Avizier ADMITERE 2022

Dragi candidaţi,

Informaţii detaliate privind oferta educaţională şi condiţiile de admitere la cele 3 programe de studii ale Universității Adventus, le puteţi consulta accesând rubrica Admitere.

Avizier admitere

INFORMAŢII ADMITERE – Sesiunea SEPTEMBRIE 2022


A. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE, DOCUMENTE NECESARE, CALENDARUL ADMITERII

Numărul de locuri rămase neocupate și scoase la concurs în sesiunea septembrie 2022, pe programe de studii de licență:

 • Teologie adventistă pastorală: 28 locuri
 • Asistență socială: 24 locuri
 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar: 4 locuri

 

A1. Informații generale

În anul 2022, înscrierea candidaților la concursul de admitere se poate face personal, pe baza cărții de identitate/a pașaportului și a celorlalte documente solicitate la înscriere, în două variante, la alegerea candidatului, astfel:

[1] prin prezența fizică a candidatului la sediul UA;

[2] în varianta on-line, prin transmiterea/încărcarea documentelor solicitate, în format electronic;

Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură autentificată la notariat.

Interviul de admitere și examenele, acolo unde este cazul, se organizează exclusiv cu prezența fizică a candidaților și a comisiei de admitere în locul, la data și ora stabilite în calendarul admiterii.

Odată cu înscrierea fizică/on-line, pentru fiecare candidat, se formează dosarul de concurs. Documentele cuprinse în acest dosar sunt enumerate la punctul ”A.2. Acte/documente necesare pentru înscriere” și sunt depuse la secretariat sau transmise de candidat în format electronic, la una din cele două adrese de email precizate mai jos (în funcție de programul de studii ales). Documentele/actele scanate se transmit numai în format PDF (formulare, copii scanate/fotografiate, de calitate bună, lizibile, ale documentelor originale deținute de candidat), conform specificațiilor precizate pentru fiecare document, în coloana din dreapta ”Explicații transmitere documente online”.

În cazul înscrierilor directe la secretariat, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul pe fiecare pagină, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția diplomei de bacalaureat, care în cazul candidaților declarați admiși se păstrează la dosar pe toată perioada studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

În cazul înscrierilor on-line, candidații vor completa o declarație-tip prin care își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale.

Vă rugăm să acordați atenție deosebită scanării și încărcării documentelor prevăzute la pct. A.2 ”Acte/documente necesare pentru înscriere”.

Actele și documentele vor fi scanate față/verso, acolo unde este cazul.

Toate documentele se trimit de regulă o singură dată, în același mesaj. În cazul în care mărimea fișierelor atașate  nu permite trimiterea mesajului, se pot trimite 2-3 mesaje cu documente atașate. Persoanele care candidează pentru două programe de studii din cadrul UA, transmit două mesaje de înscriere diferite, însoțite de documentele solicitate. (Un candidat poate parcurge cel mult două programe de studii universitare în paralel).

Adresele de e-mail pentru înscriere sunt:

Pentru programul de studii Teologie adventistă pastorală, adresa de înscriere este:

admitere.tp@uadventus.ro

Pentru programele de studii Asistență socială și Pedagogia învățământului primar și preșcolar, adresa de înscriere este:

admitere@uadventus.ro

 Recomandăm ca subiectul mesajului e-mail de transmiterea a dosarului de înscriere să aibă următoarea sintaxă: <Nume Prenume – Dosar admitere 2022 – Programul de studii>. Ex: POPESCU Mihai – Dosar Admitere 2022 – Teologie adventistă pastorală

 

A.2 Acte/documente necesare pentru înscriere:

2.1 Pentru înscrierea la concursul de admitere în anul universitar 2022-2023 candidații, prezintă un set de documente obligatorii, în funcție de situație, precizate în lista de mai jos:

Nr. crt.

Denumirea documentului / actului

Explicații transmitere documente online

1.

Fişa de înscriere la admitere.

Formular – TIP [Download]

Declarație pe proprie răspundere, privind studiile universitare efectuate în sistemul universitar din România – declarație inclusă în fișa de înscriere

Fișa în format PDF descărcată este semnată de candidat (tipărire și completare pe hârtie) urmată de scanare. Varianta scanată este trimisă prin email împreună cu celelalte documente. Documentul va fi denumit astfel:

<Nume.Prenume>.01.Fisa.inscriere.PDF

Ex.: Ionescu.Maria.Fișa.inscriere.PDF

2.

Diploma de bacalaureat sau diploma  echivalentă cu diploma de bacalaureat

NOTĂ: [1] Absolvenţii care au susținut examenul de bacalaureat în anul 2022 pot prezenta la admitere, în locul diplomei de bacalaureat, Adeverinţa-tip în original, eliberată de către liceu, care atestă promovarea examenului național de bacalaureat, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. 

[2] Absolvenții de studii preuniversitare din străinătate și ai liceelor internaționale din România, pe lângă diploma de bacalaureat/adeverința de absolvire, trebuie să transmită/depună și copia atestatului/adeverinței de echivalare emis/emisă de CNRED, inclusiv foile matricole corespunzătoare tuturor anilor de liceu.

Se scanează toate paginile după documentul original, color.

 <Nume.Prenume>.02.Dipl.Bac.PDF

sau

<Nume.Prenume>.02.Adev.Bac.PDF

3.

Foaia matricolă din liceu (clasele IX-XII (XIII)) – în original și în copie simplă

Foaia matricolă este obligatorie pentru promoțiile 2005-prezent

Se scanează toate paginile după documentul original, color.

<Nume.Prenume>.03.FMLiceu.PDF

4.

Certificatul de naştere al candidatului – în original și în copie simplă

Copie scanată, color

<Nume.Prenume>.04.CertifN.PDF

5.

Certificat de căsătorie al candidatului (Dacă este cazul) – în original și în copie simplă

sau Sentinţa judecătorească pentru schimbarea numelui (Dacă este cazul)

Copie scanată

<Nume.Prenume>.05.CertifC.PDF

<Nume.Prenume>.05.SchimbNume.PDF

6.

Cartea de identitate sau pașaport aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – în original și în copie simplă

Copie scanată

<Nume.Prenume>.06.CI.PDF

7.

Adeverinţa medicală, în original, eliberată de medicul de familie, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.), eliberată cu cel mult 30 de zile înainte de înscrierea la admitere.

Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;

Copie scanată

<Nume.Prenume>.07.AdevMed.PDF

 

 

 

 

 

 

<Nume.Prenume>.07.Starea de sănătate.PDF

8.

Trei fotografii tip ¾ – pe hârtie fotografică, color, frontal, pe fundal neutru, realizate recent.

Fotografiile se depun având scris numele pe spatele fiecăreia dintre acestea.

Scan JPG, după fotografia originală

<Nume.Prenume>.08.Foto

9.

Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Formular – TIP [Download]

Se încarcă documentul completat și scanat.

<Nume.Prenume>.09.DeclPD.PDF

 

10.

