Procedura privind recunoașterea automată de către Universitatea Adventus din Cernica a calităţii de conducător de doctorat sau abilitarea obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Solicitările de recunoaștere pot fi lansate prin Punctul de Contact Unic Electronic (PCUe)

 

Date de contact:

Cristian NICULIȚĂ, secretar șef

Adresa e-mail: secretariat@uadventus.ro

Telefon: 021369 53 50, Fax: 0314 362 269

 

I. Descrierea procedurii

Procedura stabilește modalitatea prin care se efectuează, la cererea persoanelor vizate, recunoașterea automată de către Universitatea Adventus din Cernica (UA) a calității de conducător de doctorat sau a abilitării, obținute la:

a) instituții acreditate de învățământ universitar dintr-un stat membru al UE, al SEE și din CE;

b) instituții acreditate de învățământ universitar incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin Ordinul nr. 5462/2018 și actualizată periodic;

c) instituții acreditate de învățământ universitar care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

Alte situații care nu se regăsesc menționate mai sus,  nu intră în competența UA și fac obiectul recunoașterii și echivalării de către CNRED.

 

II. Procedura se aplică

a) cetățenilor români;

b) cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Cadrul Confederației Elvețiene;

c) cetățenilor din state terțe.

Recunoașterea calității de conducător de doctorat/abilitării în baza prezentei proceduri este valabilă şi produce efecte juridice numai la nivelul Universităţii Adventus și se realizează în vederea:

a) participării în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor didactice și de cercetare din cadrul UA;

b) participării la un concurs în vederea ocupării unui post didactic vacant în cadrul UA – cu angajare pe perioadă nedeterminată;

c) ocuparea unui post didactic în calitate de cadru didactic asociat.

Universitatea Adventus consultă CNRED și CNATDCU cu privire la recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitărilor obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate.

 

III. Depunerea dosarului

a) Prin poștă sau personal la Registratura UA

Șos. Decebal, nr. 11-13, 077035 Cernica, România, Corpul central, et. 1

b) Electronic prin portalul PCUe (https://edirect.e-guvernare.ro/)

 

IV. Dosarul de recunoaştere

1. Cerere de recunoaștere – cerere tip [DOWNLOAD]

2. Actul de identitate (carte de identitate sau pașaport) – în copie, cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea cu originalul

3. Dacă este cazul, dovada schimbării numelui în raport cu numele din actele de studii:

 • copie pentru limba română
 • copie și traducere autorizată în original pentru celelalte limbi

4. Diploma de doctor

 • copie, dacă actul de studii este emis în limba română;
 • copia traducerii legalizate, dacă actul este obținut la una din instituțiile acreditate de învățământ;
 • copia atestatului de recunoaștere emis de CNRED, pentru actele de studii obținute la alte instituții acreditate de învățământ universitar din străinătate pentru care se face recunoaștere automată.

5. Diploma/adeverință care atestă calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea, eliberată de instituțiile de învățământ universitar acreditate din categoriile precizate anterior

 • copia traducerii legalizate

6. Curriculum Vitae detaliat – în limba română sau engleză – format EUROPASS – semnat olograf și datat pe fiecare pagină

7. Lista de lucrări și contribuții științifice – în limba română sau engleză,  semnată și datată pe fiecare pagină

8. Informare privind protecția datelor personale – formular tip

Documentele transmise prin portalul PCUe se scanează și se încarcă în format PDF. Scanările trebuie să fie de calitate pentru a putea fi printate. Nu se acceptă documente fotografiate.

Autentificare acte de studii supuse recunoaşterii

1. Pentru statele care sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii supuse echivalării/ recunoașterii trebuie vizate cu Apostila de la Hagade către autorităţile competente din ţările emitente; actele de studii din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga, celelalte state membre UE fiind exceptate;
2. Pentru statele care NU sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga, actele de studii vor fi supralegalizate sau vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate emisă de către autorităţile competente din ţara de provenienţă;

Supralegalizarea se aplică de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara respectivă sau de către Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă și Ambasada/Oficiul Consular al acesteia în România și Ministerul Afacerilor Externe din România; pentru țările unde nu există misiuni diplomatice ale României sau care nu au misiuni diplomatice în România, actele de studii vor avea viza Ministerului Educației și ale Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă;

Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

Lista statelor pentru care se solicită apostilarea sau supralegalizarea

 

V. Soluționarea dosarului. Termene

UA evaluează și emite decizia finală de recunoaștere sau nerecunoaștere în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii/înregistrării dosarului complet la registratură sau prin PCUe.

