Posturi didactice scoase la concurs în anul universitar 2014-2015, Semestrul I

Institutul Teologic Adventist din Cernica-Ilfov anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante, pe perioadă nedeterminată, publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în Monitorul Oficial al României, nr. 663 din 24.11.2014, Partea a III-a. Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Institutul Teologic Adventist. Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune, pe bază de semnătură de predare, la secretariatul Institutului Teologic Adventist, şos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov,  în perioada 24 noiembrie 2014 –  11 ianuarie 2015. Concursurile se vor desfăşura la sediul Institutului Teologic Adventist cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs. Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Institutului Teologic Adventist la adresa acestei pagini http://www.institutadventist.ro, rubrica Ocuparea posturilor didactice vacante, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro.

Reglementări legale

În Institutul Teologic Adventist posturile didactice pe durată nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform următoarelor reglementări:

Formularele necesare pentru înscrierea la concursuri Lista documentelor pentru dosarul de concurs sunt precizate în documentul privind informațiile de concurs. Formulare:

  • Opisul documentelor cuprinse în dosarul de concurs – profesor universitar (FormCD01OpisProf)
  • Opisul documentelor cuprinse în dosarul de concurs – lector universitar (FormCD01OpisLect)
  • Formular tip Cerere de înscriere (FormCD02Cerere)
  • Formular tip Declarație privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (FormCD03DeclVerid)
  • Formular tip Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor  de prezentare la concurs – profesor universitar (FormCD04FisaProf)
  • Formular tip Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor  de prezentare la concurs – lector universitar (FormCD04FisaLect)
  • Formular tip Declarație a candidatului privind situațiile de incompatibilitate (FormCD05DeclIncomp)
  • Formular tip Lista referenți (FormCD06ListRef)
  • Formular tip Copertă dosar (FormCD07CopertDosConc)

Rezultatele probelor concursurilor

Perioada de contestaţii: 30 ianuarie – 5 februarie 2015

Nr.
crt.
Poziţia în statul de funcţii Funcţia didactică Nume şi prenume candidaţi înscrişi la concurs Data susţinerii probelor Rezultat
1. 5 Profesor universitar Prof. univ. dr. Monica Bottez 28.01.2015 Rezultat
2. 19 Lector universitar Ps. Dr. Gabriel Golea 27.01.2015 Rezultat
3. 20 Lector universitar Ps. Dr. Virgiliu Peicu 27.01.2015 Rezultat
4. 21 Lector universitar Ps. asist. univ. dr. Laurenţiu Florentin Moţ 27.01.2015 Rezultat

Lista nominală a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în M.Of. nr. 663 din 24.11.2014, Partea a III-a

Nr.
crt.
Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică Numele şi prenumele candidatului înscris la concurs / Nr. inreg. Număr probe de concurs Data şi ora susţinerii prelegerii publice Locul susţinerii prelegerii publice Fisiere
Candidat
1. 5 Profesoruniversitar Prof. univ. dr. Monica Bottez
Nr. 16/8.01.2015
1 (prelegere publică) miercuri, 28 ianuarie 2015, ora 18:00 Sediul ITA Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13 CV
Fişă verificare
Lista de lucrari
2. 19 Lector universitar Dr. Gabriel Golea
Nr. 17/9.01.2015
1 (prelegere publică) marţi, 27 ianuarie 2015, ora 9:00 Sediul ITA Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13 CV
Fişă verificare
1 (prelegere didactică) marţi, 27 ianuarie 2015, ora 10:00
Lista de lucrari
Tema prelegerii didactice:”Portretul lui Pavel – apostolul care a schimbat lumea”
3. 20 Lector universitar Dr. Peicu Virgiliu
Nr. 15 /8.01.2015
1 (prelegere publică) marţi, 27 ianuarie 2015, ora 11:00 Sediul ITA Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13 CV
Fişă verificare
1 (prelegere didactică) marţi, 27 ianuarie 2015, ora 12:00
Lista de lucrari
Tema prelegerii didactice:”Natura umană şi idealul educaţiei creştin-adventiste”
4. 21 Lector universitar Asist. univ. dr. Moţ Laurenţiu Florentin
Nr. 18/9.01.2015
1 (prelegere publică) marţi, 27 ianuarie 2015, ora 14:00 Sediul ITA Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13 CV
Fişă verificare
1 (prelegere didactică) marţi, 27 ianuarie 2015, ora 15:00
Lista de lucrari
Tema prelegerii didactice:”Apocalipsa sinoptică”

Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante:

