Competente profesionale PIPP

Prezentarea programului de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar prin detalierea competențelor profesionale și trasnversale pe care și le propune să le furnizeze studenților și absolvenților:

 

C1 Proiectarea unor programe de instruire sau educationale adaptate pentru diverse niveluri de vârsta/pregatire si diverse grupuri tinta

C1.1 Identificarea si asimilarea principalelor teorii ale învatarii, a continuturilor specifice si a curriculumului disciplinelor predate si a principalelor orientari metodologice specifice acestor discipline.

C1.2 Utilizarea, interpretarea, prelucrarea si aplicarea cunostintelor de specialitate, psiho-pedagogice si metodologice în cadrul întregului demers didactic de  proiectare a  activitatilor instructiv-educative si a materialelor didactice.

C1.3 Identificarea şi aplicarea principiilor si strategiilor didactice în  proiectarea activitatilor instructiv-educative specifice nivelului de vârsta al grupului cu care se lucreaza.

C1.4 Raportarea la norme, la standarde si la obiective curriculare în analiza si evaluarea documentelor scolare oficiale, sau pentru autoevaluarea celor proiectate.

C1.5 Elaborarea modelelor de proiectare a activitatilor instructiv-educative si/sau extracurriculare.

Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei: Elaborarea unor proiecte pentru activitatile instructiv-educative utilizând conceptele, teoriile, paradigmele, principiile si metodologiile specifice domeniului stiintelor educatiei sau disciplinelor predate.

 

C2 Realizarea activitatilor specifice procesului instructiv-educativ  din învatamântul primar si prescolar

C2.1 Transpunerea în practica a cunostintelor privind etapele metodologice de realizare a activitatilor specifice procesului instructiv-educativ din învatamântul prescolar si primar.

C2.2 Utilizarea cunostintelor de specialitate, psiho-pedagogice si metodologice în realizarea activitatilor instructiv-educative din învatamântul prescolar si primar.

C2.3 Aplicarea principiilor si metodelor didactice specifice activitatilor / disciplinelor predate care sa asigure progresul prescolarilor / scolarilor mici.

C2.4 Evaluarea eficacitatii strategiilor utilizate si a impactului  lor asupra scolarilor mici/prescolarilor prin raportare la standarde si obiective enuntate în documentele curriculare.

C2.5 Realizarea activitatilor instructiv-educative care sa respecte si sa ilustreze principiile si metodologiile specifice didacticilor aplicate în învatamântul prescolar si primar.

Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei: Sustinerea unor activitati instructiv-educative care sa utilizeze strategii si resurse adecvate unor contexte educationale variate, specifice învatamântului prescolar sau primar.

 

C3 Evaluarea proceselor de învatare, a rezultatelor si a progresului înregistrat de prescolari / scolarii mici.

C3.1 Identificarea si aplicarea principiilor, rolurilor, functiilor si scopurilor evaluarii, precum si a metodelor si instrumentelor de evaluare potrivite cu stadiul de dezvoltare psihica, fizica, intelectuala si afectiva a prescolarilor/scolarilor mici.

C3.2 Utilizarea unei game largi de metode si instrumente de evaluare, înregistrare, analiza si comunicare a rezultatelor evaluarii, specifice învatamântului prescolar si primar.

C3.3 Sesizarea dificultatilor în adaptare/învatare întâmpinate de prescolari/scolarii mici si acordarea asistentei necesare pentru depasirea lor si obtinerea

progresului în învatare.

C3.4 Utilizarea informatiilor obtinute din evaluari pentru o autoanaliza critica a propriei activitati si identificarea unor solutii optime pentru ameliorarea acesteia.

C3.5 Elaborarea modelelor de înregistrare a rezultatelor evaluarilor, individual si pentru grupuri, în functie de particularitatile de vârsta ale scolarilor mici/prescolarilor.

Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei: Elaborarea si aplicarea unor  probe de evaluare pentru activitatile desfasurate în gradinita/disciplinele predate în scoala primara, aprecierea lor si interpretarea rezultatelor.

Argumentarea alegerii metodelor, tehnicilor si instrumentelor de evaluare utilizate.

 

C4 Abordarea manageriala a grupului de prescolari /scolari mici, a procesului de învatamânt si a activitatilor de învatare/integrare sociala specifice vârstei grupului tinta

C4.1 Identificarea diverselor tipuri de resurse educationale necesare în diferite contexte specifice învatamântului prescolar/primar.

C4.2 Operarea cu concepte specifice managementului clasei în diferite situatii educationale specifice învatamântului prescolar/primar.

C4.3 Utilizarea unor strategii specifice  învatamântului prescolar/primar în scopul diferentierii si individualizarii demersurilor didactice si adaptarii metodelor la nivelul grupului/copilului/şcolarului mic.