Dovada achitării taxei de admitere (100 lei) sau dovada din care să reiasă că poate fi scutit de această taxă

10.1 Taxa de înscriere se achită în contul UA, menționându-se următoarele: taxă admitere 2022, <numele și prenumele candidatului>

Taxa se achită în contul:

UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA

Codul fiscal: 8883136
Str. Decebal, Nr.11-13,
Cernica, Jud. Ilfov, România

IBAN RON: RO80 RNCB 0087 0081 1693 0001
Banca: B.C.R. Basarabiei, Bucureşti

10.2 Pentru scutirea de taxă se transmite, după caz, unul din următoarele documente, scanate:

a)       copii simple după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi și care au vârsta până în 26 de ani)

b)       adeverinţă de la centrul de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

c)       adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în UA sau pensionat de la UA pentru susținătorii legali ai candidatului;

d)       adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic, didactic auxiliar sau nedidactic, din înv. preuniv. sau universitar în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali.

<Nume.Prenume>.10.Plata.PDF

 

sau

 

<Nume.Prenume>.10.ScutireTaxaAdm.PDF

11.

Dacă este cazul, documente justificative pentru rezultatele la concursuri și olimpiade naționale și internaționale 

Se transmit, după caz, documente scanate (spre exemplu: diplome, certificate, adeverințe etc.);

<Nume.Prenume>.11.Concursrui.PDF

 

Suplimentar, în funcție de contextul fiecărui candidat, se solicită și alte tipuri de documente justificative, după cum urmează:

2.2 Pentru candidații la programul de studii Teologie adventistă pastorală se solicită toate documentele de la 1-11 precizate, la care se adaugă următoarele 2 documente (12-13):

12.

Recomandare de la pastor şi comitet

Formular – TIP [Download]

Recomandarea este confidențială și se transmite exclusiv online, PDF scanat, la adresa admitere.tp@uadventus.ro, numai de către persoana care face recomandarea. (Nu se transmite de către candidat.)

13.

Recomandare din partea Conferinței de care aparține candidatul(a), inclusiv recomandarea pentru bursa de studii

Formular – TIP [Download]

 

Candidatul/candidata solicită o recomandare conducerii Conferinței în care este membru/membră, transmițând formularul de mai sus și indicațiile de trimitere către Universitate.

Recomandarea este confidențială și se transmite exclusiv online, PDF scanat, la adresa admitere.tp@uadventus.ro, numai de către persoana care face recomandarea. (Nu se transmite de către candidat.)

 

2.3 Pentru candidații la programele de studii Asistență socială și Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Toate documentele de la 1-11 precizate la punctul 2.1, la care se adaugă următorul document:

14.

Două recomandări

Formular – TIP [Download]

Atenție! Nu se primesc recomandări de la rude, prieteni, vecini. Se acceptă de la cadre didactice din liceu/facultate, de la conducerea instituției unde activează sau a activat candidatul(a), de la personalul clerical din parohia de care aparține candidatul(a).

Candidatul/candidata solicită o recomandare, transmițând formularul de mai sus și indicațiile de trimitere către Universitate.

Recomandarea este confidențială și se transmite exclusiv online, PDF scanat, la adresa admitere@uadventus.ro, numai de către persoana care face recomandarea. (Nu se transmite de candidat)

 

2.4 Pentru candidații care sunt deja absolvenți (cu sau fără diplomă) ai unei instituții de învățământ superior și doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru a se școlariza într-un alt domeniu, sunt necesare toate documentele de la 1-11 precizate la punctul 2.1, și după caz 12-13 sau 14, la care se adaugă următorul document (15):

15.

Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, ambele în original și în copii simple, sau o adeverinţă de finalizare a studiilor cu diplomă sau fără diplomă, în original și în copie simplă pentru absolvenţii studiilor universitare din promoţia 2022

Se scanează toate paginile, color. 

<Nume.Prenume>.15.Dipl.Lic.PDF

<Nume.Prenume>.15.Supl.Lic.PDF

sau

<Nume.Prenume>.15.Adev.Lic.PDF

sau

<Nume.Prenume>.15.Adev.Absolv.PDF

 

2.5 Pentru candidații care sunt în prezent studenți ai unei instituții de învățământ superior și doresc să se înscrie la concursul de admitere în 2022 sunt necesare toate documentele de la 1-11 precizate la punctul 2.1, și după caz 12-13 sau 14, la care se adaugă documentul următor (16):

16.

Adeverința din care să rezulte calitatea de student al unei alte instituții de învățământ superior – în original

Document scanat, cu denumirea.

<Nume.Prenume>.16.Adev.Stud.PDF

 

2.6 Pentru candidații cetățeni UE/SEE/CE – se solicită toate documentele de la 1-11 precizate la punctul 2.1, și după caz 12-13 sau 14, la care se adaugă următoarele documente (17-21):

17.

 Traducerea legalizată în limba română a diplomei de bacalaureat – în original şi în copie simplă.

<Nume.Prenume>.17.TradDiplBac.PDF

18.

 Traducerea legalizată în limba română a foii/foilor matricole din liceu (toți anii de studii) – în original și copie simplă.

<Nume.Prenume>.18.TradFMLic.PDF

19.

 Traducerile legalizate în limba română după cartea de identitate, certificatul de naștere, căsătorie, adeverința medicală și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie.

<Nume.Prenume>.19.TradActeStareCiv.PDF

20.

 Atestatul/certificatul de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate, nivelul minim B1, sau alte documente justificative, conf. art. 12, în original și copie simplă.

<Nume.Prenume>.20.CompetLingv.PDF

21.

 Atestatul emis de CNRED de recunoaștere/echivalare a diplomei de bacalaureat, în original.

<Nume.Prenume>.21.EchivCNRED.PDF

 

2.7 Pentru candidații din categoria românilor de pretutindeni (români emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora sau cetățeni români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate sau persoane care își asumă în mod liber identitatea culturală română care locuiesc în afara frontierelor României) se solicită toate documentele de la 1-11 precizate la punctul 2.1, și după caz 12-13 sau 14, la care se adaugă următoarele documente:

22.

Traducerea legalizată a diplomei de bacalaureat, în limba română, sau după caz, adeverința pentru absolvenții anului curent de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal – în original şi în copie simplă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original.

<Nume.Prenume>.22.TradDiplBac.PDF

23.

 Traducerea legalizată a foii/foilor matricole din liceu, în limba română (pentru toți anii de studii) – în original și copie simplă.

<Nume.Prenume>.23.TradFMLic.PDF

24.

Traducerile legalizate în limba română după cartea de identitate, certificatul de naștere, căsătorie, adeverința medicală și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie.

<Nume.Prenume>.24.TradActeStareCiv.PDF

25.

 Atestatul/certificatul de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate, nivelul minim B1, sau alte documente justificative, conf. art. 12, în original și copie simplă.

<Nume.Prenume>.25.CompetLingv.PDF

26.

 Atestatul emis de CNRED de recunoaștere/echivalare a diplomei de bacalaureat, în original.

<Nume.Prenume>.26.EchivCNRED.PDF

 

2.8 Pentru candidații care aleg să se înscrie on-line, se solicită următoarele documente, în plus față de cele enumerate mai sus:

27.

Declarație-tip privind autenticitatea și corespondența dintre documentele electronice (scanate-PDF) și cele originale.

