Dosar

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor depune un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă) în original şi în copie legalizată, sau după caz, o copie legalizată după diploma de bacalaureat, împreună cu o adeverinţă de la facultatea unde se află diploma de bacalaureat în original, prin care se atestă că diploma se află la dosarul de student la secretariatul facultăţii respective.
Notă: Absolvenţii de liceu din promoţia 2014 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. Diploma de bacalaureat în original va fi depusă cel târziu în prima zi a anului universitar.
 • Foaia matricolă din liceu – copie simplă;
 • Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, ambele în copie legalizată – pentru candidaţii care au absolvit deja o facultate şi au diplomă de licenţă sau adeverinţa de licenţă în copie legalizată pentru absolvenţii din promoţia 2014;
 • Certificatul de naştere – în copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie legalizată;
 • Sentinţa judecătorească pentru schimbarea numelui (dacă este cazul) – copie legalizată;
 • B.I. / C.I. – în copie simplă;
 • Adeverinţa medicală în original, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează, eliberată cu cel mult 30 de zile înainte de înscrierea la admitere;
 • Două recomandări (tipizate – Form ITA-ADM-04) Recomandările vor fi transmise în plicuri închise, semnate şi datate pe suprafaţa unde se lipeşte plicul. (Acestea pot fi obţinute de la: cadre didactice, persoane din conducerea unităţii unde lucrează sau au lucrat candidaţii, persoane din conducerea parohiei/bisericii pe care o frecventează/unde este membru candidatul, alte persoane care pot da referinţe relevante despre candidat. Acestea vor fi datate cu cel mult 6 luni înainte de data înscrierii la admitere.)
 • Curriculum vitae (formularul ITA-ADM-03 se va ridica de la secretariat în momentul înscrierii);
 • Trei fotografii ¾ – pe hârtie fotografică;
 • Chitanţă de plată a taxei de admitere (45 Ron) (Taxa se achită la casieria Institutului, corpul central, et.1);
 • Cerere de înscriere la admitere (formularul ITA-ADM-01 se va ridica de la secretariat în momentul înscrierii);
 • Fişa tip de înscriere la admitere (formularul ITA-ADM-02 se va ridica de la secretariat în momentul înscrierii);
  Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidaţii vor completa fişa de înscriere, în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv. Candidaţii din rândul minorităţilor naţionale pot depune o cerere în care să solicite susţinerea examenului de admitere în limba maternă; se vor preciza disciplinele pe care le-au studiat în liceu în limba maternă şi pentru care solicită să susţină probele în limba respectivă.
 • Dosar plic (pe coperta dosarului plic nu se va scrie nimic).

Candidaţii la admitere vor depune la secretariatul ITA dosarul complet, în perioada stabilită pentru înscrieri.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea taxei de admitere: se va prezenta unul din următoarele documente:

 • Copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • Adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • Adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic în activitate a susţinătorilor legali.
 • Adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Institutul Teologic Adventist.

Cei care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate.

Secretariatele facultăţilor primesc dosarele personale întocmite de candidaţi, efectuează înscrierea şi eliberează legitimaţiile de concurs numai dacă, după verificarea fiecărui dosar, se constată că:

 • cererea şi fişa de înscriere sunt completate corect;
 • candidaţii au precizat facultatea şi forma de învăţământ la care doresc să concureze, domeniile, precum şi disciplinele sau probele de concurs, după caz.

După încheierea definitivă a înscrierii, comisiile de admitere întocmesc listele nominale cu candidaţii înscrişi, în ordine alfabetică, pe care le afişează la loc vizibil, întru-un timp util.