Concursuri didactice 2012-2013, Semestrul I

 

Posturi didactice pe durată nedeterminată

Institutul Teologic Adventist din Cernica-Ilfov anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante, publicate de către Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului în Monitorul Oficial al României, nr. 455 din 21.12.2012, Partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, O.U.G. nr.92/2012 şi Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice la Institutul Teologic Adventist.

Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune, pe bază de semnătură de predare, la secretariatul Institutului Teologic Adventist, şos. Decebal, nr. 11-13, com. Cernica., jud. Ilfov,  în perioada 21 decembrie 2012 – 6 februarie 2013.

Concursurile se vor desfăşura la sediul Institutului Teologic Adventist cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Institutului Teologic Adventist la adresa acestei pagini http://www.institutadventist.ro, rubrica Anunţuri de interes, precum şi pe site-ul web specializat al MECTS, la adresa http://jobs.edu.ro.

 

Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice

Decizia de numire a comisiilor

 

Reglementări legale

În Institutul Teologic Adventist posturile didactice pe durată nedeterminată se ocupă prin concurs public organizat conform următoarelor reglementări:

 

Documente necesare pentru înscrierea la concurs

Lista documentelor pentru dosarul de concurs sunt precizate pentru fiecare post, în documentul privind informațiile de concurs.

 

Rezultatele probelor concursurilor

Nr.
crt.

Poziţia în statul de funcţii

Funcţia didactică

Nume şi prenume candidaţi înscrişi la concurs

Data susţinerii probelor

Rezultat

 1.

5

Conferenţiar universitar  Dumitrana Maria Magdalena 22.02.2013 Rezultat
 2.

7

Lector universitar  Georgescu Elisaveta 22.02.2013 Rezultat

 

Lista nominală a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante publicate în M.Of. nr. 455 / 21.12.2012

Nr.
crt.

Poziţia în statul de funcţii

Funcţia didactică

Numele şi prenumele candidaţilor înscrişi la concurs

Număr probe de concurs

Data şi ora susţinerii prelegerii publice

Locul susţinerii prelegerii publice

Fisiere 
Candidat

 1.

5

Conferentiar universitar Dumitrana Maria Magdalena

1

22.02.2013, ora 11:00 Sediul ITA Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13 CV
Fişă verificare
Lista de lucrări
 2.

7

Lector universitar Gerogescu Elisaveta

1

22.02.2013, ora 10:00 Sediul ITA Cernica, şos. Decebal, nr. 11-13 CV
Fişă verificare
Lista de lucrări

 

Posturi scoase la concurs în semestrul I, anul universitar 2012-2013

Nr.

crt.

Poziţia în Statul de funcţii

Funcţia didactică

Disciplinele din planul de învăţământ

Încadrarea postului în domeniul/domeniile ştiinţifice

Informaţii concurs

[Download]

1.

5

Conferenţiar universitar

– Teoria şi metodologia instruirii
– Teoria şi practica evaluării
– Managementul clasei/grupei

Ştiinţe ale educaţiei

 RO

ENG

2.

7

Lector universitar

– Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
– Psihopedagogia jocului
– Consiliere în carieră
– Practică pedagogică – învăţământ preşcolar III
– Practică pedagogică – învăţământ preşcolar IV

Ştiinţe ale educaţiei

RO

 

Calendarul Concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 455 din 21.12.2012, Partea a III-a

21 decembrie 2012 Publicarea posturilor didactice vacante scoase la concurs de ITA de către M.E.C.T.S. în M.O. nr. nr. 455 din 21.12.2012, Partea a III-a
21 decembrie 2012 – 6 februarie 2013 Perioada de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor didactice
14 – 18 ianuarie 2013 Aprobarea comisiilor de concurs în Senat
7 – 13 februarie 2013 Anunţarea candidaţilor, prin afişare pe site-ul concursului şi site-ul web al ITA (CV şi fişa de verificare)
Anunţarea prin afişare pe site-ul concursului a zilei, orei şi locului desfăşurării probelor de concurs
21 – 28 februarie 2013 Perioada de susţinere a probelor de concurs
1 – 4 martie 2013 Perioada de comunicare a rezultatelor pe pagina web
5 – 11 martie 2013 Depunerea contestaţiilor
12 – 13 martie 2013 Avizarea rapoartelor comisiilor de concurs de către Consiliu Facultăţii
14 – 15 martie 2013 Aprobarea rapoartelor concursurilor de către Senat