Formular – tip [Download]

 

Declarație (în format PDF) descărcată este semnată de candidat (tipărire și completare pe hârtie) urmată de scanare. Varianta scanată este trimisă prin e-mail împreună cu celelalte documente.

<Nume.Prenume>.27.Declaratie.PDF

28.

Declarația – tip de asumare a obligativității depunerii documentelor în forma fizică, cel târziu până la începerea anului universitar.

Formular – tip [Download]

Declarație (în format PDF) descărcată este semnată de candidat (tipărire și completare pe hârtie) urmată de scanare. Varianta scanată este trimisă prin e-mail împreună cu celelalte documente.

<Nume.Prenume>.28.Declaratie.PDF

 

DE REȚINUT:

Originalele documentelor transmise cu ocazia înscrierii on-line vor fi necesare pentru înmatriculare și înscrierea în anul I, conform capitolului B.3 ”Înscrierea în anul universitar”. Neconcordanțe între documentele furnizate la înscriere și cele furnizate pentru înmatriculare și înscrierea în anul I, atrag după sine eliminarea din concurs și aplicarea prevederilor legale referitoare la declarați false.

Candidații vor prezenta toate documentele originale (inclusiv fotografiile și formularele completate olograf), transmise online, în două etape, la alegere:

 1. În ziua interviului, înainte de ora stabilită pentru interviu sau
 2. În perioada înscrierii  în anul universitar 2022-2023 (atunci când se completează contractul de studii și fișa de înscriere în anul I), respectiv până pe data de 3 octombrie 2022.
 • Din componența dosarului de concurs, conform O.U.G. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana care are atribuții desemnate în acest sens. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UA;
 • Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu actele în original. După certificarea conformității cu originalul pe fiecare pagină, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția diplomei de bacalaureat, care se păstrează la dosar pe toată perioada studiilor;
 • Certificarea se face prin compararea documentului original cu copia acestuia și aplicarea pe copie a ștampilei CONFORM CU ORIGINALUL, urmată de data și semnătura olografă a persoanei care face certificarea;
 • În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

 

A.3.Validarea înscrierii fizice/on-line:

Secretariatul facultăţii primește dosarele personale întocmite de candidaţi şi efectuează înscrierea numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 1. dosarul de admitere este complet;
 2. fișa-tip de înscriere este completată corect;
 3. candidatul a precizat programul de studii la care dorește să se înscrie;
 4. sunt transmise lizibil/la rezoluție corespunzătoare toate documentele precizate/solicitate, în cazul înscrierii on-line.

În cazul înscrierii fizice la secretariatul UA, candidatul primește pe loc confirmarea corectitudinii și completitudinii documentației de înscriere, eventual se comunică un nou termen pentru completarea dosarului.

În cazul înscrierii on-line,  dacă dosarul este complet și corect completat, candidatul va primi pe email o confirmare de acceptare a înscrierii, în termen de o zi lucrătoare de la data transmiterii dosarului. În cazul în care sunt documente neconforme, scanate defectuos, ilizibile acestea vor trebui refăcute și retransmise în perioada de înscriere. Nu se acceptă documente fotografiate cu telefonul, ci scanate cu un scanner sau cu aplicații mobile dedicate (ex. AdobeScan), salvate în format PDF. Candidatul va fi notificat prin e-mail, în vederea completării și/sau retransmiterii documentelor lipsă sau necorespunzătoare.

Urmăriți emailul dvs.! Vă rugăm să vă asigurați că documentele necesare înscrierii, respectiv achitarea taxei de înscriere, să fie efectuată până cel târziu la data stabilită prin calendarul publicat, pentru a rămâne timp suficient pentru remedierea eventualelor probleme.

Dacă în termen de 1 zi lucrătoare de la data transmiterii prin e-mail a dosarului de înscriere, nu primiți un mesaj de acceptare a înscrierii sau eventual de neconformitate a unor documente transmise, vă rugăm să sunați la unul din numerele de telefon precizate mai jos.

Pentru orice problemă legată de înscriere, secretariatul vă stă la dispoziție cu următoarele contacte:

 • Pentru Asistență socială (AS) și Pedagogia înv. primar și preșcolar (PIPP), Cristian Niculiță, e-mail: admitere@uadventus.ro, tel. 0744 685 123, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.
 • Pentru Teologie adventistă pastorală, Erna-Eva Moldvai, e-mail: admitere.tp@uadventus.ro, tel. 0744 383 590, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.

Toți candidații vor fi înscriși la concursul de admitere cu numele din certificatul de naștere. În cazul în care numele din certificatul de naștere a fost schimbat, în listele candidaților înscriși se consemnează între paranteze și numele din actul de identitate;

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe propria răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

După încheierea definitivă a înscrierii, comisiile de admitere întocmesc listele nominale cu candidaţii înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, într-un timp util.

Dosarul cu toate actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia unde s-a făcut înscrierea.

După încheierea perioadei de înscriere, opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate.

Interviul de admitere și probele scrise, după caz, se realizează la sediul Universității Adventus, Şos. Decebal, nr. 11-13, Comuna Cernica, Judeţul Ilfov, în prezența candidatului și a comisiei de admitere.

 

A.4 Programul desfășurării admiterii pe programe de studii/specializări:

TEOLOGIE ADVENTISTĂ PASTORALĂ 

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 403/2021)

Numărul total de locuri: 28

Perioada de înscrieri: 5 – 12 septembrie (în zilele lucrătoare)

Program interviu şi examene:

Tematica și bibliografia poate fi consultată aici.

Ma, 13 septembrie:

 • Interviul: orele 9:00-12:00 – Sala de consiliu (lângă secretariat )
 • Examen Limba engleză: orele 14:00-15:00 – Sala E3

Mi, 14 septembrie:

 • Examen la Cunoştinţe biblice şi Limba română: orele 9:00-12:00 – Sala E3
 • Afișarea rezultatelor: 14-15 septembrie, orele 12:00 – 16:00 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății, anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)
 • Depunerea eventualelor contestații: 15-16 septembrie, orele 8:00-12:00, secretariat
 • Afișarea rezultatelor, după contestații: 19 septembrie

 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 403/2021)

Numărul total de locuri: 24

 • Perioada de înscrieri: 5 – 12 septembrie (în zilele lucrătoare)
 • Interviul: joi, 15 septembrie, începând cu ora 10:00, Sala de consiliu (lângă secretariat)
 • Afișarea rezultatelor: 16 septembrie, după ora 10:00 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății, anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)
 • Confirmarea locului: 16 – 27 septembrie (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați punctul B de mai jos.)
 • Afișare liste admitere, după confirmare: 28 septembrie

 

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 403/2021)

Numărul total de locuri: 4

 • Perioada de înscrieri: 5 – 12 septembrie (în zilele lucrătoare)
 • Interviul: Mi, 14 septembrie, începând cu ora 14:00, Sala de consiliu (lângă secretariat )
 • Afișarea rezultatelor: 15 septembrie, după ora 10:00 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății, anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)
 • Confirmarea locului: 16 – 27 septembrie (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați punctul B de mai jos.)
 • Afișare liste admitere, după confirmare: 28 septembrie

NOTĂ:

Detalii privitoare la criteriile de admitere și metodologia admiterii pentru fiecare program de studii poate fi consultată pe paginile dedicate, la rubrica ADMITERE 2022.

