OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE, ANUL UNIVERSITAR 2016-2017, SEMESTRUL II

Posturi didactice cu angajare pe perioadă nedeterminată, scoase la concurs în anul universitar 2016-2017, semestrul al II-lea

Institutul Teologic Adventist din Cernica-Ilfov anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în Monitorul Oficial al României, nr. 570 din 28.04.2017, Partea a III-a. Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Institutul Teologic Adventist. Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune, pe bază de semnătură de predare, la secretariatul Institutului Teologic Adventist, şos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov,  în perioada 28 aprilie – 21 august 2017. Concursurile se vor desfăşura la sediul Institutului Teologic Adventist cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs. Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Institutului Teologic Adventist la adresa acestei pagini http://www.institutadventist.ro, rubrica Ocuparea posturilor didactice vacante, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro.

Reglementări legale

În Institutul Teologic Adventist posturile didactice pe durată nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform următoarelor reglementări:

Formularele necesare pentru înscrierea la concursuri Lista documentelor pentru dosarul de concurs sunt precizate în documentul privind informațiile de concurs. Formulare:

 

Calendarul desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în sem. al II-lea, anul universitar 2016-2017, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 570 din 28.04.2017, Partea a III-a

DATA/

PERIOADA

ETAPELE CONCURSULUI DURATA LEGALĂ

CONF. HG 457/2011

21.02.2017 Avizarea concursului în Consiliul Facultății
01.03.2017 Aprobarea scoaterii la concurs a postului în Consiliul de Administrație
28.04.2017 Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs pe durată nedeterminată în Monitorul Oficial, Partea a III-a

Publicarea pe site-ul ITA a posturilor didactice scoae la concurs

Cel puţin 2 luni înainte de data desfăşurării primei probe de concurs
28.04. – 21.08.2017 Perioada de înscriere la concurs Înscrierea la concurs începe în ziua publicării anunţului în M.Of. şi se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfăşurării primei probe de concurs.
19 – 23.06 2017 Aprobarea comisiilor de concurs de către Senatul ITA
24 – 25.08.2017 Verificarea de catre departamentul juridic a  indeplinirii condițiilor legale de prezentare la concurs Se comunica candiatului în 48 de ore de la emiterea sa
28.08.2017 ·  Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului şi site-ul web al ITA (CV şi fişa de verificare)

·  Anunţarea prin afişare pe site-ul concursului a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concurs

·  Transmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs

În termen de 5 zile lucrătoare de la data limită pentru înscrierea la concurs
12-14.09.2017 Perioada de susținere a probelor de concurs
18.09.2017 Publicarea rezultatelor concursului pe pagina web /Afişarea rezultatelor concursului la avizier Termen de două zile lucrătoare de la finalizarea concursului
19-25.09.2017 Depunerea și soluționarea contestațiilor Termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului
26.09.2017 Avizarea raportului comisiei de concurs de către Consiliul Facultății
27.09.2017 Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senat şi finalizarea concursului
27.09.2017 Decizia Rectorului privind numirea pe post şi acordarea titlului universitar, în urma aprobării rezultatului concursului de către Senat
29.09.2017 Trimiterea către MEN şi CNATDCU a deciziei de numire şi de acordare a titlului universitar aferent, împreună cu raportul de concurs Termen de 2 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire

 

Lista posturilor didactice vacante scoase la concurs în sem. al II-lea, anul universitar 2016-2017, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 570 din 28.04.2017, Partea a III-a:

Nr.     crt.   Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică Disciplinele din planul de învăţământ Încadrarea postului în domeniul/domeniile ştiinţifice Informaţii concurs

[Descarcă/

Download]

 1. 7 Conferențiar universitar Management educațional, Managementul clasei/grupei, Istoria pedagogiei, Sociologia educaţiei (opţional)  ȘTIINȚE ALE

EDUCAȚIEI

RO

EN

 2.  19  Lector universitar Educație timpurie, Psihopedagogia jocului, Pedagogia învățământului primar, Practică pedagogică – învățământ primar I, Practică pedagogică – învățământ primar II, Practică pedagogică – învățământ primar III, Practică pedagogică – învățământ primar IV  ȘTIINȚE ALE

EDUCAȚIEI

 RO