Funcţia didactică / Poziţia în Statul de funcţii Decizia
Rectorului nr.
Comisia de concurs
 Profesor universitar,
Poz. 5
Decizia nr. 17 / 17.12.2014 Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ion Toma, Rector, Institutul Teologic Adventist din Cernica
Membri:
Prof. univ. dr. Alexandra Cornilescu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Lidia Vianu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucuresti
Prof. univ. dr. Larisa Avram, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti
Prof. univ. dr. Ilinca Crăiniceanu, Institutul Teologic Adventist din Cernica
Membru supleant:
Prof. univ. dr. Octavia Nedelcu, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti
Lector universitar,
Poz. 19
Decizia nr. 18 / 17.12.2014 Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ion Toma, Rector, Institutul Teologic Adventist din Cernica
Membri:
Ps. Conf. univ. dr. Zoltan Szalos-Farkas, Institutul Teologic Adventist din Cernica
Ps. Lect. univ. dr. Traian Aldea, Institutul Teologic Adventist din Cernica
Ps. Lect. univ. dr. Gheorghe Modoran, Institutul Teologic Adventist din Cernica
Ps. Lect. univ. dr. Daniel-Sorin Duţă, Institutul Teologic Adventist din Cernica
Lector universitar,
Poz. 20
Decizia nr. 19 / 17.12.2014 Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ion Toma, Rector, Institutul Teologic Adventist din Cernica
Membri:
Ps. Conf. univ. dr. Zoltan Szalos-Farkas, Institutul Teologic Adventist din Cernica
Ps. Lect. univ. dr. Traian Aldea, Institutul Teologic Adventist din Cernica
Ps. Lect. univ. dr. Gheorghe Modoran, Institutul Teologic Adventist din Cernica
Ps. Lect. univ. dr. Daniel-Sorin Duţă, Institutul Teologic Adventist din Cernica
Lector universitar,
Poz. 21
Decizia nr. 20 / 17.12.2014 Preşedinte:
Prof. univ. dr. Ion Toma, Rector, Institutul Teologic Adventist din Cernica
Membri:
Ps. Conf. univ. dr. Zoltan Szalos-Farkas, Institutul Teologic Adventist din Cernica
Ps. Lect. univ. dr. Traian Aldea, Institutul Teologic Adventist din Cernica
Ps. Lect. univ. dr. Gheorghe Modoran, Institutul Teologic Adventist din Cernica
Ps. Lect. univ. dr. Daniel-Sorin Duţă, Institutul Teologic Adventist din Cernica

Posturi scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2014-2015:

Nr.     crt.   Poziţia în Statul de funcţii Funcţia didactică Disciplinele din planul de învăţământ Încadrarea postului în domeniul/domeniile ştiinţifice

Informaţii concurs

[Descarcă/

Download]

 1.

4

Profesor universitar

Teoria literaturii
Istoria literaturii române I
Istoria literaturii române II

 FILOLOGIE

RO

EN

  2.

5

 Profesor universitar

Istoria literaturii engleze II
Istoria literaturii engleze V
Istoria literaturii engleze VI

FILOLOGIE

modif. 16.12.2014

RO

EN

 3.

19

Lector universitar

Misiologie I: Introducere
Misiologie II: Creşterea Bisericii
Misiologie III: Metode şi proiecte
Studii E.G. White
Literatura NT – Faptele Apostolilor

TEOLOGIE

RO

 4.

20

Lector universitar

Istoria şi filosofia religiilor
Introducere în etică
Istoria filosofiei creştine
Filosofia educaţiei adventiste

TEOLOGIE

RO

 5.

21

Lector universitar

Apocaliptică I: Daniel
Apocaliptică II: Apocalipsa
Doctrine fundamentale AZŞ
Literatura NT – Evanghelii
Literatura NT – Epistole

TEOLOGIE

RO

Calendarul Concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 663 din 24.11.2014, Partea a III-a

24 noiembrie 2014 Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs de ITA şi publicate de către M.E.N în M.Of. nr. 663 din 24.11.2014, Partea a III-a
24 noiembrie 2014 – 11 ianuarie 2015 Perioada de înscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice
18 – 23 decembrie 2014 Propunerea, avizarea şi aprobarea comisiilor de concurs de către Consiliul Facultăţii şi Senatul ITAEmiterea Deciziei rectorului ITA de numire a comisiei de concurs
13 – 15 ianuarie 2015 Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului şi site-ul web al ITA (CV şi fişa de verificare)Anunţarea prin afişare pe site-ul concursului a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concursTransmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs
26 – 28 ianuarie 2015 Perioada de susţinere a probelor de concurs
29 ianuarie 2015 Publicarea rezultatelor concursurilor pe pagina web a facultăţii/Afişarea rezultatelor concursurilor la avizierul facultăţii
30 ianuarie – 5 februarie 2015 Depunerea contestaţiilor
6 -9 februarie 2015 Avizarea raportului comisiei de concurs de către Consiliu Facultăţii, cu excepţia cazului în care s-a formulat contestaţie
10 – 11 februarie 2015 Aprobarea raportului concursului de către Senat şi finalizarea concursului
12 februarie 2015 Decizia rectorului de numire pe post şi acordarea titlului universitar
12 – 13 februarie 2015 Transmiterea către MEN şi CNATDCU a deciziei de numire şi de acordare a titlului universitar aferent, împreună cu raportul de concurs