Cazare și masă în perioada admiterii: Candidaţii la admitere şi însoţitorii lor pot beneficia de servicii de cazare în căminele studenţeşti şi masă la cantina campusului. Pentru cazare sau rezervări în căminele studenţeşti, vă rugăm să luaţi legătura cu  pedagoga Luiza Stăncioi la tel.: 0747 046 905 sau prin email: pedagog @ uadventus.ro.

 

 

B. INFORMAȚII PRIVIND ETAPA IMEDIAT URMĂTOARE ÎNCHEIERII SESIUNII DE ADMITERE ȘI ÎNSCRIERII ÎN ANUL UNIVERSITAR

B.1 Confirmarea locului

 • Candidații admiși în urma celor două sesiuni de admitere vor confirma locul ocupat, prin achitarea primei rate din taxa de studii (50%), în cuantum de 1500 lei și depunerea la secretariat a cererii de înmatriculare. Taxa poate fi achitată cu cardul la POS-ul casieriei, cu numerar la casieria UA sau prin virament bancar. Coordonatele fiscale ale UA se găsesc pe pagina uadventus.ro/contact. Din documentul de plată trebuie să reiasă clar numele candidatului/ei și explicația ”taxa de studii, rata I – 2022-2023”.
 • Termenele obligatorii pentru confirmarea locului: 29 iulie 2022 –pentru candidații admiși în sesiunea din IULIE; 27 septembrie 2022 – pentru candidații admiși în sesiunea din SEPTEMBRIE.
 • După achitarea taxei pentru confirmare locului se depune/transmite la secretariat cererea de înmatriculare – formular tip, la care se atașează o copie după dovada plății sau se specifică pe cererea de înmatriculare informații referitoare la plata efectuată (nr./dată chitanță/OP).
 • Pentru confirmarea locului, se poate achita taxa de studii integral, situație în care candidatul beneficiază de o reducere de 10%, respectiv va achita  2700 lei. Achitarea integrală a taxei (cu reducere de 10%) se poate face până pe data de 7 octombrie 2022, inclusiv.
 • În cazul renunțării la locul ocupat după confirmarea locului, printr-o cerere scrisă și înregistrată la secretariatul facultății, dar până la data operării înmatriculării (de regulă prima săptămână a anului universitar), taxa de studii achitată se returnează integral. Dacă retragerea intervine după emiterea deciziei de înmatriculare, taxa achitată (indiferent de cuantum) nu se restituie.

Formular cerere înmatriculare [DOWNLOAD]

 

B.2 Retragerea dosarului

 • În cazul retragerii dosarului de înscriere, candidatul pierde dreptul de a fi admis, în urma retragerii altui candidat.
 • În cazul retragerii dosarului de înscriere sau renunțarea la locul ocupat prin concurs și în cazul candidaților respinși, taxa de înscriere nu se returnează.
 • Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mai scurt timp, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate.

Formular cerere de retragere [DOWNLOAD]

 

B.3 Înscrierea în anul universitar

Au dreptul să se înscrie în anul I de studii numai studenții care au confirmat locul ocupat prin concurs și au depus toate actele/documentele la dosarul de înscriere.

Pentru înscrierea în anul I de studii, toți studenții care au confirmat locul în urma procesului de admitere din acest an vor trebui să prezinte la secretariatul UA, până cel târziu la data de 3 octombrie 2022, următoarele :

   • (dacă nu au fost depuse la data interviului) toate documentele transmise on-line pentru dosarul de admitere, respectiv actele în original pentru confirmarea cu originalul de către secretariatul UA, sau în copie legalizată, inclusiv formularele-tip completate și semnate ;
   • contractul de studii și fișa de înscriere anuală, completate și semnate (Formularele se ridică de la secretariatul UA în ziua înscrierii sau se obțin în format electronic și se încarcă pe platforma Classroom);

 

B.4 Cereri diverse adresate conducerii în perioada studiilor

 • Cererile studenților pe parcursul școlarității se înaintează decanului/rectorului (după caz) prin intermediul secretariatului facultății. Studenții vor fi îndrumați de secretariat în acest sens.
 • În anul I de studii nu se pot face cereri de întrerupere a studiilor.
 • Cererile pentru cazare în cămine se transmit departamentului administrativ al UA în intervalul comunicat de secretariat, dar până la începutul anului universitar. Cazarea în cămine se poate face începând de duminică, 2 octombrie 2022.

 

 B.5 Achitarea taxelor

 • Cuantumul taxei de studii este de 3000 lei care se poate achita în 2 rate egale. Pentru studenții din anul I prima rată se achită pentru  confirmarea locului, iar a doua rată se achită în prima săptămână (zile lucrătoare) din semestrul al II-lea (februarie 2022). Absolvenții ITA/UA care se înscriu la un al doilea program de studii de licență beneficiază de bursă de dezvoltare egală cu 50% din taxa de studii, acordată la începutul anului universitar. În cazul în care există un student care studiază la UA concomitent cu un frate/soră/părinte/soț/soție, unul din ei beneficiază de bursă de dezvoltare egală cu 50% din taxa de studii, acordată la începutul anului universitar.

 

 B.6 Informații de contact

Pentru neclarități legate de admitere, taxe, cazare, vă stăm la dispoziție cu următoarele contacte:

 • Pentru Asistență socială și Pedagogia înv. primar și preșcolar, Cristian Niculilță, e-mail: as.pipp@uadventus.ro, tel. 0744 685 123, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.
 • Pentru Teologie adventistă pastorală, Erna-Eva Moldvai, e-mail: tp@uadventus.ro, tel. 0744 383 590, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.

Program cu studenții Secretariat: L – J 12-13; 14-15; V 11-12, Tel: 021 369 53 50 / 0744 68 51 23; Email: secretariat@uadventus.rotp@uadventus.ro; as.pipp@uadventus.ro

Program Casierie: L – J 8-16; V 8-12, Tel: 021 369 53 50 / 0744 68 51 23, contabilitate@uadventus.ro;

Pedagog: 0747 046 905 / 0751 267 384, pedagog@uadventus.ro

 

====================================

INFORMAŢII ADMITERE – Sesiunea IULIE 2022


A. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE, DOCUMENTE NECESARE, CALENDARUL ADMITERII

 

A1. Informații generale

În anul 2022, înscrierea candidaților la concursul de admitere se poate face personal, pe baza cărții de identitate/a pașaportului și a celorlalte documente solicitate la înscriere, în două variante, la alegerea candidatului, astfel:

[1] prin prezența fizică a candidatului la sediul UA;

[2] în varianta on-line, prin transmiterea/încărcarea documentelor solicitate, în format electronic;

Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură autentificată la notariat.

Interviul de admitere și examenele, acolo unde este cazul, se organizează exclusiv cu prezența fizică a candidaților și a comisiei de admitere în locul, la data și ora stabilite în calendarul admiterii.