5.1 Constituirea comisiilor implicate în procesul de recunoaștere

a) Comisia de recunoaștere a calității de conducător de doctorat (CRCCD), compusă din 3 persoane, având în structură prorectorul sau decanul facultății în calitate de președinte și două cadre didactice titulare sau asociate în domeniul de specializare al solicitantului sau într-o specialitate înrudită, care au funcția cel puțin de conferențiar universitar. Comisia este propusă și avizată de către Consiliul de administrație și numită prin decizia Rectorului.

b) Comisia de contestații (CC), compusă din 3 membri, cadre didactice titulare, altele decât cele din componența CRCCD, propusă și avizată de Consiliul de administrație și numită prin decizia Rectorului;

Nu pot fi implicate în procedura de recunoaștere persoane care sunt soți, afini sau rude până la gradul al III-lea inclusiv cu solicitantul. În caz de incompatibilitate, persoanele în cauză pot fi înlocuite cu alți membri, cu avizul Consiliului de administrație.

 5.2 Comisia de recunoaștere a calității de conducător de doctorat parcurge următoarele etape:

a) Identifică instituţia care a eliberat adeverința sau diploma care atestă abilitarea /calitatea de conducător de doctorat. Dacă instituția de învățământ universitar nu intră în categoria instituţiilor de învăţământ superior acreditate din Uniunea Europeană, din Spaţiul Economic European sau din Confederația Elvețiană, a celor cuprinse în Lista universităţilor de prestigiu, respectiv care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar, solicitarea se respinge, solicitantul primind o rezoluție în acest sens.

b) Examinează autenticitatea adeverinței/diplomei care atestă calitatea de conducător de doctorat.

În cazul în care există îndoieli asupra autenticității și legalității emiterii documentului, aceasta se transmite către CNRED în format electronic, pentru verificare, constatarea CNRED fiind obligatorie.

c) Identifică domeniului ştiinţific de care aparține abilitarea solicitantului conform domeniilor de studii universitare de doctorat din România.

În cazul în care Comisia de recunoaștere a calității de conducător de doctorat desemnată constată că dosarul nu cuprinde documentele prevăzute în prezenta procedură sau solicită documente/acte pentru efectuarea unor verificări suplimentare, înștiințează solicitantul în acest sens. Termenul de completare a  dosarului de către solicitant este de maximum 15 zile calendaristice. Necompletarea dosarului în termenul precizat are ca efect respingerea dosarului de recunoaștere, urmând ca reluarea procedurii să se facă în baza depunerii unui nou dosar.

În urma evaluării dosarului, Comisia va emite o rezoluție cu privire la solicitarea de recunoaștere într-un Raport de evaluare (datat și semnat de către toți membrii comisiei) care va fi înaintat conducerii instituției.

 

VI. Emiterea și eliberarea deciziei de recunoaștere/nerecunoaștere

În baza rezoluției Comisiei, Rectorul UA emite decizia de recunoaștere sau nerecunoaștere a calității de conducător de doctorat.

Decizia rectorului se poate elibera solicitantului sau unei persoane împuternicite:

 • în format letric la secretariatul UA, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00 – 12:00 sau prin poștă la adresa comunicată;
 • electronic purtând semnătura digitală a rectorului dacă solicitarea s-a efectuat prin intermediul platformei PCUe

 

VII. Procedura de contestare. Căi de atac

Decizia de nerecunoaștere poate fi contestată o singură dată, în termen de 15 zile calendaristice de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura UA sau se trimite la adresa de email secretariat@uadventus.ro.

Contestațiile sunt rezolvate și comunicate solicitanților în termen de 10 zile calendaristice de la înregistrare. În urma contestației, decizia definitivă de recunoaștere sau nerecunoaștere poate fi atacată la instanțele judecătorești competente.

 

VIII. Eliberare duplicat

În cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării deciziei de recunoaștere/nerecunoaștere a calității de conducător de doctorat, UA eliberează, la cerere, o copie conform cu originalul.

 

IX. Cadrul normativ

 • Legea educaţiei naţionale nr 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 5921/06.12.2016, pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate;
 • Ordinul nr. 5462/2018 privind aprobarea Listei universităţilor de prestigiu din alte state, cu modificările și completările ulterioare;