ALEGERI STUDENȚI

ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR ÎN SENAT ȘI CONSILIUL FACULTĂȚII DE TEOLOGIE ȘI ȘTIINȚE SOCIALE – Mandatul 2018-2020

 

[Data publicării: 1 noiembrie 2018]

Rezultatul alegerilor reprezentanților studenților în structurile de conducere ale UA/FTSS – mandatul 2018-2020

În conformitate cu procesele-verbale ale comisiei electorale privind consemnarea rezultatului votului din data de 31 octombrie 2018, situația votului este următoarea:

Nr. total alegători: 171

Nr. alegători prezenți la urne: 91

Nr. voturi valabil exprimate: 88 (CF); 90 (S)

 

Reprezentanții studenților în Senatul UA, în ordinea voturilor obținute:

Membri: PETREACĂ Abel-Cristian (TP), ENEA David (TP), CĂLUGĂRU Elena-Roxana (PIPP), OPREA Elena-Cristina (AS)

Membri supleanți: CUCU Albert-Beniamin (TP), DOBRIN Daniel (TP), ENE Violeta-Mihaela (PIPP), PETREA Virginia-Estera (AS)

 

Reprezentanții studenților în Consiliul FTSS, în ordinea voturilor obținute:

Membri: BOCIOROAGĂ Andrei-Bogdan (TP), IANUȘ Rebeca (PIPP), LUDU Ioana-Karina (AS)

Membri supleanți: SĂNDULACHI Eliza-Ecaterina (AS), CĂLUGĂRU Elena-Roxana (PIPP), NAGY Hunor-Sándor (TP)

 

[Data publicării: 17 octombrie 2018]

Calendarul desfășurării alegerilor

Data Etape
Mi, 17.10.2018 Alegerea comisiei electorale a studenților, în cadrul capelei (5 membri, propuneri și vot deschis)

Publicarea procedurii de alegeri și informarea tuturor studenților

J, 25.10.2018, ora 15:00, Secretariatul Universității Termenul limită pentru depunerea candidaturilor din partea studenților UA

(Se completează un formular tip)

L, 29.10.2018 Transmiterea candidaturilor către comisia electorală a studenților pentru validare și afișarea listei candidaților
Mi, 31.10. 2018, ora 9:00-16:00, sala P5

Desfășurarea scrutinului

Publicarea rezultatului alegerilor

J, 01.11. 2018, intervalul orar 8:00- 14:00 Eventuale contestații – pe procedură
J, 01.11. 2018 Comunicarea rezultatului alegerilor către conducerea Universității, pentru validare

 

PROCEDURA DE ALEGERE A REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR ÎN STRUCTURILE DE CONDUCERE – Mandatul 2018-2020

 1. Reprezentanții studenților în Senat și în Consiliul Facultății se aleg prin votul întregii comunități studențești aparținând facultății.
 2. Alegerile la nivel de Facultate vor fi conduse de Comisia electorală a studenților, având 5 membri, formate din cel puțin câte un reprezentant al fiecărui program de studiu (2 reprezentanți TP, 1 reprezentant AS și 2 reprezentanți PIPP). Comisia își desemnează un Președinte, un Vice-președinte și un Secretar. Coordonarea formării Comisiei electorale este responsabilitatea capelanului si secretariatului facultății. Membrii Comisiei electorale nu pot candida pentru reprezentare în structurile de conducere.
 3. Comisia Electorală a studenților din facultate are următoarele atribuții:
  • Funcționează într-o locație corespunzătoare asigurată de conducerea facultății.
  • Întocmește, cu sprijinul secretariatului facultății, listele de votanți cuprinzând studenții existenți în facultate, la data alegerilor;
  • Stabilește data alegerilor. Stabilește locul de desfășurare al alegerilor astfel încât desfășurarea acestora să se facă într-o singură zi.
  • Primește candidaturile prin autopropuneri și le validează; numărul de candidaturi este cel puțin egal cu suma numărului membrilor și membrilor supleanți, conform normelor de reprezentare.
  • Întocmește buletinele de vot, având candidații înscriși în liste în ordinea depunerii autopropunerilor; buletinele de vot vor fi ștampilate cu ștampila “CONTROL”.
  • Informează comunitatea studențească privind alegerile studenților utilizând site-ul Universității, avizierele facultăților și ale căminelor.
 4. Exprimarea votului se face prin aplicarea ștampilei “Votat” pe buletinul de vot. Voturile seanulează dacă buletinul de vot se află în oricare din situațiile :
  • nu este aplicată ștampila “CONTROL”;
  • nu este aplicată ștampila “Votat;
  • există mai multe ștampile “Votat” aplicate decât cele precizate;
  • apar mențiuni suplimentare.
 5. Se întocmește lista candidaților votați, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi “pentru”;
 6. Calitatea de membru și membru supleant se dobândește conform ordinii din lista de candidațivotați și a normei de reprezentare;
 7. În caz de balotaj, se repetă votul în următoarele două zile pentru candidații care au obținut același număr de voturi.
 8. Comisia Electorală a studenților din facultate întocmește Procesul Verbal al alegerilor în aceeași zi. La procesul verbal se anexează lista candidaților aleși (membri și membri supleanți). Rezultatul alegerilor se publică în aceeași zi.
 9. După afișarea rezultatelor, studenții pot depune contestații numai pentru aspecte privind desfășurarea procedurii de alegeri. Contestațiile se analizează de către consiliul șefilor de grupă – care nu sunt dintre candidați sau din comisia electorală, împreună cu decanul facultății.
 10. Comisia Electorală a studenților din facultate înaintează un raport către Senat privind rezultatul alegerilor.

 

NORME DE REPREZENTARE A STUDENȚILOR PE PROGRAME DE STUDII ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII ȘI ÎN SENAT

Specializare Nr. studenți Norma de reprezentare în

Consiliul Facultății

Norma de reprezentare în Senat
Membri Supleanți Membri Supleanți
Teologie adventistă pastorală 60 1 1 2 2
Asistență socială 39 1 1 1 1
Pedagogia învățământului primar și preșcolar 72 1 1 1 1
TOTAL 171*) 3 3 4 4
6 8

 

Comisia electorala a studenților

Președintele comisiei:          

Mihăilă Lucian

Secretar:

Noață Abel-Daniel

Membri:

Bălan-Prodan Gerlinde

Fandarac Gabriela

Surugiu Raluca