C4.4 Utilizarea documentelor programatice ale ministerului/scolii/gradinite şi ca suport pentru luarea unor decizii manageriale în diferite contexte educationale.

C4.5 Elaborarea proiectelor  de organizare a spatiului de învatare si a colectivului de scolari mici/prescolari si de utilizare a resurselor existente în diferite contexte precizate.

Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei: Analiza documentelor/ situatiilor educationale date si elaborarea unei decizii manageriale pentru acestea.

Evidentierea a cel putin 2 situatii concrete, din activitatea proprie, în care s-au manifestat diferite roluri manageriale ale cadrului didactic.

 

C5 Consilierea, orientarea si asistarea psiho-pedagogica a diverselor categorii de persoane / grupuri educationale (prescolari/scolari mici/elevi, familii, profesori, angajati etc.)

C5.1 Sustinerea/asistarea dezvoltarii individuale a prescolarilor/scolarilor mici/elevilor, a competentelor lor sociale si punerea în practica a regulilor de protejare a sanatatii si sigurantei fizice si mentale a fiecarui prescolar/scolar mic/ elev, în mod adecvat.

C5.2 Promovarea corectitudinii si justitiei si adoptarea unor practici anti discriminatorii cu privire la gen, rasa, vârsta, religie si cultura.

C5.3 Sesizarea si analizarea problemelor /dificultatilor personale ale prescolarilor/ scolarilor mici/elevilor/altor grupuri si categorii de persoane, privind dezvoltarea lor sociala si emotionala si dirijarea comportamentului acestora pentru eliminarea acestor probleme.

C5.4 Utilizarea cunostintelor privind educatia personala, antreprenoriala, sociala s pentru sanatate la un nive care îi stimuleaza pe prescolari/scolarii mici/elevi si care le ridica nivelul de adaptare în rezolvarea unor probleme de viata.

C5.5 Elaborarea de proiecte educationale în vederea optimizarii procesului de adaptare scolara si sociala a prescolarilor/scolarilor mici/elevilor.

Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei: Elaborarea unui plan de sustinere a politicii de disciplina a unei institutii scolare date, incluzând strategii pentru prevenirea agresivitatii.

Elaborarea unui plan de sustinere a politicii de manifestare a creativitatii sau de promovare a prescolarilor/scolarilor mici/elevilor înalt abilitati ai unei institutii scolare date, incluzând strategii de afirmare, sustinere si consacrare a talentelor.

 

C6 Autoevaluarea si ameliorarea continua a practicilor profesionale si a evolutiei în cariera profesionale

C6.1 Aplicarea metodelor si tehnicilor adecvate de investigare si autoevaluare sistematica a practicilor profesionale proprii.

C6.2 Utilizarea cunostintelor de baza pentru a analiza si interpreta o gama larga de concepte de specialitate.

C6.3 Aplicarea unor metode stiintifice specifice stiintelor educatiei în desfasurarea unor cercetari empirice asupra problemelor educationale din grupa de prescolari/clasa de elevi.

C6.4 Adoptarea unei abordari interogative si reflexive privind practica profesionala,  angajarea în pregatirea profesionala si activitatea de formare continua.

C6.5 Elaborarea proiectelor  de dezvoltare profesionala prin aplicarea unor descoperiri din cercetarea în domeniul stiintelor educatiei.

Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei: Elaborarea unui memoriu profesional/raport scris asupra unei situatii educationale/teme date.

Argumentarea structurii si a alegerii metodelor si instrumentelor de lucru.

 

Competenţe transversale (conform grilelor RNCIS)

 

CT1 Aplicarea principiilor si a normelor de deontologie profesionala, fundamentate pe optiuni valorice explicite, specifice specialistului în stiintele educatiei

Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei

Realizarea punctuala a sarcinilor de proiectare si evaluare a activitatilor instructiv-educative specifice în conditii de autonomie restrânsa si de asistenta calificata

 

CT2 Cooperarea eficienta în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfasurarii proiectelor si programelor din domeniul stiintelor educatiei

Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei

Rezolvarea sarcinilor simple, specifice muncii în echipa, pentru proiectarea, organizarea si desfasurarea uno programe educationale.

Manifestarea spiritului de echipa, a sinceritatii, a tolerantei, a empatiei si a respectului în comunicarea si interactiunea cu ceilalti parteneri educationali

 

CT3 Utilizarea metodelor si tehnicilor eficiente de învatare pe tot parcursul vietii, în vedere formarii si dezvoltării profesionale continue

Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei

Elaborarea unui plan de dezvoltare a carierei pe termen mediu si lung;

Manifestarea unei  atitudini pozitive, active, creative si reflexive si a spiritului critic fata de profesia didactica si propria formare  continua.

Contribuirea la promovarea imaginii instituției si a propriei profesii prin implicarea în diverse proiecte/programe educaționale.