Ocuparea posturilor didactice, anul universitar 2013-2014, semestrul I

Posturi didactice pe durată nedeterminată

Institutul Teologic Adventist din Cernica-Ilfov anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului didactic vacant, publicat de către Ministerul Educaţiei Naţionale în Monitorul Oficial al României, nr. 519 din 18.12.2013, Partea a III-a.

Concursul se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, cu modificările şi completările ulterioare, Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Institutul Teologic Adventist.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune, pe bază de semnătură de predare, la secretariatul Institutului Teologic Adventist, şos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica, jud. Ilfov,  în perioada 18 decembrie 2013 –  4 februarie 2014.

Concursurile se vor desfăşura la sediul Institutului Teologic Adventist cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Institutului Teologic Adventist la adresa acestei pagini http://www.institutadventist.ro, rubrica Anunţuri de interes, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro.

 

Reglementări legale

În Institutul Teologic Adventist posturile didactice pe durată nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform următoarelor reglementări:

 

Documente necesare pentru înscrierea la concurs

Lista documentelor pentru dosarul de concurs sunt precizate în documentul privind informațiile de concurs.

Formulare:

  • Opisul documentelor cuprinse în dosarul de concurs – conferențiar universitar (FormCD01)
  • Formular tip Cerere de înscriere (FormCD02)
  • Formular tip Declarație privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (FormCD03)
  • Formular tip Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor  de prezentare la concurs – conferențiar universitar (FormCD04Conf)
  • Formular tip Declarație a candidatului privind situațiile de incompatibilitate (FormCD05)
  • Formular tip Lista referenți (FormCD06)
  • Formular tip Copertă dosar (FormCD07)

 

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului didactic vacant publicat în M.Of. nr. 519 din 18.12.2013, Partea a III-a

Nr.
crt.

Poziţia în Statul de funcţii

Funcţia didactică

Numele şi prenumele candidaţilor înscrişi la concurs

Nota finală

Decizia Comisiei de concurs

 1.

7

Conferenţiar universitar (1 candidat) Szalos-Farkas Zoltan

10,00

Se propune ocuparea postului de conferenţiar universitar

 

Lista nominală a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului didactic vacant publicat în M.Of. nr. 519 din 18.12.2013, Partea a III-a

Nr.
crt.

Poziţia în Statul de funcţii

Funcţia didactică

Numele şi prenumele candidatului înscris la concurs / Nr. inreg.

Număr probe de concurs

Data şi ora susţinerii prelegerii publice

Locul susţinerii prelegerii publice

Fisiere
Candidat

 1.

7

Conferenţiar universitar Szalos-Farkas Zoltan 40/28.01.2014

1 (prelegere publică)

miercuri, 19.09.2014, ora 11:00 Sediul ITA Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13 CV
Fişă verificare
Lista de lucrari

 

Comisia de concurs pentru ocuparea postului didactic

 

Posturi scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2013-2014

Nr.

crt.

Poziţia în Statul de funcţii

Funcţia didactică

Disciplinele din planul de învăţământ

Încadrarea postului în domeniul/domeniile ştiinţifice

Informaţii concurs

[Download]

1.

7

Conferenţiar universitar

Teologie sistematică I: Doctrina despre Dumnezeu; Teologie sistematică II: Hristologie; Teologie sistematică IV: Escatologie; Spiritualitate creştină  TEOLOGIE

RO

EN

 

Calendarul Concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 519 din 18.12.2013, Partea a III-a

18 decembrie 2013 Publicarea postului didactic vacant scos la concurs de ITA de către M.E.N în M.O. nr. 519 din 18.12.2013, Partea a III-a
18 decembrie 2013 – 4 februarie 2014 Perioada de înscriere la concursul pentru ocuparea postului didactic
6 – 10 ianuarie 2014 Propunerea, avizarea şi aprobarea comisiei de concurs de către Consiliul Facultăţii şi Senatul ITAEmiterea Deciziei rectorului ITA de numire a comisiei de concurs
5 – 11 februarie 2014 Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului şi site-ul web al ITA (CV şi fişa de verificare)
Anunţarea prin afişare pe site-ul concursului a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concursTransmiterea dosarelor candidaţilor către membrii comisiilor de concurs
19 – 20 februarie 2014 Perioada de susţinere a probelor de concurs
20 februarie 2014 Publicarea rezultatului concursului pe pagina web a facultăţii/Afişarea rezultatului concursului la avizierul facultăţii
21 – 26 martie 2014 Depunerea contestaţiilor
4 martie 2014 Avizarea raportului comisiei de concurs de către Consiliu Facultăţii, cu excepţia cazului în care s-a formulat contestaţie
5 martie 2014 Aprobarea raportului concursului de către Senat şi finalizarea concursului
6 martie 2014 Decizia rectorului de numire pe post şi acordarea titlului universitar
7 – 8 martie 2014 Transmiterea către MEN şi CNATDCU a deciziei de numire şi de acordare a titlului universitar aferent, împreună cu raportul de concurs.