019, la următoarea adresă: Universitatea Adventus din Cernica, șos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov, România, Biroul Secretariat.

NOTĂ: Toate documentele solicitate la punctele 1-17 sunt obligatorii. Dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse.

NOTĂ: Reprezentanții viitorilor studenți trebuie să prezinte, la depunerea dosarului, o procură care să ateste că el / ea este împuternicit de către student să îl reprezinte în procesul de admitere. NOTĂ: Universitatea Adventus  nu ia în considerare înscrierea prin e-mail sau dosarele primite după termenul limită. Ultima zi de primire și prelucrare a fișierelor este 20 iulie 2019, așadar asigurați-vă că documentele vor ajunge la Universitatea noastră înainte.

 

VI. Procedura de admitere pentru candidații din statele terțe UE/SEE/CE

 Pasul 1: Obținerea Scrisorii de acceptare la studii în România

 1. Se înregistrează dosarul la Universitatea Adventus din Cernica (UA);
 2. Dacă este complet, dosarul candidatului se procesează de către UA (5-10 zile lucrătoare);

Selecția candidaților se face în ordinea descrescătoare a punctajului acumulat, astfel:

Criteriu de selecție Punctaj
Posesor al unei diplome de studii liceale recunoscuta de către MEN pentru înscrierea la studii universitare de licență (din lista de diplome de finalizare a studiilor liceale acceptate) 50p x Nota obținută/Nota maxima
Eseu motivaţional (max. 400 cuvinte, editat la computer cu font Times New Roman de 12, la 1,5 rânduri – maxim 1 pagină A4) 50 p

Eseul va fi punctat de către Comisia de admitere

 1. Dosarele acceptate de către universitate vor fi trimise la Ministerul Educației Naționale pentru evaluare;
 2. Pentru candidații acceptați, Ministerul Educației Naționale va emite o Scrisoare de acceptare la studii, care va fi trimisă în original la universitate (30-40 de zile lucrătoare);
 3. Universitatea va informa candidatul despre acceptare și va trimite scrisoarea de acceptare către candidat;

 

Pasul 2: Obținerea vizei de student

 1. Dacă candidatul fost admis să studieze în România, respectiv a primit Scrisoarea de acceptare din partea Ministerului Educației Naționale, acesta trebuie să contacteze autoritatea română cea mai apropiată (Ambasada României în țara lui sau cea mai apropiată misiune diplomatică românească) și să caute informații despre viza de studii. Cererea pentru viză este o abordare personală, iar universitatea nu are autoritatea și obligația să intervină în proces. În cazul în care cererea de viză include unele documente emise de universitate, candidatul trebuie să solicite în mod specific acele documente;

Puteți verifica informații despre viză aici: http://evisa.mae.ro/ro_SupportingDocuments

 

Pasul 3: Înscrierea la studii și înmatricularea

 1. Pentru înscrierea la facultate, candidatul va prezenta documentele de studii și de identitate din dosarul de candidatură, în original, împreună cu scrisoarea de acceptare la studii în original și pașaportul cu viză valabilă în scop de ”studii”. De asemenea, va prezenta dovada plății taxei de școlarizare pentru primul an universitar.

 

NOTĂ: Înscrierea la studii este permisă numai în persoană.

NOTĂ: Pentru înscriere, viza de student, certificatele de studii și de identitate originale sunt obligatorii, fără excepție.

NOTĂ: Candidații sunt rugați să se înscrie la studii până pe data de 30 septembrie 2019. Înscrierea după data de 30 septembrie nu mai este posibilă, deci vă rugăm să faceți tot ce este necesar pentru a respecta acest termen.

NOTĂ: Înmatricularea cetățenilor străini se va face prin decizia rectorului, după îndeplinirea tuturor cerințelor legale.

NOTĂ: Dosarele incomplete nu vor fi procesate, fiind declarate respinse. Dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la locul obținut vor fi restituite candidatului fără taxe suplimentare.

 

Date de contact:

E-mail: tp@uadventus.ro

Fax: 004 0314 362 269

Tel.: 004 021 369 53 50 / int. 119

Persoana de contact: Erna Moldvai   Vă rugăm să țineți cont de faptul că procedura se poate modifica din cauza reglementărilor impuse de Ministerul Educației din România. Pentru informații actualizate consultați această pagină.