Odată cu înscrierea fizică/on-line, pentru fiecare candidat, se formează dosarul de concurs. Documentele cuprinse în acest dosar sunt enumerate la punctul ”A.2. Acte/documente necesare pentru înscriere” și sunt depuse la secretariat sau transmise de candidat în format electronic, la una din cele două adrese de email precizate mai jos (în funcție de programul de studii ales). Documentele/actele scanate se transmit numai în format PDF (formulare, copii scanate/fotografiate, de calitate bună, lizibile, ale documentelor originale deținute de candidat), conform specificațiilor precizate pentru fiecare document, în coloana din dreapta ”Explicații transmitere documente online”.

În cazul înscrierilor directe la secretariat, candidații vor prezenta obligatoriu documentele în original. După certificarea conformității cu originalul pe fiecare pagină, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția diplomei de bacalaureat, care în cazul candidaților declarați admiși se păstrează la dosar pe toată perioada studiilor. În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

În cazul înscrierilor on-line, candidații vor completa o declarație-tip prin care își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale.

Vă rugăm să acordați atenție deosebită scanării și încărcării documentelor prevăzute la pct. A.2 ”Acte/documente necesare pentru înscriere”.

Actele și documentele vor fi scanate față/verso, acolo unde este cazul.

Toate documentele se trimit de regulă o singură dată, în același mesaj. În cazul în care mărimea fișierelor atașate  nu permite trimiterea mesajului, se pot trimite 2-3 mesaje cu documente atașate. Persoanele care candidează pentru două programe de studii din cadrul UA, transmit două mesaje de înscriere diferite, însoțite de documentele solicitate. (Un candidat poate parcurge cel mult două programe de studii universitare în paralel).

Adresele de e-mail pentru înscriere sunt:

Pentru programul de studii Teologie adventistă pastorală, adresa de înscriere este:

admitere.tp@uadventus.ro

Pentru programele de studii Asistență socială și Pedagogia învățământului primar și preșcolar, adresa de înscriere este:

admitere@uadventus.ro

 Recomandăm ca subiectul mesajului e-mail de transmiterea a dosarului de înscriere să aibă următoarea sintaxă: <Nume Prenume – Dosar admitere 2022 – Programul de studii>. Ex: POPESCU Mihai – Dosar Admitere 2022 – Teologie adventistă pastorală

 

A.2 Acte/documente necesare pentru înscriere:

2.1 Pentru înscrierea la concursul de admitere în anul universitar 2022-2023 candidații, prezintă un set de documente obligatorii, în funcție de situație, precizate în lista de mai jos:

Nr. crt.

Denumirea documentului / actului

Explicații transmitere documente online

1.

Fişa de înscriere la admitere.

Formular – TIP [Download]

Declarație pe proprie răspundere, privind studiile universitare efectuate în sistemul universitar din România – declarație inclusă în fișa de înscriere

Fișa în format PDF descărcată este semnată de candidat (tipărire și completare pe hârtie) urmată de scanare. Varianta scanată este trimisă prin email împreună cu celelalte documente. Documentul va fi denumit astfel:

<Nume.Prenume>.01.Fisa.inscriere.PDF

Ex.: Ionescu.Maria.Fișa.inscriere.PDF

2.

Diploma de bacalaureat sau diploma  echivalentă cu diploma de bacalaureat

NOTĂ: [1] Absolvenţii care au susținut examenul de bacalaureat în anul 2022 pot prezenta la admitere, în locul diplomei de bacalaureat, Adeverinţa-tip în original, eliberată de către liceu, care atestă promovarea examenului național de bacalaureat, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. 

[2] Absolvenții de studii preuniversitare din străinătate și ai liceelor internaționale din România, pe lângă diploma de bacalaureat/adeverința de absolvire, trebuie să transmită/depună și copia atestatului/adeverinței de echivalare emis/emisă de CNRED, inclusiv foile matricole corespunzătoare tuturor anilor de liceu.

Se scanează toate paginile după documentul original, color.

 <Nume.Prenume>.02.Dipl.Bac.PDF

sau

<Nume.Prenume>.02.Adev.Bac.PDF

3.

Foaia matricolă din liceu (clasele IX-XII (XIII)) – în original și în copie simplă

Foaia matricolă este obligatorie pentru promoțiile 2005-prezent

Se scanează toate paginile după documentul original, color.

<Nume.Prenume>.03.FMLiceu.PDF

4.

Certificatul de naştere al candidatului – în original și în copie simplă

Copie scanată, color

<Nume.Prenume>.04.CertifN.PDF

5.

Certificat de căsătorie al candidatului (Dacă este cazul) – în original și în copie simplă

sau Sentinţa judecătorească pentru schimbarea numelui (Dacă este cazul)

Copie scanată

<Nume.Prenume>.05.CertifC.PDF

<Nume.Prenume>.05.SchimbNume.PDF

6.

Cartea de identitate sau pașaport aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – în original și în copie simplă

Copie scanată

<Nume.Prenume>.06.CI.PDF

7.

Adeverinţa medicală, în original, eliberată de medicul de familie, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.), eliberată cu cel mult 30 de zile înainte de înscrierea la admitere.

Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;

Copie scanată

<Nume.Prenume>.07.AdevMed.PDF

 

 

 

 

 

 

<Nume.Prenume>.07.Starea de sănătate.PDF

8.

Trei fotografii tip ¾ – pe hârtie fotografică, color, frontal, pe fundal neutru, realizate recent.

Fotografiile se depun având scris numele pe spatele fiecăreia dintre acestea.

Scan JPG, după fotografia originală

<Nume.Prenume>.08.Foto

9.

Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Formular – TIP [Download]

Se încarcă documentul completat și scanat.

<Nume.Prenume>.09.DeclPD.PDF

 

10.

Dovada achitării taxei de admitere (100 lei) sau dovada din care să reiasă că poate fi scutit de această taxă

10.1 Taxa de înscriere se achită în contul UA, menționându-se următoarele: taxă admitere 2022, <numele și prenumele candidatului>

Taxa se achită în contul:

UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA

Codul fiscal: 8883136
Str. Decebal, Nr.11-13,
Cernica, Jud. Ilfov, România

IBAN RON: RO80 RNCB 0087 0081 1693 0001
Banca: B.C.R. Basarabiei, Bucureşti

10.2 Pentru scutirea de taxă se transmite, după caz, unul din următoarele documente, scanate:

a)       copii simple după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi și care au vârsta până în 26 de ani)

b)       adeverinţă de la centrul de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

c)       adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în UA sau pensionat de la UA pentru susținătorii legali ai candidatului;

d)       adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic, didactic auxiliar sau nedidactic, din înv. preuniv. sau universitar în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali.

<Nume.Prenume>.10.Plata.PDF

 

sau

 

<Nume.Prenume>.10.ScutireTaxaAdm.PDF

11.

Dacă este cazul, documente justificative pentru rezultatele la concursuri și olimpiade naționale și internaționale 

Se transmit, după caz, documente scanate (spre exemplu: diplome, certificate, adeverințe etc.);

<Nume.Prenume>.11.Concursrui.PDF

 

Suplimentar, în funcție de contextul fiecărui candidat, se solicită și alte tipuri de documente justificative, după cum urmează:

2.2 Pentru candidații la programul de studii Teologie adventistă pastorală se solicită toate documentele de la 1-11 precizate, la care se adaugă următoarele 2 documente (12-13):

12.

Recomandare de la pastor şi comitet

Formular – TIP [Download]

Recomandarea este confidențială și se transmite exclusiv online, PDF scanat, la adresa admitere.tp@uadventus.ro, numai de către persoana care face recomandarea. (Nu se transmite de către candidat.)

13.

Recomandare din partea Conferinței de care aparține candidatul(a), inclusiv recomandarea pentru bursa de studii

Formular – TIP [Download]

 

Candidatul/candidata solicită o recomandare conducerii Conferinței în care este membru/membră, transmițând formularul de mai sus și indicațiile de trimitere către Universitate.

Recomandarea este confidențială și se transmite exclusiv online, PDF scanat, la adresa admitere.tp@uadventus.ro, numai de către persoana care face recomandarea. (Nu se transmite de către candidat.)

 

2.3 Pentru candidații la programele de studii Asistență socială și Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Toate documentele de la 1-11 precizate la punctul 2.1, la care se adaugă următorul document:

14.

Două recomandări

Formular – TIP [Download]

Atenție! Nu se primesc recomandări de la rude, prieteni, vecini. Se acceptă de la cadre didactice din liceu/facultate, de la conducerea instituției unde activează sau a activat candidatul(a), de la personalul clerical din parohia de care aparține candidatul(a).

Candidatul/candidata solicită o recomandare, transmițând formularul de mai sus și indicațiile de trimitere către Universitate.

Recomandarea este confidențială și se transmite exclusiv online, PDF scanat, la adresa admitere@uadventus.ro, numai de către persoana care face recomandarea. (Nu se transmite de candidat)

 

2.4 Pentru candidații care sunt deja absolvenți (cu sau fără diplomă) ai unei instituții de învățământ superior și doresc să se înscrie la concursul de admitere pentru a se școlariza într-un alt domeniu, sunt necesare toate documentele de la 1-11 precizate la punctul 2.1, și după caz 12-13 sau 14, la care se adaugă următorul document (15):

15.

Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, ambele în original și în copii simple, sau o adeverinţă de finalizare a studiilor cu diplomă sau fără diplomă, în original și în copie simplă pentru absolvenţii studiilor universitare din promoţia 2022

Se scanează toate paginile, color. 

<Nume.Prenume>.15.Dipl.Lic.PDF

<Nume.Prenume>.15.Supl.Lic.PDF

sau

<Nume.Prenume>.15.Adev.Lic.PDF

sau

<Nume.Prenume>.15.Adev.Absolv.PDF

 

2.5 Pentru candidații care sunt în prezent studenți ai unei instituții de învățământ superior și doresc să se înscrie la concursul de admitere în 2022 sunt necesare toate documentele de la 1-11 precizate la punctul 2.1, și după caz 12-13 sau 14, la care se adaugă documentul următor (16):

16.

Adeverința din care să rezulte calitatea de student al unei alte instituții de învățământ superior – în original

Document scanat, cu denumirea.

<Nume.Prenume>.16.Adev.Stud.PDF

 

2.6 Pentru candidații cetățeni UE/SEE/CE – se solicită toate documentele de la 1-11 precizate la punctul 2.1, și după caz 12-13 sau 14, la care se adaugă următoarele documente (17-21):

17.

 Traducerea legalizată în limba română a diplomei de bacalaureat – în original şi în copie simplă.

<Nume.Prenume>.17.TradDiplBac.PDF

18.

 Traducerea legalizată în limba română a foii/foilor matricole din liceu (toți anii de studii) – în original și copie simplă.

<Nume.Prenume>.18.TradFMLic.PDF

19.

 Traducerile legalizate în limba română după cartea de identitate, certificatul de naștere, căsătorie, adeverința medicală și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie.

<Nume.Prenume>.19.TradActeStareCiv.PDF

20.

 Atestatul/certificatul de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate, nivelul minim B1, sau alte documente justificative, conf. art. 12, în original și copie simplă.

<Nume.Prenume>.20.CompetLingv.PDF

21.

 Atestatul emis de CNRED de recunoaștere/echivalare a diplomei de bacalaureat, în original.

<Nume.Prenume>.21.EchivCNRED.PDF

 

2.7 Pentru candidații din categoria românilor de pretutindeni (români emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora sau cetățeni români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate sau persoane care își asumă în mod liber identitatea culturală română care locuiesc în afara frontierelor României) se solicită toate documentele de la 1-11 precizate la punctul 2.1, și după caz 12-13 sau 14, la care se adaugă următoarele documente:

22.

Traducerea legalizată a diplomei de bacalaureat, în limba română, sau după caz, adeverința pentru absolvenții anului curent de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal – în original şi în copie simplă. Pentru diplomele din Republica Moldova nu este necesară apostilarea sau supralegalizarea. Diplomele emise anterior anului 2008 (cât și diplomele emise după 2008 care nu pot fi verificate prin portal) vor fi însoţite de Adeverinţa de autenticitate eliberată de Ministerul Educaţiei din Republica Moldova, în original.

<Nume.Prenume>.22.TradDiplBac.PDF

23.

 Traducerea legalizată a foii/foilor matricole din liceu, în limba română (pentru toți anii de studii) – în original și copie simplă.

<Nume.Prenume>.23.TradFMLic.PDF

24.

Traducerile legalizate în limba română după cartea de identitate, certificatul de naștere, căsătorie, adeverința medicală și, dacă este cazul, certificatul de căsătorie.

<Nume.Prenume>.24.TradActeStareCiv.PDF

25.

 Atestatul/certificatul de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate, nivelul minim B1, sau alte documente justificative, conf. art. 12, în original și copie simplă.

<Nume.Prenume>.25.CompetLingv.PDF

26.

 Atestatul emis de CNRED de recunoaștere/echivalare a diplomei de bacalaureat, în original.

<Nume.Prenume>.26.EchivCNRED.PDF

 

2.8 Pentru candidații care aleg să se înscrie on-line, se solicită următoarele documente, în plus față de cele enumerate mai sus:

27.

Declarație-tip privind autenticitatea și corespondența dintre documentele electronice (scanate-PDF) și cele originale.

Formular – tip [Download]

 

Declarație (în format PDF) descărcată este semnată de candidat (tipărire și completare pe hârtie) urmată de scanare. Varianta scanată este trimisă prin e-mail împreună cu celelalte documente.

<Nume.Prenume>.27.Declaratie.PDF

28.

Declarația – tip de asumare a obligativității depunerii documentelor în forma fizică, cel târziu până la începerea anului universitar.

Formular – tip [Download]

Declarație (în format PDF) descărcată este semnată de candidat (tipărire și completare pe hârtie) urmată de scanare. Varianta scanată este trimisă prin e-mail împreună cu celelalte documente.

<Nume.Prenume>.28.Declaratie.PDF

 

DE REȚINUT:

Originalele documentelor transmise cu ocazia înscrierii on-line vor fi necesare pentru înmatriculare și înscrierea în anul I, conform capitolului B.3 ”Înscrierea în anul universitar”. Neconcordanțe între documentele furnizate la înscriere și cele furnizate pentru înmatriculare și înscrierea în anul I, atrag după sine eliminarea din concurs și aplicarea prevederilor legale referitoare la declarați false.

Candidații vor prezenta toate documentele originale (inclusiv fotografiile și formularele completate olograf), transmise online, în două etape, la alegere:

 1. În ziua interviului, înainte de ora stabilită pentru interviu sau
 2. În perioada înscrierii  în anul universitar 2022-2023 (atunci când se completează contractul de studii și fișa de înscriere în anul I), respectiv până pe data de 3 octombrie 2022.
 • Din componența dosarului de concurs, conform O.U.G. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul, de către persoana care are atribuții desemnate în acest sens. La dosar se depun copii ale documentelor originale, aduse de către candidat sau realizate în cadrul UA;
 • Pentru procedura de certificare, candidații vor prezenta obligatoriu actele în original. După certificarea conformității cu originalul pe fiecare pagină, documentele originale se returnează candidatului, cu excepția diplomei de bacalaureat, care se păstrează la dosar pe toată perioada studiilor;
 • Certificarea se face prin compararea documentului original cu copia acestuia și aplicarea pe copie a ștampilei CONFORM CU ORIGINALUL, urmată de data și semnătura olografă a persoanei care face certificarea;
 • În cazul în care candidatul prezintă copii legalizate, acestea sunt acceptate.

 

A.3.Validarea înscrierii fizice/on-line:

Secretariatul facultăţii primește dosarele personale întocmite de candidaţi şi efectuează înscrierea numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 1. dosarul de admitere este complet;
 2. fișa-tip de înscriere este completată corect;
 3. candidatul a precizat programul de studii la care dorește să se înscrie;
 4. sunt transmise lizibil/la rezoluție corespunzătoare toate documentele precizate/solicitate, în cazul înscrierii on-line.

În cazul înscrierii fizice la secretariatul UA, candidatul primește pe loc confirmarea corectitudinii și completitudinii documentației de înscriere, eventual se comunică un nou termen pentru completarea dosarului.

În cazul înscrierii on-line,  dacă dosarul este complet și corect completat, candidatul va primi pe email o confirmare de acceptare a înscrierii, în termen de o zi lucrătoare de la data transmiterii dosarului. În cazul în care sunt documente neconforme, scanate defectuos, ilizibile acestea vor trebui refăcute și retransmise în perioada de înscriere. Nu se acceptă documente fotografiate cu telefonul, ci scanate cu un scanner sau cu aplicații mobile dedicate (ex. AdobeScan), salvate în format PDF. Candidatul va fi notificat prin e-mail, în vederea completării și/sau retransmiterii documentelor lipsă sau necorespunzătoare.

Urmăriți emailul dvs.! Vă rugăm să vă asigurați că documentele necesare înscrierii, respectiv achitarea taxei de înscriere, să fie efectuată până cel târziu la data stabilită prin calendarul publicat, pentru a rămâne timp suficient pentru remedierea eventualelor probleme.

Dacă în termen de 1 zi lucrătoare de la data transmiterii prin e-mail a dosarului de înscriere, nu primiți un mesaj de acceptare a înscrierii sau eventual de neconformitate a unor documente transmise, vă rugăm să sunați la unul din numerele de telefon precizate mai jos.

Pentru orice problemă legată de înscriere, secretariatul vă stă la dispoziție cu următoarele contacte:

 • Pentru Asistență socială (AS) și Pedagogia înv. primar și preșcolar (PIPP), Cristian Niculiță, e-mail: admitere@uadventus.ro, tel. 0744 685 123, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.
 • Pentru Teologie adventistă pastorală, Erna-Eva Moldvai, e-mail: admitere.tp@uadventus.ro, tel. 0744 383 590, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.

Toți candidații vor fi înscriși la concursul de admitere cu numele din certificatul de naștere. În cazul în care numele din certificatul de naștere a fost schimbat, în listele candidaților înscriși se consemnează între paranteze și numele din actul de identitate;

În cazul pierderii sau deteriorării diplomei de bacalaureat, candidatul poate fi înscris pe baza documentelor justificative care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei (anunțul din Monitorul Oficial al României privind pierderea/deteriorarea actului de studii, declarație pe propria răspundere autentificată la notariat, adresă din partea instituției absolvite din care să reiasă că absolventul a depus solicitare privind eliberarea unui duplicat al diplomei, însoțită de adeverință în original, din care să reiasă media generală obținută la examenul de bacalaureat).

După încheierea definitivă a înscrierii, comisiile de admitere întocmesc listele nominale cu candidaţii înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, într-un timp util.

Dosarul cu toate actele depuse rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia unde s-a făcut înscrierea.

După încheierea perioadei de înscriere, opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate.

Interviul de admitere și probele scrise, după caz, se realizează la sediul Universității Adventus, Şos. Decebal, nr. 11-13, Comuna Cernica, Judeţul Ilfov, în prezența candidatului și a comisiei de admitere.

 

A.4 Programul desfășurării admiterii pe programe de studii/specializări:

TEOLOGIE ADVENTISTĂ PASTORALĂ 

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 403/2021)

Numărul total de locuri: 30

Perioada de înscrieri: 11 – 18 iulie (în zilele lucrătoare)

Program interviu şi examene:

Tematica și bibliografia poate fi consultată aici.

Ma, 19 iulie:

 • Interviul: orele 9:00-12:00 – Sala de consiliu (lângă secretariat )
 • Examen Limba engleză: orele 14:00-15:00 – Sala E3

Mi, 20 iulie:

 • Examen la Cunoştinţe biblice şi Limba română: orele 9:00-12:00 – Sala E3
 • Afișarea rezultatelor: 21 iulie, orele 12:00 – 16:00 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății, anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)
 • Depunerea eventualelor contestații: 22 iulie, orele 8:00-12:00, secretariat
 • Afișarea rezultatelor, după contestații: 25 iulie
 • Confirmarea locului: 25 – 28 iulie (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați punctul B de mai jos.)
 • Afișarea listelor de admitere, după confirmarea locului: 29 iulie

 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 403/2021)

Numărul total de locuri: 30

 • Perioada de înscrieri: 11 – 18 iulie (în zilele lucrătoare)
 • Interviul: joi, 21 iulie, începând cu ora 10:00, Sala de consiliu (lângă secretariat)
 • Afișarea rezultatelor: 22 iulie, după ora 10:00 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății, anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)
 • Confirmarea locului: 25 – 28 iulie (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați punctul B de mai jos.)
 • Afișare liste admitere, după confirmare: 29 iulie

 

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

(program de studii acreditat conf. Hotărârii de Guvern nr. 403/2021)

Numărul total de locuri: 30

 • Perioada de înscrieri: 11 – 18 iulie (în zilele lucrătoare)
 • Interviul: Mi, 20 iulie, începând cu ora 14:00, Sala de consiliu (lângă secretariat )
 • Afișarea rezultatelor: 21 iulie, după ora 10:00 (Rezultatele se vor afișa numai la avizierul Facultății, anonimizat și se vor comunica de către secretariat, prin email, fiecărui candidat individual. Candidatul poate obține rezultatul de la secretariat prin telefon.)
 • Confirmarea locului: 22 – 28 iulie (Pentru detalii privitoare la procedura de confirmare a locului dar și alte informaţii utile, vă rugăm să consultați punctul B de mai jos.)
 • Afișare liste admitere, după confirmare: 29 iulie

NOTĂ:

Detalii privitoare la criteriile de admitere și metodologia admiterii pentru fiecare program de studii poate fi consultată pe paginile dedicate, la rubrica ADMITERE 2022.

Cazare și masă în perioada admiterii: Candidaţii la admitere şi însoţitorii lor pot beneficia de servicii de cazare în căminele studenţeşti şi masă la cantina campusului. Pentru cazare sau rezervări în căminele studenţeşti, vă rugăm să luaţi legătura cu  pedagoga Luiza Stăncioi la tel.: 0747 046 905 sau prin email: pedagog @ uadventus.ro.

 

 

B. INFORMAȚII PRIVIND ETAPA IMEDIAT URMĂTOARE ÎNCHEIERII SESIUNII DE ADMITERE ȘI ÎNSCRIERII ÎN ANUL UNIVERSITAR

B.1 Confirmarea locului

 • Candidații admiși în urma celor două sesiuni de admitere vor confirma locul ocupat, prin achitarea primei rate din taxa de studii (50%), în cuantum de 1500 lei și depunerea la secretariat a cererii de înmatriculare. Taxa poate fi achitată cu cardul la POS-ul casieriei, cu numerar la casieria UA sau prin virament bancar. Coordonatele fiscale ale UA se găsesc pe pagina uadventus.ro/contact. Din documentul de plată trebuie să reiasă clar numele candidatului/ei și explicația ”taxa de studii, rata I – 2022-2023”.
 • Termenele obligatorii pentru confirmarea locului: 29 iulie 2022 –pentru candidații admiși în sesiunea din IULIE; 27 septembrie 2022 – pentru candidații admiși în sesiunea din SEPTEMBRIE.
 • După achitarea taxei pentru confirmare locului se depune/transmite la secretariat cererea de înmatriculare – formular tip, la care se atașează o copie după dovada plății sau se specifică pe cererea de înmatriculare informații referitoare la plata efectuată (nr./dată chitanță/OP).
 • Pentru confirmarea locului, se poate achita taxa de studii integral, situație în care candidatul beneficiază de o reducere de 10%, respectiv va achita  2700 lei. Achitarea integrală a taxei (cu reducere de 10%) se poate face până pe data de 7 octombrie 2022, inclusiv.
 • În cazul renunțării la locul ocupat după confirmarea locului, printr-o cerere scrisă și înregistrată la secretariatul facultății, dar până la data operării înmatriculării (de regulă prima săptămână a anului universitar), taxa de studii achitată se returnează integral. Dacă retragerea intervine după emiterea deciziei de înmatriculare, taxa achitată (indiferent de cuantum) nu se restituie.

Formular cerere înmatriculare [DOWNLOAD]

 

B.2 Retragerea dosarului

 • În cazul retragerii dosarului de înscriere, candidatul pierde dreptul de a fi admis, în urma retragerii altui candidat.
 • În cazul retragerii dosarului de înscriere sau renunțarea la locul ocupat prin concurs și în cazul candidaților respinși, taxa de înscriere nu se returnează.
 • Dosarele candidaţilor respinşi sau ale celor care renunţă la şcolarizare se restituie, la cerere, în cel mai scurt timp, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate.

Formular cerere de retragere [DOWNLOAD]

 

B.3 Înscrierea în anul universitar

Au dreptul să se înscrie în anul I de studii numai studenții care au confirmat locul ocupat prin concurs și au depus toate actele/documentele la dosarul de înscriere.

Pentru înscrierea în anul I de studii, toți studenții care au confirmat locul în urma procesului de admitere din acest an vor trebui să prezinte la secretariatul UA, până cel târziu la data de 3 octombrie 2022, următoarele :

   • (dacă nu au fost depuse la data interviului) toate documentele transmise on-line pentru dosarul de admitere, respectiv actele în original pentru confirmarea cu originalul de către secretariatul UA, sau în copie legalizată, inclusiv formularele-tip completate și semnate ;
   • contractul de studii și fișa de înscriere anuală, completate și semnate (Formularele se ridică de la secretariatul UA în ziua înscrierii sau se obțin în format electronic și se încarcă pe platforma Classroom);

 

B.4 Cereri diverse adresate conducerii în perioada studiilor

 • Cererile studenților pe parcursul școlarității se înaintează decanului/rectorului (după caz) prin intermediul secretariatului facultății. Studenții vor fi îndrumați de secretariat în acest sens.
 • În anul I de studii nu se pot face cereri de întrerupere a studiilor.
 • Cererile pentru cazare în cămine se transmit departamentului administrativ al UA în intervalul comunicat de secretariat, dar până la începutul anului universitar. Cazarea în cămine se poate face începând de duminică, 2 octombrie 2022.

 

 B.5 Achitarea taxelor

 • Cuantumul taxei de studii este de 3000 lei care se poate achita în 2 rate egale. Pentru studenții din anul I prima rată se achită pentru  confirmarea locului, iar a doua rată se achită în prima săptămână (zile lucrătoare) din semestrul al II-lea (februarie 2022). Absolvenții ITA/UA care se înscriu la un al doilea program de studii de licență beneficiază de bursă de dezvoltare egală cu 50% din taxa de studii, acordată la începutul anului universitar. În cazul în care există un student care studiază la UA concomitent cu un frate/soră/părinte/soț/soție, unul din ei beneficiază de bursă de dezvoltare egală cu 50% din taxa de studii, acordată la începutul anului universitar.

 

 B.6 Informații de contact

Pentru neclarități legate de admitere, taxe, cazare, vă stăm la dispoziție cu următoarele contacte:

 • Pentru Asistență socială și Pedagogia înv. primar și preșcolar, Cristian Niculilță, e-mail: as.pipp@uadventus.ro, tel. 0744 685 123, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.
 • Pentru Teologie adventistă pastorală, Erna-Eva Moldvai, e-mail: tp@uadventus.ro, tel. 0744 383 590, program L-J, 8:00 – 16:00, V 8:00-12:00.

Program cu studenții Secretariat: L – J 12-13; 14-15; V 11-12, Tel: 021 369 53 50 / 0744 68 51 23; Email: secretariat@uadventus.rotp@uadventus.ro; as.pipp@uadventus.ro

Program Casierie: L – J 8-16; V 8-12, Tel: 021 369 53 50 / 0744 68 51 23, contabilitate@uadventus.ro;

Pedagog: 0747 046 905 / 0751 267 384, pedagog@uadventus.ro

 

 

Arhiva

Avizier ADMITERE 2021

Avizier ADMITERE 2020

Avizier ADMITERE 2019

Avizier ADMITERE 2018

Avizier ADMITERE 2017